جایگاه سلامت الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی و چشم انداز آینده آن

نویسنده

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشگاه باهنرکرمان

چکیده

سلامت الکترونیکی،«‌e Health»، یکی از کاربردهای مهم فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در عرصه خدمات عمومی بهداشت و درمان است که پروژه‌های راه‌اندازی آن، در قالب برنامه جامع دولت الکترونیکی و تشکیل جامعه اطلاعات اجرا می-شود. با بهره گیری ازتکنولوژی های مخابراتی و اطلاعاتی، افراد جامعه قادر خواهند بود از دسترسی یکسان به خدمات بهداشتی و پزشکی الکترونیکی به منظور حفظ سلامت خویش بهره مند شوند و فرایند مراقبت های بهداشتی و درمانی خود را به نحو مناسب تری اداره کنند. بدین ترتیب، سلامت الکترونیک شامل ارایه خدمات بهداشتی و اطلاعات بهداشتی از طریق اینترنت و دیگرفناوری های تجارت الکترونیکی است.
لذا لزوم مهیا بودن ابعاد و چشم اندازهای آینده جامعه اطلاعاتی  به منظور کسب آمادگی برای پیاده سازی سلامت الکترونیک، درجامعه اطلاعاتی ضروری می باشد.
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت سلامت الکترونیک در جامعه اطلاعاتی و معرفی ابعاد مؤثر درآن و همچنین  توسعه و چشم انداز اینده سلامت الکترونیک است. در ادامه به بررسی اثرگذاری هر یک از این ابعاد در تحول حوزه سلامت وچشم انداز توسعه پرداخته خواهدشد .
نوع مطالعه: نامه به سردبیر.

کلیدواژه‌ها


1. Tehrani H. Media Health Literacy. Journal of Health Literacy. Autumn 2016; 1(3): 141-146.
2- Andreassen HK, Bujnowska-Fedak MM, Chronaki CE, Dumitru RC, Pudule I, Santana S, et al. European citizens' use of E-health services: a study of seven countries. BMC public health. 2007;7(1):53.
3- Eysenbach G. What is e-health? Journal of medical Internet research. 2001;3(2):e20.
4- Coyne I, Prizeman G, Sheehan A, Malone H, While A. An e-health intervention to support the transition of young people with long-term illnesses to adult healthcare services: design and early use. Patient education and counseling. 2016;99(9):1496-504.
5- Li J, Ray P. E-Health Readiness Assessment Methodology (EHRAM). In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. Springer Berlin Heidelberg. 2009 September 7; 12 : 151-154
6- Pagliari C, Sloan D, Gregor P, Sullivan F, Detmer D, Kahan JP, et al. What is eHealth (4): a scoping exercise to map the field. J Med Internet Res. 2005;7(1):e9.
7- Wickramasinghe NS, Fadlalla AM, Geisler E, Schaffer JL. A framework for assessing e-health preparedness. International Journal of Electronic Healthcare. 2005;1(3):316-34.
8- Li J, Land LPW, Ray P, Chattopadhyaya S. E-Health readiness framework from Electronic Health Records perspective. International Journal of Internet and Enterprise Management. 2010;6(4):326-48.
5-Rezai-Rad M, Vaezi R, Nattagh F. E-health readiness assessment framework in iran. Iranian journal of public health. 2012; 41(10): 43
6- Black A, et al. The Impact of eHealth on the Quality & Safety of HealthCare. London: Imperial college of London; 2008.
7- Buckingham, D, Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cambridge: Polity Press.2003
8- Wang SJ, Middleton B, Prosser LA, Bardon CG, Spurr CD, Carchidi PJ, et al. A cost-benefit analysis of electronic medical records in primary care. The American journal of medicine. 2003;114(5):397-403.
9- Rogow, Faith. Teaching Media Literacy in Less Than an Hour. Journal  of Media Literacy Education, 2009: 72-74
10- Anderson JG. Social, ethical and legal barriers to e-health. International journal of medical informatics. 2007;76(5):480-3.
11- Moisil L, Jitaru E. E-health progresses in Romania. International Journal of Medical
Informatics. 2006;75(3-4):315-321.