بر اساس نویسندگان

آ

 • آبراهامیان، هراند [1] کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • آقائیان، ناهید [1] دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • آوانسیان، اِما [1] دکترای مطالعات سلامت اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، اکول نرمال سوپریور، پاریس، فرانسه

ا

 • احسان بخش، هادی [1] مسئول آموزش سلامت مرکز بهداشت دزفول
 • احمدی، پروین [1] برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا/ تهران
 • احمدیان ماژین، نسیبه [1] کارشناس ارشدمامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، ایلام، ایران.
 • احمدپور، احسان [1] دانشجوی کارشناسی ( بهداشت عمومی ، بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران )
 • احمدزاده ثانی، تکتم [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت . دانشکده بهداشت . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . ایران
 • ادیب، محمد احسان [1] دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.
 • ادیب حاج باقری، محسن [1] مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 • ایزدخواه، فاطمه السادات [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت/دانشکده بهداشت/دانشگاه علوم پزشکی قم/قم/ایران
 • ایزدی راد، حسین [3] دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • ایزدی راد، حسین [1] دانشجوی دکتری گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران.
 • ایزدی راد، حسین [1] علوم پزشکی زاهدان
 • استبصاری، فاطمه [1] استادیار، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ،ایران.
 • اسحاق زاده نامقی، سیدمحمد [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • اسکندری، منیره [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • اسکندری، نوید [1] پزشک عمومی،دانشگاه علوم پزشکی کردستان.سنندج.ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] دکترای تخصصی آمار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب الله [1] گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • اسماعیلی، حبیب اله [1] مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسم زاده، مرتضی [1] واحد تحقیقات نظام سلامت، مرکز بهداشت ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 • اشرفی ریزی، حسن [1] دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • اصغری نکاح، سید محسن [1] گروه روان شناسی کودکان استثنایی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران
 • اصلانی، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. شاهرود، ایران
 • اعظمی، زهرا [1] دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • افخمی نیا، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران
 • افسرده، امید [1] دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • افشاری، مریم [1] ؛ دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • اقدمی زاده، سارا [1] کارشناس ارشد پرستاری ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.
 • اکبری، سارا [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • اکبری، علی [1] کارشناس ارشد پرستاری،مربی ،دانشکده پرستاری، رفسنجان،ایران
 • الماسی مقدم، فاطمه [1] کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت وتغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • امانی، امید [1] دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • امیدی، سعید [1] مربی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • امینی، فائزه [1] دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • انیس، سارا [1] دکترای مددکاری اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، اکول نرمال سوپریور، پاریس، فرانسه
 • انصاری مقدم، علیرضا [1] استاد گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • اوحدی ایران بد، بهنام [1] روانپزشک، گروه روانشناسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

ب

 • باجی، زهرا [1] سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان- گروه پژوهشی آموزش سلامت
 • باجلان، زهرا [1] کارشناسی ارشد مامایی، عضو هیئت علمی گروه مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین، ایران.
 • باقری مقیمی بهابادی، مژگان [1] کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران.
 • باوندپور، مریم [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • باوند پور، الهه [1] دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • بیجاری، سحر [1] کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 • بخش زاده، آرمان [1] دانشجوی رشته پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • براتی، مجید [1] استادیار، دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
 • براتی، مجید [1] گروه بهداشت عمومی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان،ایران
 • بیرجندی، مهدی [1] دکتری آمارزیستی، هیئت علمی گروه آمار، دانشکده بهداشت وتغذیه،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد،ایران
 • بیرجندی، مهدی [1] استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • بردی اوزونی دوجی، رحمان [1] دکترای مشاوره، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • برهانزهی، زینب [1] کارشناس روانشناسی، آموزش و پرورش ایرانشهر.
 • بهرامی، شهاب [1] استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

