بررسی ارتباط بین سواد سلامت با کیفیت زندگی کارکنان شهرستان فامنین: یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 کارشناس بهداشت عمومی، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

4 ؛ دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقش سواد سلامت بر ارتقا کیفیت زندگی و همچنین نقشی که پزشکان و کارکنان بهداشتی در ترویج رفتارهای بهداشتی و ارتقا آگاهی عمومی به لحاظ پذیرش اطلاعات و مورد اعتماد بودن از طرف مردم دارند، انجام مطالعه در این زمینه نیاز به توجه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین اجرا گردید.
روش بررسی: در این پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی، 275 نفر ‏از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان فامنین در سال 1397 به روش سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سوادسلامت بزرگسالان ایرانی (HELIA) و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تی‌مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که 4/32% سواد سلامت نه چندان کافی داشتند. همینطور 1/64% شرکت‌کنندگان حداکثر نمره قابل اکتساب کیفیت زندگی را کسب کردند. کیفیت زندگی با سواد سلامت ارتباط معنی دار داشت (252/0=r، 01/0>P). با افزایش یک نمره ارزیابی و کاربرد اطلاعات سلامت، به ترتیب میانگین نمره کیفیت زندگی به اندازه 82/0 و 10/1 افزایش پیدا می‌کرد.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی یافته‌های این تحقیق ارتباط آماری معنی‌داری بین سطح سواد سلامت و کیفیت زندگی نشان می‌دهد که بیانگر نقش کلیدی و مهم سواد سلامت در ارتقا کیفیت زندگی می‌باشد. لذا بایستی سواد سلامت را به عنوان عاملی که موجب ارتقاء رفتارهای بهداشتی و ایجاد سبک زندگی سالم و در نهایت بهبود کیفیت زندگی می‌شود، مورد توجه ویژه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


1. Adib-Hajbaghery M, Hakimzadeh Z, Adib M-E. Health Literacy in Patients with Ischemic Heart Diseases. Journal of Health Literacy. 2018;3(2):92-103.

 

2. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: psychometric properties and results of the international field trial: a report from the WHOQOL group. Quality of Life Research. 2004;13(2):299-310
https://doi.org/10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00
PMid:15085902

 

3. Cadena J, Vinaccia S, Perez A, Rico MI, Hinojosa R, Anaya JM. The impact of disease activity on the quality of life, mental health status, and family dysfunction in Colombian patients with rheumatoid arthritis. Clinical Rheumathology. 2003; 9(3):142-50.
https://doi.org/10.1097/01.RHU.0000073434.59752.f3
PMid:17041449

 

4. Habibi A, Nikpour S, Seiedoshohadaei M, Haghani H. Quality of Life and Status of Physical Functioning among Elderly People in West Region of Tehran: A Cross-Sectional Survey. Iran Journal of Nursing. 2008; 21(53):29-39.

 

5. Peyman A, Samiee-Roudi Kh. Investigating the status of health literacy among health Providers of rural area. Journal of Health literacy.2016; 1(1): 46-52.

doi.org/10.22038/jhl.2016.10976

 

6. Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. Journal of General Internal Medicine. 2006; 21(8):878-833.
https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00540.x
PMid:16881951 PMCid:PMC1831571

 

7. Borji M, Tarjoman A, Otaghi M, Salimi E,Naseri A. Health literacy Level and its Related Factors among the Elderliers in Ilam. Iran Journal of Nursing. 2017;30(107):33-43.
https://doi.org/10.29252/ijn.30.108.33

 

8. Panahi R, Ramezankhani A, Tavousi M, Osmani F, Ghazanfari E, Niknami SH. Evaluation of Health L iteracy and its Influencing Factors on Dormitory Students of Shahid Behti University of Medical Sciences in Tehran. Journal of Education and community Health,2016;3(3):30-36.
https://doi.org/10.21859/jech-03035

 

9. Naghibi SA, kordasiaxi MC, Kazemi A, Hosseini SM. Evalauation of Health Literacy Level among 18-65 Year-Old Adults in Shahriar, Iran. Journal of Healyh Reasearch in Community .2017; 3(2):17-25.

