درباره نشریه

فصلنامه سواد سلامت به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با مشارکت شعبه شمال شرق انجمن(گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد) به صورت الکترونیک منتشر می‌گردد وهدف از آن ترویج و انتشار پژوهش‌های مرتبط با سوادسلامت، آموزش سلامت و ارتقای سلامت   می‌باشد. این نشریه بین رشته ای، عرصه ای برای تبادل آخرین یافته های علمی در مورد جنبه های گوناگون آموزش علوم پزشکی است