پ

 • پیرزاده، آسیه [2] آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • پیمان، طاهره سیما [1] کارشناسی ارشد-گروه اموزش بهداشت- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی. دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیمان، نوشین [1] استاد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.| مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • پیمان، نوشین [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پیمان، نوشین [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • پیمان، نوشین [1] دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پیمان، نوشین [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • پناهی، رحمن [3] دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
 • پناهی، رحمن [2] دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • پناهی، رحمن [1] دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
 • پورآئین، رضا [1] مدیر گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 • پور یحیی، سید مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • پوریعقوب، مریم [1] کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیئت علمی گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری ابهر ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.
 • پیوند، مصطفی [1] پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان- گروه آمار و اپیدمیولوژی
 • پیوند، مصطفی [1] کارشناس مرکز بهداشت شهرستان زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

ت

 • تاتاری، مریم [1] گروه بهداشت عمومی.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • تیرا، ماندانا [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • تقدیسی، محمدحسین [1] استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • تقدیسی، محمدحسین [2] استاد گروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
 • تقوایی، داوود [1] گروه روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • تقوی جورابچی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • تندیسه بنا، علی [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه باهنرکرمان
 • تهرانی، معصومه [1] سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گروه پژوهشی آموزش سلامت
 • توسلی، الهه [1] دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، شهرکرد، ایران
 • توسلی، الهه [2] گروه بهداشت عمومی/ دانشکده بهداشت/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ شهرکرد/ایران
 • توسلی، زهرا [1] کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران
 • توکل، محمد [1] استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ج

 • جاروندی، فرزانه [1] سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان گروه پژوهشی آموزش سلامت
 • جان محمدی، سارا [1] مربی، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جدگال، خیرمحمد [1] دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
 • جدگال، خیر محمد [1] دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، ایران.
 • جعفری، آذین [1] گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران. ستاد مرکزی، معاونت توسعه
 • جعفری، یاسمین [1] دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • جعفری، علیرضا [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 • جعفری، علیرضا [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.| دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • جعفری، ناهیده [1] واحد تحقیقات نظام سلامت، مرکز بهداشت ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 • جعفری ندوشن، زهرا [1] کمیته تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
 • جوادزاده، همام الدین [3] گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • جورمند، هانیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • جورمند، هانیه [1] گروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • جوروند، رضا [1] دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • جوکار، زینب [1] مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چ

 • چارقچیان خراسانی، الهام [1] دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • چرکزی، عبدالرحمان [1] استادیار، دکترای آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

ح

 • حاجی زاده، فاطمه [1] دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • حاجی شعبانها، نرگس [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • حاجی نجف، سعیده [1] سازمان جهاد دانشگاهی- گروه پژوهشی اموزش سلامت
 • حاجی وندی، عبدالله [1] گروه آمار و اپیدومیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • حامدی، سودابه [1] دانشجوی دکترای تخصصی آمار حیاتی، دانشکده اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • حائری مهریزی، علی اصغر [1] مربی، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
 • حائری مهریزی، علی اصغر [1] مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
 • حیدری، حسین [1] استادیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم ایران
 • حیدرنیا، علیرضا [1] دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • حیدرنیا، علیرضا [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حسنی، زینب [1] گروه کامپیوتر، دانشکده علوم پایه و فنی، دانشگاه کوثر، بجنورد ، ایران
 • حسینی، آغا فاطمه [1] مربی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • حسینی، رستگار [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حسینی، زهرا [1] گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حسینی، فاطمه [1] کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان،ایران
 • حسینی، فرنوش السادات [1] روانشناسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
 • حسینی، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • حسن زاده، اکبر [1] مربی- گروه آمار- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • حسین زاده، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی،گروه تخصصی مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران.
 • حسن نیا، الهام [1] دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 • حضرتی، صادق [1] دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران
 • حضرتیان، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حقانی، حمید [1] مربی، گروه ریاضی و آمار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • حکیم زاده، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

