مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

چکیده

زمینه و هدف: اکثر مردم جهان در سن کار و تولید هستند. یکی از راهکارهای ارتقای سطح پیشگیری و کنترل حوادث شغلی، افزایش سواد سلامت و آموزش مسوولین و کارگران از چگونگی انجام کار ایمن است . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ تعدادی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتی اﺳﺖ ﻛﻪ سنجش آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣـﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷـﻲ در این زمینه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده است.
مواد و روش‌ها: ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ اطلاعاتی PubMed وSID  در طی سالهای اخیر و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺎوی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارتقای رفتارهای ایمن کارگران22 مقاله مرتبط با بررسی متون انتخاب شدند و نتایج حاصل از آنها در این مطالعه مورد بحث قرار گرفت. از این مقالات تعداد10 مورد که در آنها از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ در ارتقای رفتار های ایمن کارگران در ایران اﺳﺘﻔﺎده شده بود بصورت جداگانه در جدول ذکر شدند و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  است .
یافته‌ها: گروه های مورد بررسی و یا تحت آموزش، غالبا قشر عظیم کارگران هستند که در معرض خطرات ناشی از رفتارهای نا ایمن در محیط کار می باشند.آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه شد در قالب پنج محور بررسی گردید. از پیامدهای مداخلات آموزشی، گسترش فرهنگ ایمنی در محیط کار ذکر شده است. در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آموزشی طراحی شده برای ارتقای رفتار ایمنی و به صورت بحث گروهی و اصول یادگیری بزرگسالان بوده است.
نتیجه‌گیری: ﺟﻤﻊ  ﺑﻨﺪی ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن از تاکید ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارتقای رفتارهای ایمن کارگران دارد. عوامل انسانی بروز حوادث در محیط کار بسیار حائز اهمیت است و می توان با مداخله ی آموزشی، آگاهی و رفتار ایمنی را در قشر کارگران ارتقاء داد و موجب کاهش رفتار نا ایمن شد.
نوع مطالعه: مطالعه مروری

کلیدواژه‌ها


1. Mahmoud-Aghdam H. Investigating the relationship between noise and vibration with incidents August 16, 2013 [cited 25 August 2013]. Available from: http://hm-safetyman. blogfa.com/post/69. Persian
2. Amidi Mazaheri M, Heidarnia A, Ghofranipour F, Shafie A, The Effect of Theory -based Interv ention on Promote Workers’ Safe Behavior in Isfahan Steel Compan, Journal of Isfahan Medical School, Vol 27, No 102, February 2010.
3. Rahmani S, Agamolayi T.Tasire amuzesh az tarige hamsanan bar ertegaye raftarhaye imen kargarane kargahe nosazi sazeha va dastgahhaye sherkate palayeshe nafte Bandarabas.Vol.1, NO.4, 1392.
4. Hatami F, The effects of a safety educational intervention on promoting safety behavior at textile workers, Medical Journal of Hormozgan; 17(4):333-345
5. Sanaenasab H, Ghofranipour F,Kazemnejad A,Khavanin A,Tavakoli R, The Effect of Composed Precede-Proceed Model, Social Cognitive and     Adult Learning Theories to Promote Safety Behaviors in Employees, Kermanshah University of medical Sciences  Spring2008.
6. Hazavehei M, Shadzi SH, Asgari T,Porabdian S, HassanZadeh A, The effect of safety education based on Health Belief Model (HBM) on the workers practice of Borujen industrial town in using the personal protection respiratory equipments,Iran Occupational Health,Vol.5,No.1,2,Spring2008
7.Hasheminegad N,Mohammad fam I.Arzyabie raftarhaye naimen be raveshe nemune bardari raftare imen dar kargarane palayeshgahe naft Kermanshah dar sale 1388 va eraeye rahhaye contoroli.Faslname tebe kar;Vol.4,NO.1,2:25-33
8.Khodabandeh S,Haghdoost A, Khosravi Y.Epidemiology of Work-related Accidents in Kerman Coal Mines during 1991-2006.Iran Occupational Health,Vol.8,No 4.Winter 2012
9. Mohammadfam I, Zamanparvar A.Barrasi amale naimen dar beyne kargarane karkhane rikhtegari godazane Hamedan, Vol.9, No 1.
10.Jafari MJ,Koohi F,Movahedi M.Elahyari T.Barrasi tasire analiz imen shoghli bar darke kargaran az riskhaye shoghli dar mashaghele por mokhatere yek palayeshgah,Vol.6,No.4,Winter 2009
11. Amidi Mazaheri M, Heidarnia A,Ghofranipour F.Tarahi,ravayi va payayi meghyase mantaghe mahare imeni dar kargaran zobahane esfahan.Vol.7,No.3.2010
12.Jafari Nadushan R,Halvani gh,Salmani Nadushan Z,Ebrahim zade M,Barrasi ertebate hadese ba farhang imeni dar kargarane Nasaji shahrestane Yazd.Vol.3,No.3.2010
13. Halvani GH, Ebrahimzade M, Dehghan M, Fllah H, Mortazavi M, Barrasi avamele moaser bar farhange imenidar kargarane sanaye Fulade Yazd.Vol.4, NO.1, 2.2011
14. Mortazavi SB, Asilian H, Avestakhan M. Relationship between safety climate factors and the risk of dangerous situations in height among construction worker. Iran Occupational Health, Vol. 8, No. 1, Spring 2011
15. HosseiniNodeh Z, Hosseini M,Yaghmaei F, Alavi Majd H, Jabbari M. Correlation between population characteristics and safety attitude to work of women workers in food factorie.Vol.1,No.3,2011
16. Azadeh A1, Mohammad Fam I.The evaluation of importance of safety behaviors in a steel manufacturer by entropy. J Res Health Sci. 2009 Dec 28;9(2):10-8
17. Zeidi I, Pakpoor Haji Agha A, Mohamadi Zeidi B The effect of an educational intervention based on the theory of planned behavior to improve safety climate. Iran Occupational Health, Vol. 9, No. 4, Winter 2012-2013
18. Omidvari M,Javaheri zadeh N, Nourmoradi H, Davodi MEffect of Safety Programs on Occupational Accidents and Diseases Indices in Food Industries of Ilam Province over a 5-year Period, Health magazine look tidier Ardebil;2(3):14-23.
19. Taghdisi M.H, Madadzadeh N, Effects of Education Interventions on the Coke workers'  Immune Performances on Baznef Model Basis  at Isfahan Melting Factor.Vol.16,No3,2008
20. Jafari M J, Kuhi F, Movahedi M.Barrasi tasire analize imeni shoghli bar dark kargaran az riskhaye shoghli dar mashaghele por mokhatere yek palayeshgah.Vol.6, No.4.2009.
21. Mortazavi SB, Asilian H, Avestakhan M. Relationship between safety climate factors and the risk of dangerous situations in height among construction worker. Iran Occupational Health, Vol. 8, No. 1, Spring 2011.
22. Sepehr P, Mohammad Fam I ,Ketabi D ,Sepehr N. Effect of Engineering and Management Interventions on Promoting Safety Culture Indicators among Workers of Iranian Pipe Rolling Factor.Vol.13,No.3,2013.
23.Mohamadi Zeidi I,Pakpoor Haji Agha A, Mohamadi Zeidi B.Barrasi tasire amoozesh mobtani bar teorie raftare barnamerizi shode bar amalkarde imene kargaran.Knowledge &  Health 2013;8(3):105-111.
24. Zalewski Edwin. Reduce injuries with proper technique. Occupational health and safety; Oct 2005; 74(10):52-55.