بررسی اجزاء مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص وضعیت بهداشت باروری و جنسی دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. شاهرود، ایران

2 مرکز تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی در سلامت. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. شاهرود، ایران

چکیده

زمینه و هدف: گسترش بهداشت باروری و جنسی و پرداختن به ابعاد مختلف آن در سطح ملی و بین المللی یکی از گامهای اساسی در تامین سلامت جامعه و خانواده با محوریت سلامت زنان است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اجزاء مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص وضعیت بهداشت باروری و جنسی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انجام شد
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بر روی 397 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانشجویان از خودکارآمدی بالایی(2±17/7) در رعایت بهداشت باروری برخوردار بودند اما میزان موانع درک شده در آنان نسبتاً بالا(1/37±3/02)گزارش شده بود. همچنین بین متغییر دموگرافیک سن با میزان آگاهی دانشجویان رابطه مستقیم وجود داشت. میانگین نمره آگاهی دانشجویان از بیماری های مقاربتی برابر با 2/62±9/97 به دست آمد. ارتباط معنی داری بین متغییر های سن، تاهل و رشته ی تحصیلی با سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد ابتلا به بیماریهای مقاربتی و ایدز و رفتارهای پیشگیری کننده از آن وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که خود کارآمدی دانشجویان در رابطه با رفتارهای پیشگیری کننده از حاملگی ناخواسته و بیماریهای مقاربتی و ایدز بالا می باشد از طرفی میانگین موانع درک شده در دانشجویان نیز تقریبا بالا می باشد. با توجه به این، توصیه می شود برنامه های بهداشت باروری و جنسی در جهت کاهش این موانع برای افزایش هر چه بیشتر توانایی جوانان بکار گرفته شوند.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی

کلیدواژه‌ها


1.Mazloomy Mahmoud Abbad SS, Abbasi Shuvazi M. Knowledge, attitudes and behaviar regarding reprodactive health of women in seven cities in centeral iran, 2004. Reprodactive and Infertility Journal 2006:391-400.
2.Nations U Report ofthe international conference on population and development. New york: 1994.
3.WHO, Editor. Teaching modules for basic education in human sexuality. 1995.
4.G B. Reprodauctive health : A health priority, general assembly special session on world health organization ICP+5. 1999 8-12 feb.
5. Shojaeizadeh D, et al.The Effect of Education on Knowle dge and Attitude of High School  Students about AIDS  in Faruj, Iran.Journal of Health & Development:1(1) : p. 67-73.
6. Khoshemehry, G., et al., A survey of the knowledge and attitude of students of Elmi-Karbordi higher education center at Tehran Jahad-e-Daneshgahi about ecstasy. Jahrom University of Medical science, 2010. 8(3): p. 29-33.
7. Patton, M.E., et al., Extragenital gonorrhea and chlamydia testing and infection among men who have sex with men—STD Surveillance Network, United States, 2010–2012. Clinical Infectious Diseases, 2014. 58(11): p. 1564-1570.
8.Zanjani H SK, Mirzaei M. Population, development and reproductive health. Tehran: Boshra; 1382; 1:125-71.
9.H ST. Preventive and social medicineof Guilan. Univercity of medical sciences and health services,medical faculty.1995; 3-121.
10.Riahi ME, Aliverdi-Nia, A. and Bahrami kakavand, S. A sociological analysis of trendency toward divorce, woman s reserch. 2008; 5(3): 109-30
11.Wight D AC, Scott S. Towards a psycho-social theoretical framework for sexual health promotion.Health educ res. 1998;13: 317-30
12.GB. Prepared for the national network of libraries of medicine pacific northwest region. 1997.
13.RR GAF. Womans perspectives about sexual behavior. 1994; 1: 6-11
14.I Drd. Perception of human immunodeficiency virusand sexually transmitted diseases risk among low income adults. 2001; 14: 9-105.
15.Rakhshani F AA, Alemi R.The Heath Belief Model. 1990: 39-62.
16. Mansourian, M., et al., Effect of nutritional education based on HBM model on anemia in Golestan girl guidance school students. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 2013. 1(2): p. 51-56.
17.LW T. A critical feminist perspective of Health Belief Model ;Implication nursing theory,reserch, practice and education. Prof nurs. 1995;11: 246-52.
18.Eizen M ZG, McAlister AC. Evaluating the impact of theory based sexuality and contraception education program fam plan perspect. 1990; 22: 621-71
19.Glanz K  LF, Rimer BK. Health behavior and health education theory research and practice. Tehran: Ladan; 1990.
20.Rakhshani F AA, Alemi R. Knowledge, understanding and practice of women in malaria regions. Tabib East Zahedan. 2001;3(1): 9-14.
21.Kamali M HNA. Effectof Belief Model Bhashty the physical situation of students. Tehran: Tarbiat modarres; 1999.
22.Ramezankhani KS HN, Ghofranipour F. Measuring the impact of health education on knowledge, based on Health Belief Model and preventive behaviors of smoking. Tehran: Tarbiat modarres; 1999.
23.Simbar M RaTF, Hashemi z Sexual-Reproductive Health Belief Model of college students. IsMg. 2004; 7(1): 8-70.
24.Namdar A BS, Naghizadeh MM. Measuring Health Belief Model Components in Adopting Preventive Behaviors towards cervical cancer. University of Medical Sciences, Fasa. 2012; 2(1):1-44.
25.Sharifi-rad GhR HM, Hasan-zadeh A. The effect of health education based on H.B.M on preventive actions of smoking in grade one, middle school students. Journal of Arak univ. 2006; (1)10:1-9.
26.Mazloomy Mahmoudabad SS RZ, Mirzaei Alavijeh M. The Survey of Knowledge and Attitude of University Students on Reproductive Health in the City of Yazd in 2010. Department Health of Yazd. 2010;10(3 and 4):139-49.
27.Pourmarzi D RS, Merghati Khoii E. Pre-marrital reproductive health educational needs of the youth. Scientific journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2012;10(1):11-24.