بررسی سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

2 کمیته تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

3 معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

چکیده

توانایی افراد در به دست آوردن، تحلیل کردن و درک اطلاعات و خدمات اولیه بهداشتی مورد نیاز جهت تصمیم‌گیری در مورد مسایل سلامتی و بهداشتی را سواد سلامت گویند. مطالعه حاضر با هدف تعیین سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در سال 1397 می باشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر با روش مقطعی-تحلیلی بر روی 304 نفر انجام شد. نمونه ها با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی منظم از بین مراجعین چند مرکز درمان سوء مصرف مواد در شهرستان قم در سال 1397 ( اسفند ماه) بدست آمد. داده هـای مطالعه بـا اسـتفاده از ابـزار سـنجش سـواد سـلامت توسط پرسشگر جمع آوری گردیـد. سپس با استفاده از آزمونهای آماری T Test, ANOVA و پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها
نتایج مطالعه نشان داد حــدود 3/27 درصــد از آزمودنیهــا ســواد ســلامت ناکافــی، 6/26 درصد مرزی ، 7/23 درصد کافی و 6/3 درصد عالی داشتند. میانگین سنی کل نمونه‌های مورد بررسی 17/11±51/42 سال بود. 1/94% نمونه مرد و 9/5% زن بودند. 9/33 درصد از شبکه سلامت و برنامه های مرتبط با سلامت تلویزیون استفاده می کردند. بین سواد سلامت با منبع به دست آوردن اطلاعات سلامت رابطه معنی دار مشاهده شد(015/0=p) . در این مطالعه بین سواد سلامت و ابعاد آن با تحصیلات (000/0=p) و شغل (04/0=p) رابطه معنی دار مشاهده شد ولی بین سواد سلامت و تاهل ارتباط معنی دار وجود نداشت. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سواد سلامت با سن (289-r= ؛000/0p=) ارتباط منفی معنی دار داشت.
ن

کلیدواژه‌ها