 

10. Nekoei-Moghadam M, Parva S, Amirsmaili MR, Baneshi MR. Health Literacy and Utilization of health Servicesc in Kerman urban Area 2011. Tolooebehdasht;2013;11(4):123-134.

 

11. Norris SL, Chowdhury FM, Van Le K, Horsley T, Brownstein JN, Zhang X, et al. Effectiveness of community health workers in the car of persons with diabetes. Diabetic Medicine. 2006; 23(5):544-56.
https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2006.01845.x
PMid:16681564

 

12. Safeer RS, Keenan J. Health literacy: the gap between physicians and patients. American Family Physician. 2005; 72(3):463-8.

PMid: 16100861

 

13. Afshari MA, Teimori GH, Kohnavard B, Pour HE, Kangavari M. Workers' health literacy in a car spare parts factory: A cross-sectional study. Iran Occupational Health. 2017;14(2):147-55.

 

14. Mirzaei T, Ravari A, Akbari A, The relationship between health literacy and quality of life inretirement of Rafsanjan University of medical sciences. Journal of Health Literacy.2016,1(2): 92-99.

 

15. Koshyar H, Shoorvazi M, Dalir Z. Hosseini M. Health Literacy and its Relationship with Medical Adherence and Health- Related Quality of Life in Diabetic Community-Residing Eldery. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014:24(1):134-143.

 

 
 

16. Mazloomi Mahmoodabadi SS, Ghazinezhad N, Dehghani Tafti A. Consider quality of life Nulliparous Women of Noshahr 2015. Tolooebehdasht. 2017; 15(1): 23-32.

 

17. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research. 2005; 14(3): 875-82.
https://doi.org/10.1007/s11136-004-1014-5
PMid:16022079

 

18. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). Conceptual frameworkand item selection. Medical Care. 1992; 30: 473-83.
https://doi.org/10.1097/00005650-199206000-00002
PMid:1593914

 

19. Khodabakhshi-Koolaee A, Bahari M, Falsafinejad MR, Shahdadi H. The Relationship of Quality of Life with Health Literacy in Male Patients with Type II Diabetes: A Cross-sectional Study in HARSIN City 2015. Journal of Diabetes Nursing. 2016; 4(4):10-20.

 

20. Song L, Mishel M, Bensen JT, Chen RC, Knafl GJ, Blackard B, et al. How does health literacy affect quality of life among men with newly diagnosed clinically localized prostate cancer? Cancer. 2012;118(15): 3842-51.
https://doi.org/10.1002/cncr.26713
PMid:22180041

 

21. Ansari H, Almasi Z, Ansari-Moghaddam A, Mohammadi M, Peyvand M, Hajmohammadi M, et al. Health literacy in older adults and its related factors: a cross-sectional study in Southeast Iran. Health Scope. 2016; 5(4):e37453
https://doi.org/10.17795/jhealthscope-37453

 

22. Tavousi M, Haeri MA, Rafiefar S, Solimanian A, Sarbandi F, Ardestani M, et al. Health literacy in iran: findings from a national study. Payesh 2016; 15(1):95-102.

 

23. Afshari M, Khazaei S, Bahrami M, Merati H. Investigating adult health literacy in Tuyserkan city. Journal of Education and Community Health. 2014; 1(2):48-55.
https://doi.org/10.20286/jech-010248

 

24.Mollakhalili H, Papi A, Zare-Farashbandi F, Sharifirad G, Hasan Zadeh A. A survey on health literacy of inpatient's educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2012. Journal of education and health promotion. 2014; 3:66

PMid:25077159

 

25. Bigdeli Z, Hayati Z, Heidari GR, Jowkar T. Place of internet in health information seeking behavior: case of young internet users in Shiraz. Human Information Interaction. 2016; 3(1):67-78.

 

26. Zare V, Gheysari E, Asghari M. Health information-seeking behavior of public libraries in Qazvin. Inf Res Public Libr. 2014; 76:93-112.