دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1397 
6. ارتقای سواد تغذیه ای راهکاری اثربخش در ارتقای سلامت جامعه

صفحه 199-202

نسرین عبدی؛ محمدحسین تقدیسی؛ فرشته زمانی علویجه؛ رویا صادقی