اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد واحدیان شاهرودی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

vahedianmmums.ac.ir
0000-0001-6302-3021

سردبیر

دکتر نوشین پیمان

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

peymannmums.ac.ir
0000-0002-6218-4787

دبیر اجرایی

دکتر هادی طهرانی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

tehranihmums.ac.ir
0000-0001-8747-8717

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین تقدیسی

ارتقای سلامت استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

taghdisimhgmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr.Yong Zhao

سواد سلامت تغذیه ای Chongqing Medical University
School of public health and management

zhaoyongzy3sina.com
0000-0001-9290-109X

h-index: 16  

Dr. Peter J. Schulz

ارتباطات در سواد سلامت University of Lugano, Faculty of Communication Sciences

search.usi.ch/en/people/9494d34ce54c85d6c4258adca3d18706/Schulz-Peter-Johannes
schulzpusi.ch
+41 58 666 4 724
0000-0003-4281-489X

h-index: 25  

دکتر حسن دوستی

آمار Macquarie University

hassan.doostimq.edu.au
0000-0002-0290-8122

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید اله وردی پور

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

allahverdipourhtbzmed.ac.ir
0000-0003-3700-6185

دکتر محمد تاجفرد

سلامت جامعه استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

tajfardmmums.ac.ir
0000-0002-2867-8759

دکتر حبیب الله اسماعیلی

آمار حیاتی استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

esmailyhmums.ac.ir
0000-0003-4139-546X

دکترفرخنده امین شکروی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

aminsh_fmodares.ac.ir

دکتر محمد کمالی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران

kamali.moiums.ac.ir
0000-0002-4261-7362

دکتر هرمز سنایی نسب

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

sanaei1343gmail.com
0000-0002-7994-5546

دکتر محمد حسین کاوه

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

kavehsums.ac.ir

دکتر مهدی قلیان اول

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

gholianammums.ac.ir
0000-0002-6182-4965

دکتر سید سعید مظلومی محمود آباد

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

mazloomyssu.ac.ir
0000-0002-3301-3305

دکتر سیده بلین توکلی ثانی

مهندسی محیط زیست استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

tavakkolisanibmums.ac.ir
+985131892203
0000-0002-7891-4449

دکتر محمدرضا میری

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

miri_moh2516bums.ac.ir
0000-0002-9947-7524

دکتر فضل الله غفرانی پور

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استاد، دانشگاه تربیت مدرس

ghofranfmodares.ac.ir
0000-0002-2338-230X

دکتر زهرا جلیلی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

z-jalilisrbiau.ac.ir

دکتر فاطمه زارعی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دانشگاه تربیت مدرس

f.zareimodares.ac.ir
0000-0003-1561-3646