دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، پاییز 1398 
2. تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا

صفحه 17-24

آسیه پیرزاده؛ طاهره سیما پیمان؛ اکبر حسن زاده؛ فیرزوه مصطفوی


3. ضرورت تربیت جنسی خانواده محور : مرور سیستماتیک

صفحه 25-37

سید محسن اصغری نکاح؛ فرنگیس شریفی؛ ملیکه عامل بارز


4. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت در بین پرستاران بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور

صفحه 38-45

مرضیه خیری؛ محمدحسین تقدیسی؛ طاهره دهداری؛ سعیده رنجبر؛ نادر مهدوی؛ علی نظرپوری؛ سیدهادی موسوی