ارتقای سواد تغذیه ای راهکاری اثربخش در ارتقای سلامت جامعه

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسندگان

1 استادیارمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت،دانشگاه علوم پزشکی کردستان،سنندج،ایران.

2 استاد گروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

3 دانشیار گروه آموزش بهداشت وارتقای سلامت ،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران

4 دانشیار گروه اموزش وارتقای سلامت،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران

چکیده

زمینه و اهداف: تعاریف سواد سلامت به تدریج تکامل یافته اند به صورتی که این مفهوم به طور معمول اشاره به ظرفیّت افراد برای کسب، پردازش و درک اطّلاعات و خدمات پایه ی سلامت دارد که برای تصمیم گیری های بهداشتی مورد نیاز هستند. در حقیقت بهبود دسترسی افراد به اطلاعات بهداشتی و بهبود ظرفیت آنها برای استفاده از این‌ها به شیوه ای مؤثر و یک ابزار مهم برای توانمندسازی جامعه محسوب می شود. در حیطه ارتقای سلامت، سواد سلامت فراتر از توانایی خواندن دستورات پزشکی و استفاده از خدمات بهداشتی است، در رویکرد ارتقای سلامت بر تجارب بیماری یا استفاده مطلوب از خدمات پزشکی تأکید نمی شود، بلکه تاکید بر بهبود شرایط زندگی مردم است و بدنبال تأمین و ارتقای منابع مورد نیاز مردم برای زندگی بهتر است. از دیدگاه ارتقای سلامت، سواد سلامت نیز توانایی مردم در اخذ تصمیمات بهتر در زمینه سلامت می باشد. رویکرد سواد سلامت نیز باید به سمت ارتقای دانش و مهارتهای مورد نیاز مردم در زمینه تعیین کننده های سلامت و چگونگی حفظ و یا تعدیل آنها باشد. اگر بخواهیم از دیدگاه کاربردی به آموزش بهداشت بنگریم اغراق نیست که نتیجه نهایی آموزش بهداشت و ارتباطات را افزایش سطح سواد سلامت بدانیم. مروری بر رویکردها، سطوح و انواع سواد سلامت می تواند مسیر انجام مطالعات مرتبط در این زمینه را هموارتر سازد.

کلیدواژه‌ها


1.    Peerson, A. and M.J.H.p.i. Saunders, Health literacy revisited: what do we mean and why does it matter? 2009. 24(3): p. 285-296.
2.    Zarcadoolas, C., A. Pleasant, and D.S. Greer, Advancing health literacy: A framework for understanding and action. Vol. 45. 2009: John Wiley & Sons.
3.    Silk, K.J., et al., Increasing nutrition literacy: testing the effectiveness of print, web site, and game modalities. 2008. 40(1): p. 3-10.
4.    Catford, J., Implementing the Nairobi Call to Action: Africa's opportunity to light the way. 2010, Oxford University Press.