بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران

3 مدیرگروه آموزش سلامت ،معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران

4 کارشناس مسئول آموزش وارتقای سلامت ،معاونت بهداشتی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،اردبیل،ایران

چکیده

زمینه و هدف: سواد سلامت، توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن، و درک اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز برای تصمیم گیری در مورد مسائل سلامتی و بهداشتی می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین سطح سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل طراحی واجرا گردید.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی –تحلیلی از نوع مقطعی بود که در سال 1395 بر روی 1049 نفر از میانسالان 60-20 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی شهرستان اردبیل با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق نرم افزار 16SPSS و آزمون های آماری تی تست، کای دو، ضریب همبستگی و رگرسیون انجام گردید.
یافته‌ها: در مطالعه جاری میانگین سنی میانسالان 14/1 ±39/59 بود. 56/40درصد شرکت کنندگان زن و سطح تحصیلات اکثریت آنها دیپلم وبالاتر(62/7 درصد) بود. شرکت کنندگان در دسترسی به اطلاعات (76/3درصد) ضعیف، در درک اطلاعات (59/9 درصد)، تحلیل و ارزیابی (57/8 درصد) و استفاده از اطلاعات (75/1 درصد) در سطح متوسط بودند، از میان متغیرهای دارای همبستگی با سواد سلامت، متغیرهای استفاده از اطلاعات ودرک اطلاعات بیشترین پیشگویی کننده سواد سلامت در این مطالعه بودند.
نتیجه‌گیری: به طور کلی سواد سلامت میانسالان در این مطالعه متوسط بود. با توجه به اهمیت سواد سلامت دربهبود سبک زندگی، ارتقای سلامت و خود مراقبتی افراد جامعه اهمیت توجه به این موضوع در برنامه ریزی های آموزشی حائز اهمیت می باشد. پیشنهاد می شود برای میانسالانی که از سواد سلامت متوسط برخوردارند، رسانه ها و مواد آموزشی ساده و قابل فهم تر طراحی و استفاده شود.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1-     Peyman N, Abdollahi M. The relationship between health literacy and self-efficacy physical activity in postpartum women. Journal of Health Literacy . 2016; 1 (1) :5-12
2-    Sahrayi M, Panahi R, Kazemi S, Goli Rostami Z, Rezaie H, Jorvand R. The study of Health Literacy of adults in Karaj. Journal of Health Literacy . 2017; 1 (4) :230-238
3-    Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health: final report of the commission on social determinants of health.
4-    Schillinger D, Piette J, Grumbach K, Wang F, Wilson C, Daher C, Leong-Grotz K, Castro C, Bindman AB. Closing the loop: physician communication with diabetic patients who have low health literacy. Archives of internal medicine. 2003 Jan 13; 163(1):83-90.
5-    Williams MV, Davis T, Parker RM, Weiss BD. The role of health literacy in patient-physician communication. FAMILY MEDICINE-KANSAS CITY-. 2002 May 1; 34(5):383-9.
6-    Reisi M, Javadzade SH, Mostafavi F, Sharifirad G, Radjati F, Hasanzade A. Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran. Journal of Education and Health Promotion. 2012 Jan 1; 1(1):31.
7-    Lee SY, Tsai TI, Tsai YW, Kuo KN. Health literacy, health status, and healthcare utilization of Taiwanese adults: results from a national survey. BMC public health. 2010 Oct 16; 10(1):1.
8-    Javadzade SH, Sharifirad G, Radjati F, Mostafavi F, Reisi M, Hasanzade A. Relationship between health literacy, health status, and healthy behaviors among older adults in Isfahan, Iran. Journal of education and health promotion. 2012; 1.
9-    Weiss BD, Mays MZ, Martz W, Castro KM, DeWalt DA, Pignone MP, Mockbee J, Hale FA. Quick assessment of literacy in primary care: the newest vital sign. The Annals of Family Medicine. 2005 Nov 1; 3(6):514-22.
10-    Afshari M, Khazaei S, Bahrami M, Merati H. Investigating Adult Health Literacy in Tuyserkan City. Journal of Education and Community Health. 2014 Sep 15; 1(2):48-55.
11-    Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health: final report of the commission on social determinants of health.
12-    Williams MV, Parker RM, Baker DW, Parikh NS, Pitkin K, Coates WC, Nurss JR. Inadequate functional health literacy among patients at two public hospitals. Jama. 1995 Dec 6; 274(21):1677-82.
13-    Lindstrom AK. Patient health literacy levels and the readability of patient education materials. ProQuest; 2007.
14-    MONTAZERI A, TAVOUSI M, RAKHSHANI F, AZIN SA, JAHANGIRI K, EBADI M, NADERIMAGHAM S, SOLIMANIAN A, SARBANDI F, MOTAMEDI A, NAGHIBI SM. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and psychometric Properties.
15-    Sudore RL, Mehta KM, Simonsick EM, Harris TB, Newman AB, Satterfield S, Rosano C, Rooks RN, Rubin SM, Ayonayon HN, Yaffe K. Limited literacy in older people and disparities in health and healthcare access. Journal of the American Geriatrics Society. 2006 May 1; 54(5):770-6.
16-    Zarcadoolas C, Pleasant A, Greer DS. Understanding health literacy: an expanded model. Health promotion international. 2005 Jun 1; 20(2):195-203.