دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تابستان 1397 
1. درک خطر، سلامت عمومی و برقراری ارتباط خطر

صفحه 77-81

الهام چارقچیان خراسانی؛ محمد واحدیان شاهرودی


3. سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی

صفحه 92-103

محسن ادیب حاج باقری؛ زینب حکیم زاده؛ محمد احسان ادیب


5. تعیین ارتباط بین سواد سلامت با مراقبت های دوران بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی

صفحه 113-123

معصومه معصومی؛ زینب جوکار؛ سودابه حامدی؛ افسانه رئیسی فر؛ فاطمه زراعت پیشه؛ فرحناز قائدی