دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 5-66 (بهار 1395) 
6. بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور

صفحه 53-60

محمد رضا میری؛ مریم علی زاده؛ نرگس معاشری؛ مرضیه عطایی؛ میترا مودی