دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 203-272 (زمستان ۱۳۹۵) 
3. بررسی سواد سلامت در بزرگسالان شهر کرج

صفحه 230-238

مهدی صحرایی؛ رحمن پناهی؛ سیده سمیه کاظمی؛ زهرا گلی رستمی؛ حشمت ا... رضایی؛ رضا جوروند


4. تاثیر برنامه مدون آموزشی کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه بر تعهد زناشویی

صفحه 239-249

امیر گرافر؛ سید مصطفی پور یحیی؛ کیانوش زهراکار؛ محمد شاکرمی؛ رضا داورنیا