تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد-گروه اموزش بهداشت- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 مربی- گروه آمار- دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4 دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: پیروی از رفتارهای خودمراقبتی در بیماران فشار خون بالا عامل مهمی در مدیریت فشار خون است. از این رو ، این مطالعه با هدف تعیین رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا در اصفهان انجام شد.

مواد و روش ها: یک مطالعه مقطعی ، با 210 بیمار مبتلا به فشار خون بالا که به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان در سال 2016 مراجعه کرده اند (2016). نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. پرسشنامه H-SCALE شامل اطلاعات مربوط به پیروی از دارو ، رژیم غذایی کم نمک ، سیگار کشیدن ، فعالیت بدنی و مدیریت وزن با مصاحبه تکمیل شد. دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS و نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند و از آمار توصیفی و تحلیلی و همچنین آزمون t مستقل و مجذور کای استفاده شد. سطح معنی داری 0.05 تعیین شده است.

نتایج: در این مطالعه میانگین سنی افراد 9/8 ± 3/57 سال بود. بیش از 90٪ از مردان و بیش از 80٪ از خانمها گزارش داده اند که به داروهای فشار خون بالا پایبند هستند. پایبندی به رژیم غذایی کم نمک در مردان به ترتیب بیشتر از 15.4٪ زن و 6٪ بود. اما زنان بیشتر از مردان (5/11٪) فعالیت بدنی (8/22٪) را دنبال کردند. نتایج نشان داد که از نظر تبعیت از درمان بین زن و مرد (P = 0.034) ، عدم مصرف سیگار (001/0 P= )و فعالیت بدنی (004/0 p =) تفاوت معناداری وجود دارد.

نتیجه‌گیری: اگرچه بیش از 90٪ از شرکت کنندگان در توصیف داروها یا مدیریت وزن برای مراقبت از خود رعایت کرده اند ، اما میزان پیروی از رژیم کم نمک و فعالیت بدنی همچنان نیاز به بهبود دارد. به نظر می رسد که مربیان بهداشتی باید برای بهبود رفتارهای خود مراقبتی پروتکل خاصی تهیه کنند.

کلیدواژه‌ها


1. Yadav G, Chaturvedi S, Grover VL. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension among the elderly in a resettlement colony of Delhi. Indian heart journal. 2008;60(4):313-7.

 

2. Aronow WS, Fleg JL, Pepine CJ, Artinian NT, Bakris G, Brown AS, et al. ACCF/AHA 2011 expert consensus document on hypertension in the elderly: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus documents developed in collaboration with the American Academy of Neurology, American Geriatrics Society, American Society for Preventive Cardiology, American Society of Hypertension, American Society of Nephrology, Association of Black Cardiologists, and European Society of Hypertension. Journal of the American College of Cardiology. 2011;57(20):2037-114.
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2011.01.008
PMid:21524875

 

3. Ferri CP, Schoenborn C, Kalra L, Acosta D, Guerra M, Huang Y, et al. Prevalence of stroke and related burden among older people living in Latin America, India and China. Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 2011;82(10):1074-82.
https://doi.org/10.1136/jnnp.2010.234153
PMid:21402745 PMCid:PMC3171978

 

4. Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2016;133(4):e38-360.

 

5. Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A, et al. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. Jama. 2013;310(9):959-68.
https://doi.org/10.1001/jama.2013.184182
PMid:24002282

 

6. Meraci MR, Feizi A, M. B. Investigating the Prevalence of High Blood Pressure, Type 2 Diabets Mellitus and Related risk Factors According to a large General Study in Isfahan - Using Multivariate logistic Regression model. J Health Syst Res. 2012;8(2):193-203.

 

7. McManus RJ, Mant J, Bray EP, Holder R, Jones MI, Greenfield S, et al. Telemonitoring and self-management in the control of hypertension (TASMINH2): a randomised controlled trial. Lancet (London, England). 2010;376(9736):163-72.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60964-6

 

8. Bosworth HB, Dubard CA, Ruppenkamp J, Trygstad T, Hewson DL, GL. J. Evaluation of a self-management implementation intervention to improve hypertension control among patients in Medicaid. Translational behavioral medicine. 2011;1(1):191-9.
https://doi.org/10.1007/s13142-010-0007-x
PMid:24073040 PMCid:PMC3717688

 

9. Ghoreishi M-S, Vahedian-shahroodi M, Jafari A, Tehranid H. Self-care behaviors in patients with type 2 diabetes: Education intervention base on social cognitive theory. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(3):2049-2056.
https://doi.org/10.1016/j.dsx.2019.04.045
PMid:31235135

 

10. Daniali SS, Eslami AA, Maracy MR, Shahabi J, Mostafavi-Darani F. The impact of educational intervention on self-care behaviors in overweight hypertensive women: A randomized control trial. ARYA atherosclerosis. 2017;13(1):20-8.

