دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1396، صفحه 5-61 (بهار ۱۳۹۶) 
5. بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل

صفحه 39-44

نسرین فولادی؛ صادق حضرتی؛ مسعود شعبانی؛ نازیلا نژاددادگر