بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت در بین پرستاران بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش بهداشت وارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، پردیس بین الملل، تهران، ایران

2 استاد گروه بهداشت عمومی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران

3 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دپارتمان پرستاری، مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید مدنی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

5 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران

6 مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری ومامایی تبریز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ایران.

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که عوامل مهم و متعددی، نظیر وضعیت جسمی و روانی برآن تأثیرگذار است. سواد سلامت نیز از عواملی است که تأثیر چشمگیری برکیفیت زندگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و سواد سلامت پرستاران، در بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور و درسال 1397 انجام شد.
روش مطالعه: مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصیفی-مقطعی می باشد که بر روی 217 نفر از پرستاران شاغل در بزرگترین مرکز قلب شمالغرب کشور در تبریز، به روش نمونه گیری تصادفی انجام شد. گردآوری داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه 36سوالی کیفیت زندگی(SF-36) و پرسشنامه استاندارد سواد سلامت عملکردی بزرگسالان(HELIA) انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس، تی تست وضریب همبستگی پیرسون، توسط نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد.
یافته ها:میانگین کلی وانحراف معیار کیفیت زندگی پرستاران(6/17±7/59) به دست آمد واکثریت واحدهای موردپژوهش84(7/38)درصد دارای کیفیت زندگی خوبی بودند. همچنین میانگین کلی و انحراف معیار سواد سلامت(3/13±9/75) برآورد شد که نشان دهنده میزان سواد سلامت کافی در پرستاران بود. بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی با نمره کل سواد سلامت ارتباط معنی دار آماری وجود داشت(001/0>P)ولی ارتباط معنی داری بین بعد فهم و درک سواد سلامت با بیشترابعادکیفیت زندگی وجود نداشت.
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد افزایش سواد سلامت پرستاران بر برخی از ابعاد کیفیت زندگی آنان تأثیر مثبت می گذارد. لذا می بایست مسئولان پرستاری ضمن برقراری ارتباط مناسب با پرسنل پرستاری به سلامتی و کیفیت زندگی آنها نیز توجه نموده و با تدوین برنامه های آموزشی و ارتقای سطح سواد سلامت آنان در بهبود کیفیت زندگی پرستاران بکوشند.

کلیدواژه‌ها


 1. Koushki MS, Arab M. Quality of working life and its relation with productivity of nurses' performance in Shahid Beheshti University of Medical Sciences hospitals. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2013;10(4):81-90.

 

2. Hersey P, Blanchard KH, Johnson D. Management of organizational behavior: utilizing human resources. 3 ed. Tehran: Jahad Daneshgahi; 1996. 667 p.

 

3. Dargahi H, GHARIB M, GOUDARZI M. Quality of work life in nursing employees of Tehran University of Medical Sciences hospitals. Hayat. 2007;13(2):13-21.

 

4. Azizi M, Motamedzade M. Study of Nurses Quality of Life using WHO Questionnaire in Hospitals of Hamadan University of Medical Sciences. Muhandisī-i bihdāsht-i ḥirfah/ī. 2015;1(4):68-75.

 

5. Zarei G, Zarei E, Marzban S. The correlation between quality of working life and turnover intention: a study among employees of health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran. Pajoohandeh Journal. 2014;19(4):200-6.

 

6. Nasiry Zarrin Ghabaee N, Talebpour Amir F, Hosseini Velshkolaei M, Rajabzadeh R. Quality of life and its relationship to the Job stress in among nursing staff in Hospitals of Sari, in 2015. 2 Journal of Nursing Education. 2016;5(2):40-8.

 

7. Marzban S, Najafi M, Asefzadeh S, Gholami S, R Rajaeeu U. Effect of workload on quality of work life among staff of the teaching hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (2014)2016. 63-9 p.

 

8. Serinkan C, Kaymakçi K. Defining the Quality of Life Levels of the Nurses: A Study in Pamukkale University. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013;89:580-4.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.898

 

9. Zakerian SA, Abbasinia M, Mohammadian F, Fathi A, Rahmani A, Ahmadnezhad I, et al. The Relationship between Workload and Quality of Life among Hospital Staffs. Journal of Ergonomics. 2013;1(1):43-56.

 

10. Chang EM, Hancock KM, Johnson A, Daly J, Jackson D. Role stress in nurses: review of related factors and strategies for moving forward. Nursing & health sciences. 2005;7(1):57-65.
https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2005.00221.x
PMid:15670007

 

11. ALAF JM, Parandeh A, Ebadi A, HAJI AZ. Comparison of life quality between special care units and internal-surgical nurses. 2010.

 

12. Kemppainen V, Tossavainen K, Turunen H. Nurses' roles in health promotion practice: an integrative review. Health Promotion International. 2013;28(4):490-501.
https://doi.org/10.1093/heapro/das034
PMid:22888155

 

13. Hojati H, Taheri N, Sharifnia S. Assessment of general health and physical health among nurses working at night in hospitals of Golestan university of medical sciences. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2010;8(3):144-9.

