بررسی سواد الکترونیک سلامت در دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت_ تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: بین دسترسی به منابع سلامت الکترونیک و مهارت های مصرف کنندگان برای استفاده از آنها شکافی وجود دارد که با شناسایی این مهارت‌ها می‌توان به ارائه خدمات سلامت الکترونیک با کیفیت کمک کرد. تحقیق حاضر با هدف تعیین نمره سواد سلامت الکترونیک دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1397 طراحی شده است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت _ تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 بود. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم بود. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای متشکل از پنج بخش بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی دانکن و ضریب همبستگی پیرسون و نیز افزار آماری SPSS نسخه21 تحلیل شد.
یافته ها: بنابر نتایج مطالعه حاضر، دانشجویان مورد مطالعه از سطح سواد سلامت مطلوبی برخوردار بودند. همچنین بین سطح سواد سلامت افرادی که در خارج از دانشکده به اینترنت دسترسی داشته اند و کسانی که خارج از دانشکده به اینترنت دسترسی نداشته اند تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین بیشترین محل استفاده از اینترنت، خوابگاه بود.
بحث: برنامه‌ریزی برای دسترسی بیشتر دانشجویان به اینترنت در خارج از دانشکده به ویژه در خوابگاه‌ها، می تواند به ارتقا سطح سواد سلامت دانشجویان کمک کند. همچنین، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع چگونگی جستجوی اطلاعات سلامت الکترونیک و نیز معرفی منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر می تواند در بالا بردن سطح سواد سلامت دانشجویان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Barati M, Fathi N, Aahmadpur E, Jormand H. Investigate the Relationship Between Health Literacy and Health Promoting Behavior in Students. Journal of Health Literacy. 2019;4(3):56-65.https://doi.org/10.22038/jhl.2019.43478.1082
2. Stellefson M, Hanik B, Chaney B, Chaney D, Tennant B, Chavarria EA. eHealth literacy among college students: a systematic review with implications for eHealth education. Journal of medical Internet research. 2011;13(4):e102.https://doi.org/10.2196/jmir.1703.PMid:22155629 PMCid:PMC3278088
3. Neter E, Brainin E. eHealth literacy: extending the digital divide to the realm of health information. Journal of medical Internet research. 2012;14(1):e19.https://doi.org/10.2196/jmir.1619.PMid:22357448 PMCid:PMC3374546
4. Tehrani H. Media Health Literacy. Journal of Health Literacy. 2016;1(3):141-6.https://doi.org/10.22038/jhl.2016.10853.PMid:22357448 PMCid:PMC3374546
5. Seyedi-Andi SJ, Heidari H, Sefidhaji S, Ghanbari M. The Effect of E-Learning on Self-Care Behaviors of People with Type 2 Diabetes Mellitus in Babol. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2018;6(4):376-82.https://doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.6.4.376
6. van Deursen AJ, van Dijk JA. Internet skills performance tests: are people ready for eHealth? Journal of medical Internet research. 2011;13(2):e35.https://doi.org/10.2196/jmir.1581. PMid:21531690 PMCid:PMC3221376
7. Baker DW, Wolf MS, Feinglass J, Thompson JA, Gazmararian JA, Huang J. Health literacy and mortality among elderly persons. Archives of internal medicine. 2007;167(14):1503-9.https://doi.org/10.1001/archinte.167.14.1503. PMid:17646604
8. Kutner M, Greenberg E, Jin Y, Boyle B, Hsu Y-c, Dunleavy E. Literacy in Everyday Life: Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy. NCES 2007-490. National Center for Education Statistics. 2007.
9. Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. Evaluation of health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University. Daneshvar Medicine. 2012;19(97):1-12.
10. Ghazimirsaeed SJ, Ghaemizade M. E-Health Literacy among Postgraduate Students in Tehran University of Medical Sciences, Iran, during 2015-2016. Health Inf Manage 2018; 14(6): 243-8.
11. Dashti S, Peyman N, Tajfard M, Esmaeeli H. E-Health literacy of medical and health sciences university students in Mashhad, Iran in 2016: a pilot study. Electronic physician. 2017;9(3):3966.https://doi.org/10.19082/3966.PMid:28461871 PMCid:PMC5407229
12. Park H, Lee E. Self-reported eHealth literacy among undergraduate nursing students in South Korea: a pilot study. Nurse education today. 2015;35(2):408-13.https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.10.022.PMid:25466791
13. Norman CD, Skinner HA. eHEALS: the eHealth literacy scale. Journal of medical Internet research. 2006;8(4):e27.https://doi.org/10.2196/jmir.8.4.e27.PMid:17213046 PMCid:PMC1794004
14. Van der Vaart R, van Deursen AJ, Drossaert CH, Taal E, van Dijk JA, van de Laar MA. Does the eHealth Literacy Scale (eHEALS) measure what it intends to measure? Validation of a Dutch version of the eHEALS in two adult populations. Journal of medical Internet research. 2011;13(4):e86.https://doi.org/10.2196/jmir.1840. PMid:22071338 PMCid:PMC3222202
15. Afshari M, Khazaei S, Bahrami M, Merati H. Investigating adult health literacy in Tuyserkan city. J Educ Community Health. 2014;1(2):48-55.https://doi.org/10.20286/jech-010248
16. Tadayon H, Abbasi M, Rasouli HR. Evaluation of e-Health Literacy and Its Predictor Factors among Patients Referred To a Military Hospital in Tehran, Iran, 2017. Journal of Military Medicine. 2018;20(1):83-92.
17. Xesfingi S, Vozikis A. eHealth literacy: in the quest of the contributing factors. Interactive journal of medical research. 2016;5(2):e16.https://doi.org/10.2196/ijmr.4749.PMid:27226146 PMCid:PMC4899620
18. Holt KA, Karnoe A, Overgaard D, Nielsen SE, Kayser L, Røder ME, et al. Differences in the Level of Electronic Health Literacy Between Users and Nonusers of Digital Health Services: An Exploratory Survey of a Group of Medical Outpatients. Interactive Journal of Medical Research. 2019;8(2):e8423.https://doi.org/10.2196/ijmr.8423.PMid:30950809 PMCid:PMC6473204
19. Tubaishat A, Habiballah L. eHealth literacy among undergraduate nursing students. Nurse education today. 2016;42:47-52.https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.04.003.PMid:27237352
20. Estacio EV, Whittle R, Protheroe J. The digital divide: examining socio-demographic factors associated with health literacy, access and use of internet to seek health information. Journal of health psychology. 2019 Oct;24(12):1668-75.https://doi.org/10.1177/1359105317695429.PMid:28810415
21. Levy H, Janke AT, Langa KM. Health literacy and the digital divide among older Americans. Journal of general internal medicine. 2015;30(3):284-9.https://doi.org/10.1007/s11606-014-3069-5.PMid:25387437 PMCid:PMC4351282