خ

 • خدابخشی کولایی، آناهیتا [6] استادیار ،گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم ، تهران ، ایران
 • خدابنده، مهناز [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران، تهران، ایران
 • خیری، مرضیه [1] گروه آموزش بهداشت وارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، پردیس بین الملل، تهران، ایران
 • خزاعی، هدی [1] گروه روانشناسی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
 • خسروی، احمد [1] مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. شاهرود، ایران
 • خشنودی، مسعود [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد
 • خلیلی، فاطمه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد،ایران
 • خمرنیا، محمد [1] استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • خویی، مهدیه [1] معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
 • خوارزمی، اکرم [1] کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

د

 • دادخواه، اعظم [1] کارشناس مامایی ، مرکزبهداشت شماره 2، معاونت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان اصفهان، اصفهان،ایران.
 • داعیان، عطیه [1] دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • دامنی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت ، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • داودی، زهرا [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی،گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • داورنیا، رضا [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • دریکوندی، مریم [1] 3- دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • دشتی، فروزنده [2] کارشناس ارشد مامایی، مربی وعضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان، اصفهان.
 • دل پیشه، علی [1] دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • دلشاد نوقابی، علی [1] گروه پرستاری سلامت جامعه و روان، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • دهداری، طاهره [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • دهقان بخشانی، خدیجه [1] کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر ، ایران
 • دهقانکار، لیلا [1] گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

ر

 • راسخ، نازنین [1] گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی - تهران- ایران
 • راهبر، احمد [1] گروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
 • راهور، مریم [1] کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای
 • راوری، علی [1] استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان،ایران
 • رحیمی، بهناز [1] دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، شهرکرد، ایران
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران‬‬‬‬‬
 • رحیمی، علی [1] کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشگاه علوم پزشکی ایلام ، ایلام، ایران
 • رحمانی، مهیا [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • رحمانی، نرگس [1] دانشکده پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران
 • رحیمی خلیفه کندی، زهرا [1] کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • رستمی، زهرا گلی [1] دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رستمی گوهرانی، هانیه [1] کارشناس ارشد مشاوره، گروه روان شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مرکزی، اراک، ایران.
 • رضایی، حشمت ا... [1] شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین، اراک، ایران
 • رضایی، نادیا [1] کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت وتغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران
 • رضایی، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • رضایی، نسرین [1] استادیار، مرکز تحقیقات سلامت جامعه ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، زاهدان، ایران
 • رضایی، نسرین [1] دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • رضایی صوفی، مرتضی [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور گیلان
 • رضائی کوشالشاه، سیده فاطمه [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران.
 • رفیعی، مریم [1] گروه سلامت خانواده، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • رفعت پناه، هوشنگ [1] دانشیار، معاون پژوهشی دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • رمضانخانی، علی [1] استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران،
 • رمضانخانی، علی [2] استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
 • رنجبر، سعیده [1] دپارتمان پرستاری، مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران
 • روحانی، نیکو [1] کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • رئیسی، مجتبی [1] استادیار، مرکز تحقیقات سلامت غلات، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
 • رئیسی، مهنوش [3] گروه آموزش بهداشت و ارتقاءسلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • رئیسی، وحیده [1] دکتری عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 • رئیسی دهکردی، فاطمه [1] دکتری ارتقاء سلامت،هیئت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت وتغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم آباد، ایران
 • رئیسی فر، افسانه [1] استادیار پرستاری ، گروه داخلی – جراحی، دانشکده پرستاری- مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران

ز

 • زارع، امین [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • زارعی، فاطمه [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • زارعی پور، مرادعلی [1] علوم پزشکی ارومیه
 • زارع زاده، یدالله [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • زحمت کش، زهرا [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زراعت پیشه، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • زرین کلاه، عالیه [2] کارشناسی ارشد آموزش پرستاری- سوپروازیر بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان اقلید- دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • زمانی، فاطمه [1] کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم ایران
 • زمانی علویجه، فرشته [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت وارتقای سلامت ،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران
 • زهراکار، کیانوش [1] دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

