بررسی آگاهی از درمان، نحوه مصرف دارو و کنترل فشار خون در بیماران پرفشاری خون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات در ارتقای سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: درمان صحیح ، کنترل بیماری پرفشاری خون ، به دلیل شیوع نسبتا بالای بیماری و عوارض جدی آن ، بسیار با اهمیت است و همکاری بیمار ، خانواده و پزشک را می طلبد. این مطالعه به منظور توصیف سطح آگاهی ، درمان ، نحوه مصرف دارو و کنترل فشار خون در بیماران پرفشاری خون انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی ، 358 بیمار پرفشار خونی بر اساس نمونه گیری چند مرحله ای از بین بیماران پرفشارخونی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های محقق ساخته درباره آگاهی از درمان، نحوه مصرف دارو و کنترل فشار خون بود. داده ها در نرم افزار spss( 16) با کاربرد آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: از نظر شدت بیماری ، 41/89% فشار خون کنترل شده ،33/51% پرفشاری خون درجه یک و 24/58% پرفشاری خون درجه دو داشتند.سطح آگاهی 88/82% بیماران ،خوب ارزیابی گردید.  85/71 % داروی ضد فشار خونی مصرف می کردندکه از این تعداد، 53/35% بطور منظم دارو مصرف می  نمودند.تعداد کسانی که بطور مرتب طی 6 ماه گذشته فشارشان را اندازه گیری نموده بودند 65/64% بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن درصد کنترل بیماری (41/89%) ،لازم است سیستم بهداشتی درمانی بصورت جدی پرسنل بهداشتی و خانواده را درگیر نموده و بر ارتقاء جامعیت و عملیاتی بودن آموزش های ارائه شده به بیمار و جامعه تاکید گردد.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1-Pourmoghaddas M,khosravi A,Kelishadi R,Sarrafzadegan N,Shirani Sh,Ansari R,Sabet B.Trends in blood pressure level,prevalence and control of hypertension in Isfahan,Iran.Iranian heart Journal 2004;5(1,2):33-38.
2-Thom TJ,Epstein Fh,Feldam JJ, et al.Trends in total mortality and morbidity from heart disease in 26 countries from 1950 to 1978. Int J Epidemiol 1985;14:510-20.
3- Samavat T,Hodjatzadeh A,Naderi Z.Guide to diagnosis ,Evaluation & treatment of hypertension for doctors.2th ed . Tehran ,seda pub,2000:4-45.
4- Kannel WB,Schwartz MJ,Mcnamara PM.Blood pressure and risk of coronary heart disease ,the Framingham study .Dis chest 1969;56:43-52.
5-- Syer Ree Tee,Xin Yuniech,Wan Abdul rahman Wan Mohad alman,Ahmad Aiful,Calvin Siuyee Hur, et al.the prevalence of hypertension and its associated risk factor in two rural communities in penang,Malaysia.Iejsme.2010;4(2):27-40.
6- Kearney P.M,Whelton M,Reynolds K,Muntner P,Whelton  p.K.global burden of hypertension :analysis of worldwide data.the lancet.2005;365(9455):217-23.
7-Pickering TG.Why are we doing so badly with the control of hypertension ? poor compliance in only part of the story.Jclin htpertension .2007;3:179-182.
8-  Barikani A, Saeedi F.Prevalence of hypertension among women aged 30+ in Minoodar region of Qazvin .Journal of Qazvin university medical sciences.2010;14(1):41-8.
9- Samavat T,Hodjatzadeh A,Naderi Z.Guide to diagnosis ,Evaluation & treatment of hypertension for doctors.Ministry of health & medical education undersecretary for health disease management center.1380:39-56.
10- Azizi F,Hatami H,Janghorbani M.Epidemiology and control of common disorders in iran.1383:23.
11-Chobanian AV,Bakris GL,Black HR,Cushman WC,Green LA,Izzo JL JR,et al.National heart ,lung and blood insittitute joint national committee on prevention ,detection, evaluation, and treatment of high blood pressure ;national high  blood  pressure education program coordinating committee .the seventh report of  the joint national committee on prevention detection high blood pressure.2003:290-7.
12- Javadi H.R.Evaluation of awareness ,treatment and drug consumption in hypertensives.Journal of Qazvin university of medical sciences.2000;12:59-64.
13- Baghiyani moghadam M.H,Ayvazi SS.Mazloomi mahmoodabadi H,Fallahzadeh.Factors in relation with self-regulation of hypertension based on the model of goal directed behavior in yazd city.Journal of birjand medical sciences.2006;15(3).
14-  Behforuz MR,Sajjadi MA,Sayadi Anari AR.prevalence of hypertension awareness, treatment and its control in over 18 year old individuals in rafsanjan .Journal of rafsanjan university of medical science .2002;2(1):85-91.
15-  Abdalla A,Saeed Nasser A,Al-Hamdan ahmed A,Bahnassy M,abdalla mostafa A.F,Lamiaa Z.Prevalence ,awareness, treatment, and control of hypertension among Saudi adult population :A national survey.International Journal of hypertension.2011;2011,article ID 174135,8 pages.
16- How effective are hypertension self-care intervention?the Journal of family practice.2007;56(3)229-213.
17- Tehrani, H. and M.H. Taghdisi, Community Action: A Strategy for Health Promotion. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion, 2015. 2(4): p. 255-259.
18- Khosravi A,Ansari R,Shirani Sh, Baghaei AM.the causes of failure to control hypertension in population aged over 65.the Journal of Qazvin university of medical sciences.2005;9 (35):8-10.
19-Carlson B,Riegel B,Moser DK.Selfe care ability of patient with heart failure. Heart &lung :the Journal of critical care .2001;30:351-359.
20- Shojaei F,Asemi  S, Najaf yarandi A,Hosseini F.self-care behaviors in patients with heart failure. Journal of the Iranian institute for health sciences research,2009;8(4):361-369.