بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران

2 ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران

3 مربی گروه بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران

4 متخصص زنان و زایمان و نازایی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند،ایران

چکیده

زمینه و هدف: ناباروری به عنوان یک بحران در زندگی مشترک زوجین،نه تنها مشکلات روانشناختی را بوجود می آورد،بلکه می تواند به عنوان یک ضربه پرقدرت بر علیه سازگاری و رضایت زناشویی زوجین  عمل کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین نابارور انجام  گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش  نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون  با گروه کنترل است.جامعه آماری 64 نفر  از زوجین نابارور شهر بیرجند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون(15زوج) و کنترل(17زوج)  قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپاینر بود که قبل از مداخله ، بلافاصله پس از آن و سه ماه بعد از مداخله تکمیل گردید. مداخله شامل 6 جلسه آموزشی بود . تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار16  spss   با آزمون‌های آماری و  آنالیز واریانس تکرار شده انجام شد.
یافته‌ها: قبل از مداخله دو گروه از نظر میانگین نمره ها همسان بودند. پس از مداخله، در گروه مورد میانگین نمره  سازگاری از 22/4± 101/5 به  10/6 ± 129/33 ،رضایت زناشویی از 8± 33/8  به 4/8 ±44 ،همبستگی دونفری از  3/8 ± 12 به 2/2 ± 16/1 ،توافق زوجین از 10/5 ± 44/6 به 6/1 ± 54/8، ابراز محبت از 3/7 ± 11 به1 ± 14/2 افزایش یافت ( 05 / p<).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد آموزش غنی سازی روابط بر سازگاری و رضایت زناشویی موثر است لذا جهت افزایش سازگاری و رضایت زناشویی، آموزش غنی سازی روابط پیشنهاد می شود.  
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1. deircondmoghadam a, delpesheh a.sayehmiri k, Prevalence of infertility in systematic review methodology. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2013. 16(81): p. 1-7.(persian)
2. jonaidy e, norani s, mokhber n,shakeri m., Comparing the Marital Satisfaction in Infertile and Fertile Women Referred to the Public Clinics in Mashhad in 2006-07. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2009. 12(1): p. 7-16. (persian)
3. Hosseini J,emadoden M., Mokhtarpour H,Sorani m, Prevalence of Primary and Secondary Infertility in Four Selected Provinces in Iran, 2010-2011. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2012. 15(29): p. 1-7.
4. akhtari e, byvas s., sohrabvand f.  Infertility in Iranian Traditional Medicine from Hakim Mohammad Azam Khan point of view. . Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2015. 18(148): p. 18-23. (persian)
5. agha mohamadian h, zarezadeh s, horofghanad m,hokmabadi m, To examine the relationship between perfectionism and performance Sexual infertile women. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2014. 17(97): p. 9-17.
6. abhar-zanjani f, khjehmerza v, sayedi m, shahabi zadeh f, dastjerdi r,bahryneian a., Study beliefs, communication and marital dissatisfaction in fertile and infertile couples. Fundamentals of Mental Health, 2015. 17(2).
7. Sahraeian K , Jafarzadeh F, Poursamar SL, THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND MARITAL  SATISFACTION IN INFERTILE WOMEN BASED ON INFERTILITY Nursing and Midwifery urmia university of medical sciences, 2014. 12(10): p. 1104-1109.
8. ezzati a, Noori r, hasani g, attern of relationships, social support, coping strategies, and social tag with the symptoms of depression in infertile women in Tehran in 2010. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI). 16(45): p. 20-28.
9. amanelahifar a , nikbakht r, hoseini m, ahmadi fakhr s,hoseini z, the comparison of marital satisfaction and quality of life between fertile and infertile woman. biannual journal of applied counseling, 2012. 2(1): p. 75-88.
10. mazaheri.m, keighobadi f, The way to solve problems and marital adjustment in infertile and fertile couples. Journal of Reproduction and Infertility, 2001: p. 22-32.
11. talaei a, kimiyaei a., borhani moghani m, moharreri f, talaei a, khanghaei r, The effect of cognitive-behavioral group therapy on depression in infertile women. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2014. 17(94): p. 1-9.
12. najafi m, solymani k., javidi n, hoseneikamkar e, peerjavid f, Evaluate the effectiveness of of couple therapy in increasing marital and health promotion of physical and psychological infertile couples. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2015. 17(133): p. 8-21.
13. mollaei nezhad m, jafarpoor alavi m., jahanfar sh, infertility related strees and marital women who referred to Isfahan infertility treatment clinic. Reproduction & Infertility, 2009. 72(73): p. 8-20.
14. zare z, golmakani n, amireian m, mazlom r, lal ahangar m., Compare marital satisfaction in fertile and infertile couples and their relationships with sexual problems. Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility (IJOGI), 2015. 18(143): p. 1-10.
15. Nourani.Shahla, Jonydi E., Taghi SM, Naghmeh M. , Sexual Satisfaction in Fertile and Infertile Women Attending State Clinics in Mashad. . Medical Journal of Reproduction & Infertility, 2009. 10(4): p. 269-277.
16.tamannaeifar.m, Comparison of Mental Health - the marital Compatibility - coping responses in fertile and infertile women. Shahed University, 2011. 3(4): p. 51-60.
17. isanejad o, ahmadi a, etemadi o., effectiveness of relationship enhancement on marital quality of couples. journal of behavioral sciencess 2010. 4(1): p. 9-16.
18. nazari a, tahererad m, asadi m, Effect relationship enrichment program on marital adjustment couples. Journal of Counseling and Psychotherapy, 2014. 3(4): p. 527-40.
19. Marchand, Jenifer F, Hock e, Avoidance and Attacking Conflict‐Resolution Strategies Among Married Couples: Relations to Depressive Symptoms and Marital Satisfaction*. Family Relations, 2000. 49(2): p. 201-206.
20. orakei.m, jamali c,farajollahi m,karimi firouzjaei a. Effectiveness of relationship enrichment program on marital couples. social cognition, 2012. 1(2): p. 52-9.
21. Parvin N, Fatemi a , Aminian F, Rafiee-Vardanjani L, Effectiveness of life training skills on marital satisfaction of female nurses  in Hajar Hospital in Shahrekord city- a clinical trial Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2014. 3(1): p. 37-46.
22.Gattman,J.Why marriage succeed or fail.New York.: 1994.(book)
23.edalaty z, aghamohammadian .h., madares ghorvi m, hassan abadi h, Evaluate the effectiveness of time program (enrichment married) couple of student satisfaction. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2009. 14(4): p. 89-98.