س

 • سارانی، آرزو [1] مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • ساعی، راحله [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر موسسه فرهنگی پژوهشی معین پژوه ارومیه
 • ساکی، مصطفی [1] دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • سید امینی، به یانه [1] گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • سیدعسکری، سیدمصطفی [1] مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • سراجی، مریم [1] استادیار ، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، زاهدان ، ایران.
 • سراجی، مریم [1] دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • سعیدی، فریده [1] کارشناس ارشد گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • سعیدی کوپایی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • سقاباشی نایینی، نسرین [1] برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی و روان شناسی / دانشگاه الزهرا/ دانشگاه تهران
 • سلامی، مریم [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، مشهد، ایران.
 • سمیعی رودی، خالد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • سهرابی زاده، مریم [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

ش

 • شاکرمی، محمد [1] دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • شاکری نژاد، قدرت اله [1] دانشیار آموزش سلامت، گروه پژوهشی آموزش سلامت، جهاد دانشگاهی خوزستان، اهواز، ایران.‏
 • شایگان مهر، عارف [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت دوره Dual دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • شاه بیک، سروش [1] دانشجوی دکترای تخصصی، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • شجاعی باغینی، صدیقه [1] اداره آموزش و پرورش استان کرمان ، کرمان ، ایران
 • شجاعی باغینی، مهدیه [1] هیات علمی/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • شیخ الطایفه، مصطفی [1] استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • شیخ شرفی، حسن [1] کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • شربتیان، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری
 • شیرزاد، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ، ایران
 • شریفی، فرنگیس [1] مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • شریفی راد، غلامرضا [1] دکتری تخصصی آموزش بهداشت، استادگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • شریفی راد، غلامرضا [1] دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران.
 • شریفی راد، غلامرضا [1] گروه پزشکی اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم،قم ،ایران
 • شریف مقدم، هادی [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز مشهد، مشهد، ایران.
 • شعبانی، مسعود [1] مدیرگروه آموزش سلامت ،معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران
 • شفیعی، عبدالرضا [1] کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • شکیبا، الهام [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • شمسی، محسن [1] دکتری ارتقاء سلامت،هیئت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک،ایران

ص

 • صابرمحمد، آلا [1] دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد-ایران
 • صادقی، رویا [1] دانشیار گروه اموزش وارتقای سلامت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران
 • صادقنژاد، حسین [1] مربی مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صارمیان، مرضیه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • صحرایی، مهدی [1] شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک، قزوین، ایران
 • صدقیانی فر، علی [1] واحد تحقیقات نظام سلامت، مرکز بهداشت ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 • صفری، علی [1] مربی مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • صلحی، مهناز [1] دانشیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • صلحی، مهناز [1] دانشیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • صمدبیک، مهناز [1] دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • صوفی، کیکاووس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران‬‬‬‬‬

ض

 • ضیاءپور، آرش [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • ضابطی آرانی، معصومه [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی،گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، تهران.
 • ضاربان، ایرج [1] استادیار گرو آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات در ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • ضاربان، ایرج [1] استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • ضاربان، ایرج [1] استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات در ارتقای سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران
 • ضاربان، ایرج [1] استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات در ارتقای سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران.
 • ضاربان، ایرج [1] دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • ضیائی، سهیلا [1] مربی ، آموزش مامایی ، گروه مامایی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون ، کازرون، ایران

ط

 • طاهر پور، مهشاد [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
 • طاووسی، محمود [3] دانشیار، گروه آموزش و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران
 • طهرانی، هادی [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طهرانی، هادی [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طهرانی، هادی [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • طهرانی، هادی [2] مرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ع

