درک خطر، سلامت عمومی و برقراری ارتباط خطر

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: دنیای امروز علاوه بر درگیری با حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، هر روز شاهد بلایای ساخته دست بشر مانند جنگ است. اگر چه درک خطر، ارزیابی ذهنی از خطر است و از فردی به فردی دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است، اما شکل گیری ارتباط خطر صحیح در زمان این حوادث، وظیفه کارشناسان سلامت است. ارتباط خطر یک تعامل دوطرفه و پویا است که در آن، دو طرف درباره ماهیت، اهمیت و کنترل خطر با یکدیگر تبادل اطلاعات می کنند. این مقاله با هدف آشنایی درک خطر، سلامت عمومی و برقراری ارتباط خطر نگاشته شده است.
نوع مطالعه: نامه به سردبیر

کلیدواژه‌ها


1. C. GD. Risk Communication for Public Health Emergencies. Annual Review of Public Health. 2007;28:33-54.

2. Maliheh DM, M K-R. Understanding the Concepts of Risk Communication: Today’s Medical Community Need. journal of mashhad medical council. 2014;18(2):90-3.

3. Aakko E. Risk communication, risk perception, and public health. Wisconsin Medical Journal. 2004;103(1):25-8.

4. Covello VT. Risk communication and occupational medicine. Journal of occupational medicine : official publication of the Industrial Medical Association. 1993 Jan;35(1):18-9. PubMed PMID: 8423499. Epub 1993/01/01. eng.

5. E A. Risk communication, risk perception, and public health. Wisconsin Medical Journal 2004;103(1):25-8.

6. Schmälzle R, Renner B, Schupp HT. Health risk perception and risk communication. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences. 2017;4(2):163-9.

7. Ferrer RA, Klein WM. Risk perceptions and health behavior. Current opinion in psychology. 2015;5:85-9.

8. Hamilton H, Chou W-yS. The Routledge handbook of language and health communication: Routledge; 2014.

9. Barry MM, Sixsmith J, Infanti JJ. A literature review on effective risk communication for the prevention and control of communicable diseases in Europe: ECDC; 2013.

10. P. LC, Julie L. Risk communication in public health. NSW Public Health Bulletin. 2011;22:1-2.