دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1397 
3. بررسی ارتباط سواد سلامت باروری وعوامل دموگرافیک درزنان

صفحه 20-29

شهناز کهن؛ فاطمه محمدی؛ مریم یزدی؛ اعظم دادخواه


6. عوامل تعیین کننده بیماری فشار خون و تعهد نسبت به اجرای برنامه تغذیه ای : کاربرد مدل ارتقاء سلامت پندر

صفحه 50-60

سید کمال میرکریمی؛ مریم مقصودلو؛ رحمان بردی اوزونی دوجی؛ وحیده رئیسی؛ عبدالرحمان چرکزی؛ مجتبی رئیسی