 • عابدی، حیدرعلی [2] دکتری پرستاری ،دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان
 • عابدیان، زهرا [1] مربی گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران
 • عامل بارز، ملیکه [1] مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عباسی، محمد هادی [1] هیئت علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • عباس زاده بزی، محمد [1] استادیارآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل، زابل، ایران
 • عبدی، نسرین [1] استادیارمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت،دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج،ایران.
 • عبدی، نسرین [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • عبدالمالکی، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عبدالهی، فریبا [1] کارشناس ارشد پرستاری،عضو هیئت علمی گروه پرستاری بزرگسالان - سالمندی، دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،قزوین، ایران
 • عبدالهی، منیره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • عثمانی، فرشته [1] دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
 • عثمانی، فرشته [1] دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.
 • عیسی پره، کیومرث [1] کارمند مرکز بهداشت دزفول
 • عشقی زاده، مریم [1] گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • عضدی، پرویز [1] کارشناس ارشد بیهوشی، عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • عطایی، مرضیه [1] متخصص زنان و زایمان و نازایی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران
 • علی احمدی، مهدی [1] علوم پزشکی زاهدان
 • علیپور ندوشن، خدیجه [1] معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • علیدوستی، معصومه [1] گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بهبهان، ایران
 • علی زاده، مریم [1] ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران
 • علیزاده سیوکی، هادی [1] مربی عضو هیات علمی گروه بهداشت عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • علی نژاد رنجبر، آرزو [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • عنایتی، الهام [1] گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

غ

ف

 • فاریابی، رضا [1] دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران
 • فتحی، اعظم [1] دانشجوی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • فتحی، فریبرز [1] دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران
 • فتحی، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ( بهداشت عمومی ، بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان ، ایران )
 • فخرایی، محدثه [1] کارشناس بهداشتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • فراهانی نیا، مرحمت [1] مربی، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 • فرج پور، آرزو [1] مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران
 • فرضی، مرجان [1] کارشناس ارشد روانسنجی، بخش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ، ایران.
 • فرمان بر، ربیع الله [1] دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان, رشت, ایران
 • فلسفی نژاد، محمدرضا [1] دانشیار، گروه سنجش و ارزیابی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • فولادی، نسرین [1] دانشیارگروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران

ق

 • قارلی پور، ذبیح اله [1] استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم ایران
 • قارلی پور، ذبیح اله [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
 • قاسمی، حمید [1] عضو گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور- تهران
 • قائدی، صدیقه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • قائدی، فرحناز [1] دانشجوی کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • قائمی، علیرضا [1] استادیار، گروه تغذیه و علوم پایه، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران.
 • قنبری، محمد علی [1] کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ک

 • کارگر، شیوا [1] پردیس علوم پزشکی زاهدان- دانشکده بهداشت- گروه آمار و اپیدمیولوژی
 • کاظمی، سیده سمیه [1] دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کیانی، جمیله [1] مرکز توسعه پژوهشهای بالینی، بیمارستان شهدای خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • کیانی پور، ندا [1] کارشناس بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • کرمی، افسانه [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 • کریمی اول، مهدی [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
 • کریمزایی، تهمینه [1] کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر ، ایران
 • کسانی، عزیز [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی دزفول
 • کسمایی، پریسا [1] استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
 • کفاشپور مرندی، آتوسا [1] کارشناس ارشد مشاوره، گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه خاتم ، تهران ، ایران.
 • کمالی، زهرا [1] دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • کهتری، میترا [1] دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت، ایران
 • کهن، شهناز [1] دانشیار ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

گ

 • گرافر، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • گراوند، سعیده [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 • گوهری، محمدرضا [1] دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

