بررسی میزان سواد سلامت با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل 30 تا 40 مشهد

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رضایت زناشویی، انطباق بین وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار میباشد. مفهوم کیفیت زندگی توسط محققان به شکل های مختلفی تعریف شده است و از عوامل مختلفی همچون ادراکهای شخصی، احساسات فرهنگ، تحصیلات و عقاید مذهبی تأثیر می پذیرد. هدف ما در این پژوهش بررسی رابطه سواد سلامت با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل 30 تا 40 ساله مشهد بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع رگرسیون می باشد که در آن 70 زن متأهل 30 تا 40 ساله مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای بررسی رابطه سواد سلامت با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، فرم کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان (test of functional health literacy in adults, TOFHLA) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج بدست آمده از روش آماری توصیفی و استنباطی  انتخاب زنان متأهل مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر مشهد نشان دادند که بین میزان سواد سلامت و رضایت زناشویی زنان متأهل رابطه مثبت معنادار وجود دارد(0/05>p). همین طور بین میزان سواد سلامت و کیفیت زندگی زنان متأهل رابطه مثبت معنادار وجود دارد (0/05>p).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش، بین میزان سواد سلامت، کیفیت زندگی و رضایت زناشویی زنان متأهل ارتباط معنی داری مشاهده شد، از این رو با توجه به اینکه سواد سلامت ناکافی در میزان رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متأهل تأثیرگذار است، ایجاد فرصتهای آموزشی برای زنان جامع به منظور ارتقای سطح سواد سلامت گامی مؤثر در بهبود رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی است.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی

کلیدواژه‌ها


1.    Saeedi Koupai M, Motaghi M. Comparing Health Literacy in High School Female Students and Their Mothers Regarding Women’s Health . Journal of Health Literacy . 2017; 1 (4) :220-229
2.    Sampaio P Y S, Ito E, Sampaio R A C. The association of activity and participation with quality of life between Japanese older adults living in rural and urban areas. Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics, 2013; 4(2): 51-56.‏
3.    Mona M Amer J. Attitudes toward seeking couples counseling among egyptian couples. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2014; 140: 470- 475.
4.    Holekian F, Madani Y, Gholamali Lavasani M. Laterralization and Marital satisfaction. Procedia- Social and Behavioral sciences, 2014; 165: 40- 44.
5.    Rostami. Marital satisfaction in relation to social support, coping, and quality of life in medical staff in Tehran, Iran. Department of social work, 2013.
6.    Raeisi M, Mostafavi F, Hasan Zade A, Sharifi Rad Gh. The relationship between health literacy and general health status and health behaviors in elderly City Esfahan. Journal of Preventive Medicine, 2011; 7 (4): 469-480.
7.    Padash Z, Fatehi Zade M, Abedi M, Izadi Khah Z. Examine the effects of marital satisfaction based on quality of life. Journal of Behavioral Sciences, 2012; 10 (5): 363-372.
8.    Ghafari M, Rezayi A. Study of marital satisfaction and quality of life with obsessive-compulsive tendency and married students life skills PNU. Journal of Medical Sciences, Islamic Azad University, 2012; 23(2): 140-147.
9.    Bakhshode A, Bahrami Ehsan H, Rezazade M. Expectations of marriage and healthy relationship (between paired faith-based) in anticipation of quality of life. Psychological Science, 2014; 13(49): 75-87.
10.    Tehrani Bani Hashemi S, Amir khani M A, Haghdost A, Alavian S M, Asghari fard H, Baradaran H, Barghamdi M. Parsinia S, Fathi Ranjbar S. 2007; 4 (1): 1-9.
11.    Castro-Sánchez E, Chang P W, Vila Candel R, Escobedo A A, Holmes A H. Health literacy and Infectious Diseases: Why does it matter? International Journal of Infectious Diseases, 2016; 43: 103-110.‏
12.    Ownby R L, Acevedo A, Jacobs R J, Caballero J, Waldrop-Valverde D. Quality of life, health status, and health service utilization related to a new measure of health literacy: FLIGHT/VIDAS. Patient education and counseling; 2014: 96(3): 404-410.‏