اهداف و چشم انداز

فصلنامه سواد سلامت  با اهداف زیر منتشر می گردد
- ارتقای سطح دانش تخصصی و فراهم نمودن بستر مناسب به منظور تشویق پژوهشگران جهت انجام پژوهش در زمینه های مختلف سواد سلامت، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
- انتشار مطالب و مقالات علمی دارای کیفیت مطلوب و پوشش نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی در این حیطه ها
- کسب نمایه های علمی- پژوهشی معتبر
- فراهم کردن زمینه های آشنایی و ارتقای آگاهی محققین و پژوهشگران از آخرین پیشرفت های پژوهشی و علمی
- منعکس نمودن نظرات و آراء نقادانه خوانندگان