تهیه و اشاعه مواد خواندنی سلامت به زبان ساده: یک تجربه

نوع مقاله: شرح تجربه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

آموزش بیمار از جمله معیار‌های تأمین حقوق بیمار و خانواده های آنها در مراکز درمانی است. افزایش سطح سواد سلامت، توسعه مهارت‌های خود‌مراقبتی در بیماری‌های مزمن، افزایش دانش درباره شرایط بیماری، افزایش کیفیت مراقبت و کمک به بیمار در به دست‌آوردن خود کفایی بیشتر و کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی از مزایای آموزش بیمار می باشد. کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی می توانند با شناسایی اطلاعات مفید و نیز نگارش آنها به زبان ساده یاری‌گر متخصصان سلامت و پرستاران  در ارتقا سلامت جامعه باشند. این مقاله به گزارش تجربه ایجاد یک مرکز غیر دولتی در خصوص تهیه و اشاعه مواد خواندنی سلامت به زبان ساده پرداخته است. امید است راه اندازی و حمایت از چنین مراکزی علاوه بر ارتقا سلامت جامعه، حقوق بیماران در دسترسی به منابع آموزشی با کیفیت و معتبر  را تضمین نماید وضمن ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت گروه های مختلف سلامت بستری برای فعالیت فارغ التحصیلان رشته های مذکور فراهم نماید

کلیدواژه‌ها


1.    Bastable SB, Gramet P, Jacobs K, Sopczyk D. Health Professional as Educator: Principles of Teaching and Learning. UK: Jones & Bartlett learning; 2011. Available from: http://books.google.com/books.
2.    Park M. Nurses' perception of performance and responsibility of patient education. Journal of Korea Academy of Nursing. 2005; 35.
3.    Bastable, S.B. Nurse as Educator: Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice (2nd Edition). Boston: Jones and Bartlett Publishers,2009, Chap 11: 134-9.
4.    Habel M. Helping patient family takes charge of their health. Patient Education. 2002; 31: 246-8.
5.    Varghaei- Paidar A, Zare V, Hassannejhad N, Ranjbar S, Hosseinzadeh M, Imani Sh. A Survey of Nurses and Patients Opinion about Patient Education and Training and Possible Barriers in Madani Cardiovascular Health and Education Center. Depiction of Health 2017; 7(4):22-9. [In Persian]
6.    Kalantari S, Karegar Najafi M, Abbaszadeh A, Sanagoo A, Borhani F, Nurses Perception of Performance of Patient Education. Jentashapir 2011; 2(4): 167- 74. [In Persian
7.    Ahmadzadeh Kh, Khosravi A, Arastoopoor Sh, Tahmasebi R. Assessing the Readability of Patient Education Materiala about Diabetes Available in Shiraz Health Centers. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14(8): 661-8. [In Persian]
8.    Ashrafi-rizi H, Shahrzadi L. Family Health Special Libraries: The Necessity and Functions. Journal of Health Administration 2017; 20(68): 7-9. [In Persian]