 

14. TAVOUSI M, HAERI MA, RAFIEFAR S, SOLIMANIAN A, SARBANDI F, ARDESTANI M, et al. Health literacy in Iran: findings from a national study. 2016.

 

15. Javadzade H, Sharifirad G, Reisi M, Tavassoli E, Rajati F. Health literacy among adults of Isfahan. Iran J Health Syst Res. 2013;9(5):540-9.

 

16. Banihashemi S-AT, Amirkhani MA. Health literacy and the influencing factors: a study in five provinces of Iran. 2007.

 

17. Sørensen K, Van den Broucke S, Fullam J, Doyle G, Pelikan J, Slonska Z, et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC public health. 2012;12(1):80.
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80
PMid:22276600 PMCid:PMC3292515

 

18. MONTAZERI A, Tavousi M, RAKHSHANI F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and psychometric properties. 2014.

 

19. Atefeh Ghanbari PR, Malahat Khalili, Fatemeh Barari. The Association between Health Literacy and Health Status among the Staff of Guilan University of Medical Sciences, Iran. journal of health system research. 2016;12(3):381-7.

 

20. Ghanbari A, Rahmatpour P, Khalili M, Mokhtari N. Health Literacy and its Relationship with Cancer Screening Behaviors among the Employees of Guilan University of Medical Sciences. Journal of Health and Care. 2017;18(4):306-15.
https://doi.org/10.5812/semj.58665

 

21. Javadzade SH, Mostafavi F, Reisi M, Mahaki B, Nasr Esfahani M, Sharifirad G. Relationship between knowledge and implementing health literacy strategies in patient education. Military Caring Sciences. 2015;2(1):33-40.
https://doi.org/10.18869/acadpub.mcs.2.1.33

 

22. Rafiei N, Sharifian Sani M, Rafiey H, Behnampour N, Foroozesh K. Reliability and validity of Persian version of. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2014;24(116):75-83.

 

23. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Quality of life research. 2005;14(3):875-82.
https://doi.org/10.1007/s11136-004-1014-5
PMid:16022079

 

24. Damman OC, van der Beek AJ, Timmermans DR. Workers' knowledge and beliefs about cardiometabolic health risk. Journal of occupational and environmental medicine. 2014;56(1):92-100.
https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000041
PMid:24351894

 

25. Owens LM. Health Literacy an Educational Program for the Acute Care Professional Nurse. 2015.

 

26. Karimi S, Keyvanara M, Hosseini M, Jafarian M, Khorasani E. Health literacy, health status, health services utilization and their relationships in adults in Isfahan. Health Inf Manage. 2014;10(6):862-75.

 

27. Fouladi N, Hazrati S, Shabani M, Nejaddadgar N. Investigating middle-aged health literacy in Ardabil. Journal of Health Literacy. 2017;2(1):39-44.
https:// 10.22038/jhl.2017.10951

 

28. Hosieni F, Mirzaei T, Ravari A, Akbary A. The relationship between health literacy and quality of life in retirement of Rafsanjan University of Medical Sciences. Journal of Health Literacy. 2016;1(2):92-9.

 

29. Afra A, Bachari SS, Hassanabad VR, Rouhandeh R. The study of the relationship between quality of life and health literacy among students of Abadan Faculty of Medical Sciences. Journal of Nursing Education (JNE). 2019;8(1).

 

30. Peyman N, SamieeRoudi K. Investigating the status of health literacy among health providers of rural area. Journal of Health literacy. 2016;1(1):46-52.

31. Rouhini SaZ, P. Socio economic status and quality of life in elderly people in rural area of Sari-Iran. Life Sci J, 10, pp.74-8. 2013.

 

32. Capuron L, Moranis A, Combe N, Cousson-Gélie F, Fuchs D, De Smedt-Peyrusse V, et al. Vitamin E status and quality of life in the elderly: influence of inflammatory processes. British journal of nutrition. 2009;102(10):1390-4.
https://doi.org/10.1017/S0007114509990493
PMid:19930773 PMCid:PMC2808714

 

33. Mahmoudi M, Salehi H, Jafarian K. Quality of life in the elderly people covered by health centers in the urban areas of Markazi Province, Iran. Iranian Journal of Ageing. 2012;6(4):20-9.

 

34. Song L, Mishel M, Bensen JT, Chen RC, Knafl GJ, Blackard B, et al. How does health literacy affect quality of life among men with newly diagnosed clinically localized prostate cancer? Findings from the North Carolina‐Louisiana Prostate Cancer Project (PCaP). Cancer. 2012;118(15):3842-51.
https://doi.org/10.1002/cncr.26713
PMid:22180041