م

 • مبادری، توفیق [1] دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری-مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران، ایران.
 • متانی، مهرداد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت رسانه، قائم شهر ، ایران
 • متقی، مینو [1] استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.
 • مجیدی، فاطمه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
 • محبی، سیامک [1] دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 • محبی، سیامک [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی قم،قم،ایران
 • محبی، سیامک [1] استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم ایران
 • محسنی، رضا علی [1] دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • محمدی، زینب [1] گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • محمدی، فاطمه [1] دکترای بهداشت باروری، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • محمدی، فائزه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.
 • محمدی، مرجان [1] کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره و راهنمایی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
 • محمد پور، محبوبه [1] کمیته تحقیقات دانشجوی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • محمدی زواره، معصومه [1] کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم ایران
 • محمدی شاهبلاغی، فرحناز [1] استادیار گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 • محمدنیامطلق، کلثوم [1] بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد،ایران
 • محمودی، مرضیه [2] گروه آمار و اپیدومیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • محمودیان، ساناز سادات [1] کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • محمود فخه، هیمن [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد، ایران
 • مدملی، یعقوب [1] کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • میری، انیس [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد
 • میری، محمد رضا [1] دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران
 • مرادی، زهرا [1] واحد تحقیقات نظام سلامت، مرکز بهداشت ارومیه، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ایران
 • مرادی، مسعود [1] کارشناس ارشد آمار زیستی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • مرادی کل بلند، مهرناز [1] دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
 • میرزایی، طیبه [1] استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان
 • میرزایی، میثم [1] مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده سلامت، بخش ارتودنسی،دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • میرزاپور ارمکی، رضا [1] 1کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
 • میرزانیا، مرجان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت؛ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 • مرزبان، مریم [1] گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • میرکریمی، سید کمال [1] استادیار، دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • مسعودی، سید محمد [2] داروساز- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
 • مسعودی، غلامرضا [1] استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
 • مسعودی، غلامرضا [1] دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.
 • مشکی، مهدی [1] دانشیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت؛ مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
 • مصطفوی، فیرزوه [1] دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران
 • مصطفویان، زهرا [1] استادیار،گروه پزشکی اجتماعی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • مظاهری، مهرداد [1] دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،ایران
 • معاشری، نرگس [1] مربی گروه بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران
 • معتمد، نیلوفر [1] دانشیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.
 • معراجی، مرضیه [1] استادیار، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • معصومی، معصومه [1] مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
 • معین فر، سجاد [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 • معین فر، علی [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 • مقصودلو، مریم [1] مربی، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • ملکی آوارسین، صادق [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • مهدی زاده، فاطمه [1] گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • مهدیزاده، فائزه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
 • مهدوی، نادر [1] گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران
 • مهرتک، محمد [1] استادیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران
 • مودی، میترا [1]
 • مودی، میترا [1] دانشیار، عضو هیات علمی گروه آموزش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
 • موسوی، سیدهادی [1] مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری ومامایی تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ایران.

ن

 • ناصری بوری آبادی، طاهره [1] استادیار مدیریت اطلاعات سلامت گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • ناصری راد، محسن [1] کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • نجاتی‌پرواز، نفیسه [1] کمیته تحقیقات دانشجویی، مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد
 • نجفی، علی [1] دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 • نجفی فرد، شادی [1] کارشناس مامایی مرکز بهداشت دزفول
 • ندوشن، طاهره [1] آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه عوم پزشکی اصفهان
 • نژاددادگر، نازیلا [1] کارشناس مسئول آموزش وارتقای سلامت ،معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران
 • نصیری، رویا [1] دانشیار، گروه زنان و مامایی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
 • نصیریان، مریم [1] آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • نظرپوری، علی [1] مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری ومامایی تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ایران.
 • نقیبی، سید ابوالحسن [1] استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران
 • نقیبی سیستانی، محمدمهدی [1] مرکز تحقیقات سلامت دهان، پژوهشکده سلامت،دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 • نیک نیاز، لیلا [1] استادیار علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
 • نیکنامی، شمس الدین [3] دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران
 • نیکنامی، شمس الدین [2] دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • نوا، فاطمه [1] کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام، ایران
 • نوروزی، کیان [1] عضو هیات علمی گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران. تهران
 • نوروزی، میلاد [1] کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

و

 • واحدیان شاهرودی، محمد [1] مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 • واحدیان شاهرودی، محمد [2] دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مشهد - ایران
 • واحدیان شاهرودی، محمد [1] دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.|مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
 • وحیدی، ازاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

ه

 • همتی، امیر [1] دانشجوی رشته پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

ی

 • یزدی، مریم [1] دانشجوی دکترای آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران .
 • یکه فلاح، لیلی [1] پرستاری، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،