بررسی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی زنان شهر ارومیه:مطالعه موردی بر روی زنان متاهل25-45 ساله

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

4 کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر موسسه فرهنگی پژوهشی معین پژوه ارومیه

چکیده

زمینه و هدف: سلامتی یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و بخش لاینفک شکوفایی و ارتقای کیفیت زندگی است. سلامت جامعه در گرو سلامت جسمی، روانی و اجتماعی تک تک افراد است و افراد در جامعه سالم است که پرورش می یابند. بر همین اساس و به منظور آگاهی از سطح سلامت زنان که هم در سلامت خود، و هم در سلامت خانواده و جامعه دخیل هستند  در این پژوهش سعی شده است که  عوامل تأثیرگذار بر سلامت اجتماعی زنان  مورد تحلیل واقع گردد.  
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای و  به وسیله پرسشنامه استاندارد کیز و شاپیرو بر روی380 نفر زن متاهل25-45 ساله شهر ارومیه در سال1395 انجام گردید. به منظور آزمون فرضیه ­های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس،Tمستقل ورگرسیون چند متغیره گام به گام از نرم افزار spss  استفاده گردید. و ضریب پایایی پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی بر اساس آلفای کرونباخ 0/86 بدست آمد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد بین میزان حمایت اجتماعی خانواده،دینداری و اعتماد اجتماعی زنان با سلامت اجتماعی زنان متاهل رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.با توجه به  مدل رگرسیونی تحقیق  حمایت اجتماعی خانواده و اعتماد اجتماعی بیشترین تاثیر را بر سلامت اجتماعی زنان متاهل دارند. همچنین سلامت اجتماعی زنان بر اساس اشتغال متفاوت است. اما سلامت اجتماعی زنان بر اساس تحصیلات آنان متفاوت نیست.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته های تحقیق ، خانواده مهمترین منبع دریافت حمایت اجتماعی برای زنان متاهل شهر ارومیه می باشد ،بنابراین ضروری است حمایت بگونه ای باشد که خانواده ها با افزایش سطح آگاهی خود بتوانند فضای گفتگوی صمیمانه و دوستانه را در خانواده ایجاد نمایند.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.Shiri M. Surveying the social health of physiologically and physically impaired persons and its effective factors in Tehran. Master's Thesis, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University,2011.
2.Samaram EZ. Community-oriented policing and social health, Entezame ejtemaee,  2009 ;  1: 9-29.
3. Keyes, C.M. and Shapiro, A. Social Well-being IN The U.S.: A Descriptive Epidemiology, Orville Brim: Carol D. Ruff & Ronald C. Kessler (Ads), Healthing Are You? A National Study of Well-being of Midlife, University of Chicago Press.2004.
4.Fathi M, Ajamnejad R, Khakrangin M. Factors contributing to social health among teachers of Maraghe city,Journal of social welfare, 2013 ; 47: 225 - 243.
5.KHeirollahpur A. Investigation of Social Factors Affecting Mental Health with Emphasis on Social Capital, Master's Degree, Faculty of Literature & Humanities, Department of Sociology, Shahid Beheshti University,2004.
6. Karen J. K., Stephanie, A. Eisenstadt T. Mental Health of Women, Translations Khadjaja Aboalmaali, Hayde Saberi, Jinous Latifi, Mahdi Mohiyedin Banab. Savalan publisher,2003, Tehran.
7.Ebrahim Najafabadi A. Factors influencing the social heatlth rate of 15 to 24 year old females in Isfahan( focusing on social support rate),journal of health psycholigy     , 2011; 2: 99 - 113.
8.Zaboli R, Sanaeinasab H. The Challenges and Solutions for Action of Social Determinants of Health in Iran: A Qualitative Study . Iran J Health Educ Health Promot. 2014; 1 :5-16
9.Sadiq Sarvestani, R. Social Pathology, publisher Samt.2007. Tehran.
10.Zaki M.A , Khoshouei M.S. Factors affecting social well-being of the residents of the city of Isfahan, Urban studies, 2013 ;  8: 79 - 108.
11. Hemmati E , Mahdavi M.S ,Baghaeisarabi A.   Effects of social support in social health of female – headed households ,social research.2013;18:45-61.
12.Sharbatian M.H. The semantic components reflecting the link between social capital and the rate social health of the benefit of students of payamnoor university, Mashahad. journal of Motaleate javanan,2012;5:149-174.
13.Poursattar M, Hekmati I. Prediction of social well-being based on religious beliefs among female students,journal of woman& study of family,2010;7:27-40.
14. Shojaeezand A.(2008). Theoretical Developments in the Sociological studies of religion, Quarterly journal of social sciences . 2008; 40:1-26.
 15.Saei R. Investigating the Relationship between Social Capital and Health of Citizens of Tabriz, MSc Thesis, Islamic Azad University of Tabriz Branch, Faculty of Humanities and Education.2009