بررسی وضعیت سواد سلامت بهورزان خانه های بهداشت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری ،روستایی شهرستان خواف سال 1393

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه سواد سلامت به عنوان شاخصی مهم و حیاتی در نتایج و هزینه های مراقبت های بهداشتی شناخته می شود،لازمه نظام مراقبتهای بهداشتی،داشتن سواد سلامت کافی می باشد.سواد سلامت در کارکنان بهداشتی می تواند به عنوان فاکتوری مهم در تصمیم گیری ها و چگونگی عملکرد آنان در نظام سلامت در جهت ارتقاء سلامت جامعه قلمداد شود.مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت سواد سلامت بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان خواف انجام شد.
مواد و روش‌ها: در مطالعه ای مقطعی تعداد 43 بهورز شاغل در خانه های بهداشت مورد بررسی قرار گرفتند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد ارزیابی سواد سلامت(TOFHLA)استفاده شدکه روایی و پایایی آن در مطالعات داخلی و خارجی تعیین گردیده بود. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSS نسخه16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر میانگین سنی بهورزان 40/32 سال بود و 69/8 % زن و 30/2 % مرد بود.میانگین نمره سواد سلامت بهورزان54/86 بود.ضریب همبستگی پیرسون بین اجزای سواد سلامت در نمونه های پژوهش همبستگی بالایی را نشان داد و از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0/001).در این مطالعه بین نمره سواد سلامت با سن،سطح تحصیلات و جنس بهورزان ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: طبق یافته های این پژوهش ، میانگین سطح سواد سلامت بهورزان و اجزای مرتبط آن ( مهارت ارتباطات گفتاری ، نوشتاری ، توانمند سازی و بهبود سیستمهای حمایتی ) ناکافی ارزیابی شدکه این خود لزوم توجه بیشتر به امر سواد سلامت در برنامه های ارتقای سلامت را می رساند.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1-  Norris SL, Chowdhury FM, Van Le K, Horsley T, Brownstein JN, Zhang X, et al. Effectiveness of community health workers in the care of persons with diabetes. Diabetic Medicine. 2006;23(5):544-56.
2- Tehrani H, Taghdisi MH. Community Action: A Strategy for Health Promotion. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2015;2(4):255-9.
3- Javadzade SH, Sharifirad G, Radjati F, Mostafavi F, Reisi M, Hasanzade A. Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran. Journal of Education and Health Promotion. 2012;1:31
4- Tol A, Pourreza A, Tavasoli E, Rahimi Foroshani A. Determination of knowledge and health literacy among women with type 2 diabetes in teaching hospitals of TUMS. Hospital. 2012;11(3):45-52.
5-  Javadzade SH,  Sharifirad GH,  Reisi M, Tavassoli E,  Rajati F. Health Literacy among Adults in Isfahan, Iran.Health System Reserch.2013:9(5): 540-549.
6- Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. Journal of general internal medicine. 2006;21(8):878-83.
7- McCray AT. Promoting health literacy. Journal of the American Medical Informatics Association. 2005;12(2):152-63.
8- Nekoei-Moghadam M, Parva S, Amiresmaili M, Baneshi M. Health Literacy and Utilization of health Services in Kerman urban Area 2011. Tolue Behdasht Journal. 2012;11(14):123-34.
9- Chew LD, Bradley KA, Boyko EJ. Brief questions to identify patients with inadequate health literacy. health. 2004;11(12): 588-594.
10- Safeer RS, Keenan J. Health literacy: the gap between physicians and patients. Am Fam Physician. 2005;72(3):463-8.
11- Kuncaitis J, Welch S. Evaluation of health literacy screening questions for use in the acute care setting. 2012.
12- behzad f, peyman n. promoting level of health literacy&self efficacy of chronic patients referred to health centers through educating health literacy for the staffs of health centers in mashhad: School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran; 2013.
13- Schillinger D, Bindman A, Wang F, Stewart A, Piette J. Functional health literacy and the quality of physician–patient communication among diabetes patients. Patient education and counseling. 2004;52(3):315-23.
14- Julie M, Cooper B, Marguerite R. Health literacy in practice program, evaluation report. western Michigan University. School of social work: Educare of southwest Michigan2011.1-156.
15- Kripalani S, Jacobson TA, Mugalla IC, Cawthon CR, Niesner KJ, Vaccarino V. Health literacy and the quality of physician‐patient communication during hospitalization. Journal of Hospital Medicine. 2010;5(5):269-75.
16- Neeman N, Isaac T, Leveille S, Dimonda C, Shin JY, Aronson MD, et al. Improving doctor–patient communication in the outpatient setting using a facilitation tool: a preliminary study. International Journal for Quality in Health Care. 2011:mzr081.
17- Schwartzberg JG, Cowett A, VanGeest J, Wolf MS. Communication techniques for patients with low health literacy: a survey of physicians, nurses, and pharmacists. American journal of health behavior. 2007;31(Supplement 1):S96-S104.
18-Williams MV, Baker DW, Parker RM, Nurss JR. Relationship of functional health literacy to patients' knowledge of their chronic disease: a study of patients with hypertension and diabetes. Archives of internal medicine. 1998;158(2):166-72.
19-Wallace LS, Lennon ES. American Academy of Family Physicians patient education materials: can patients read them? Family medicine. 2004;36(8):571-4.
20-Parker R. Health literacy: a challenge for American patients and their health care providers. Health Promotion International. 2000;15(4):277-83.
21- Jacobson TA, Thomas DM, Morton FJ, Offutt G, Shevlin J, Ray S. Use of a low-literacy patient education tool to enhance pneumococcal vaccination rates: a randomized controlled trial. JAMA. 1999;282(7):646-50.
22- Houts PS, Witmer JT, Egeth HE, Loscalzo MJ, Zabora JR. Using pictographs to enhance recall of spoken medical instructions II. Patient education and counseling. 2001;43(3):231-42.