 

11. Mellen PB, Gao SK, Vitolins MZ, Goff DC, Jr. Deteriorating dietary habits among adults with hypertension: DASH dietary accordance, NHANES 1988-1994 and 1999-2004. Archives of internal medicine. 2008;168(3):308-14.
https://doi.org/10.1001/archinternmed.2007.119
PMid:18268173

 

12. Bosworth HB, Dudley T, Olsen MK, Voils CI, Powers B, Goldstein MK, et al. Racial differences in blood pressure control: potential explanatory factors. The American journal of medicine. 2006;119(1):70.e9-15.
https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2005.08.019
PMid:16431192

 

13. Hu H, Li G, Arao T. Prevalence rates of self-care behaviors and related factors in a rural hypertension population: a questionnaire survey. International journal of hypertension. 2013;2013:526949.
https://doi.org/10.1155/2013/526949
PMid:23819042 PMCid:PMC3683479

 

14. Son PT, Quang NN, Viet NL, Khai PG, Wall S, Weinehall L, et al. Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Vietnam-results from a national survey. Journal of human hypertension. 2012;26(4):268-80.
https://doi.org/10.1038/jhh.2011.18
PMid:21368775

 

15. Agyemang C, Bruijnzeels MA, Owusu-Dabo E. Factors associated with hypertension awareness, treatment, and control in Ghana, West Africa. Journal of human hypertension. 2006;20(1):67-71.
https://doi.org/10.1038/sj.jhh.1001923
PMid:16121199

 

16. Gupta R. Trends in hypertension epidemiology in India. Journal of human hypertension. 2004;18(2):73-8.
https://doi.org/10.1038/sj.jhh.1001633
PMid:14730320

 

17. Zinat Motlagh SF, Chaman R, Sadeghi E, Eslami AA. Self-Care Behaviors and Related Factors in Hypertensive Patients. Iranian Red Crescent medical journal. 2016;18(6):e35805-e.
https://doi.org/10.5812/ircmj.35805
PMid:27621938 PMCid:PMC5004506

 

18. Warren-Findlow J, Seymour RB. Prevalence rates of hypertension self-care activities among African Americans. Journal of the National Medical Association. 2011;103(6):503-12.
https://doi.org/10.1016/S0027-9684(15)30365-5

 19. Khosravizade A, Hassanzadeh A, Mostafavi F. The impact of self-efficacy education on self-care behaviours of low salt and weight setting diets in hypertensive women covered by health-care centers of Dehaghan in 2013. JPMA The Journal of the Pakistan Medical Association. 2015;65(5):506-11.

 

 
 20. Pawlak R, Colby S. Benefits, barriers, self-efficacy and knowledge regarding healthy foods; perception of African Americans living in eastern North Carolina. Nutrition research and practice. 2009;3(1):56-63.
https://doi.org/10.4162/nrp.2009.3.1.56
PMid:20016703 PMCid:PMC2788162

 

 
 21. Rezaei S, Mahmoudi Z, Sheidaei A, Aryan Z, Mahmoudi N, Gohari K, et al. Salt intake among Iranian population: the first national report on salt intake in Iran. Journal of hypertension. 2018;36(12):2380-9.
https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001836
PMid:30005027

 

 
 22. Bibbins-Domingo K, Chertow GM, Coxson PG, Moran A, Lightwood JM, Pletcher MJ, et al. Projected effect of dietary salt reductions on future cardiovascular disease. The New England journal of medicine. 2010;362(7):590-9.
https://doi.org/10.1056/NEJMoa0907355
PMid:20089957 PMCid:PMC3066566

 

 
23. Sheikholeslam R, Mohammad K, Vaseghi S. Non communicable disease risk factors in Iran. Asia Pac J Clinical Nutrition., 2004; 13(2): S100.

 

 
24. Akyol AD, Cetinkaya Y, Bakan G, Yarali S, Akkus S. Self-care agency and factors related to this agency among patients with hypertension. Journal of clinical nursing. 2007;16(4):679-87.
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2006.01656.x
PMid:17402949

 

 25. Li Q, Hsia J, Yang G. Prevalence of smoking in China in 2010. The New England journal of medicine. 2011;364(25):2469-70.
https://doi.org/10.1056/NEJMc1102459
PMid:21696322