سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 اداره آموزش و پرورش استان کرمان ، کرمان ، ایران

3 استادیار مدیریت اطلاعات سلامت گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده

زمینه و هدف: سواد سلامت یکی از اجزای مهم سلامت همگانی بوده، به توانایی افراد برای حفظ و ارتقا سطح سلامت خود و دیگران می پردازد. به دلیل تاثیر عمده معلمان بر چگونگی سطح سواد جامعه، هدف این مطالعه بررسی سواد سلامت در کارکنان آموزش و پرورش استان کرمان بود.
 
روش بررسی:در این مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه پژوهش معلمان آموزش و پرورش استان کرمان بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و با سطح اطمینان 95%، 378 نفر به عنوان نمونه انتخاب و داده ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس گردآوری گردید. ابزار مورد استفاده پرسشنامه سواد سلامت بزرگسالان ایران (HELIA) بود، که در مطالعات دیگران، تایید روایی و پایایی شده است. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:اکثر جامعه مورد مطالعه را زنان (85%) با مدرک تحصیلی لیسانس (52%) تشکیل می داد. اکثر افراد، اطلاعات مورد نیاز را ازطریق کادر بهداشت و درمان (26%) و اینترنت (21%) کسب می نمود. رتبه سواد سلامت در بعد مهارت خواندن با میانگین (59/90%) در سطح نه چندان کافی، دسترسی به اطلاعات (74/40%) در سطح کافی، فهم و درک اطلاعات (65%) در سطح نه چندان کافی، ارزیابی اطلاعات (46/50%) در سطح ناکافی و تصمیم گیری (63/20%)، در سطح نه چندان کافی بود. در کل سطح سواد جامعه پژوهش با میانگین (61/30%) در حد نه چندان کافی بود.
 
نتیجه گیری: پایین بودن سطح سواد سلامت یکی از مشکلات اساسی حوزه سلامت جامعه است. در این میان، به دلیل نقش حساس معلمان در تربیت نسل، ارتقای سطح سواد سلامت این قشر از جامعه حائز اهمیت بیشتری می باشد. بنابراین، توانمندسازی معلمان و طراحی برنامه های متناسب با متغیرهای مرتبط با سلامت ضروری است. لذا، لازم است با تشریک مساعی بخشهایی از قبیل مراکز آموزش و پرورش، دانشگاه های علوم پزشکی و رسانه ها، برنامه های جامع و مواد آموزشی ساده و قابل فهم طراحی و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Pleasant A, McKinney J. Coming to consensus on health literacy measurement: an online discussion and consensus-gauging process. Nurs Outlook. 2011;59(2):95-106.e1.

PMid:21402205

 

2. Hoseini R, Hoseini Z. Investigating Nutritional Literacy of Male Student Athletes Contributed in 2018 Iran University Games. Journal of Health Literacy. 2019;4(1):53-9.

 

3. Saeedy Golluche F, Jalili Z, Tavakoli R. The Study of Relationship Between Health Literacy and Nutritional Practice in High School Adolescents in Tehran. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;5(3):224-30.

 

4. Lael-Monfared E, Tehrani H, Moghaddam ZE, Ferns GA, Tatari M, Jafari A. Health literacy, knowledge and self-care behaviors to take care of diabetic foot in low-income individuals: Application of extended parallel process model. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(2):1535-41.

PMid:31336518

 

5. Tavakolikia N, Kheiltash A, Shojaeefar E, Montazeri A, Shariati M, Meysamie A. The most well-known health literacy questionnaires: a narrative review. Soc Determ Heal. 2017;3(2):104-13.

 

6. Van den Broucke S. Health literacy: a critical concept for public health. Springer; 2014.

PMid:24685171

PMCid:PMC3994208

 

7. Ranjbar S-ATBAAHH all 9 authorsSahar F. Health literacy in 5 provinces of the country and the factors affecting it. Strides Dev Med Educ. 2007;1(4):9-18.

 

8. Baker DW, Brown T, Buchanan DR, Weil J, Balsley K, Ranalli L, et al. Comparative effectiveness of a multifaceted intervention to improve adherence to annual colorectal cancer screening in community health centers: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2014;174(8):1235-41.

PMid:24934845

 

9. Kutner M, Greenberg E, Jin Y PC. The Health Literacy of America's Adults Results From the 2003 National Assessment of Adult Literacy [Internet]. U.S. Department of Education. 2006. Available from: https://nces.ed.gov/pubs2006/2006483.pdf

 

10. Equity UI of H. Improving health literacy to reduce health inequalities, Practice resource summary [Internet]. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/460710/4b_Health_Literacy-Briefing.pdf

 

11. Kheiri M, Taghdisi MH, Dehdari T, Rnajbar S, Mahdavi N, Nazarpouri A, et al. The Relationship between Quality of Life and Health Literacy among Nurses of the Largest Heart Center in the North West of Iran. Journal of Health Literacy. 2019;4(3):38-45.

 

12. Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): development and psychometric properties. Payesh (Health Monitor). 2014;13(5):589-99.

 

13. Borji M, Tarjoman A, Otaghi M, Salimi E, Naseri A. Health literacy level and its related factors among the elderlies in Ilam in 2015. Iran J Nurs. 2017;30(108):33-43.

 

14. Naghibi A, Chaleshgar M, Kazemi A, Hosseini M. Evaluation of health literacy level among 18-65 year-old adults in Shahriar, Iran. J Heal Res community. 2017;3(2):17-25.

 

15. Moeini B, Haji Maghsodi S, Kangavari M, Afshari M, Zavar Chahar Tagh J. Factors associated with health literacy and self-care behaviors among Iranian diabetic patients: A cross-sectional study. J Commun Healthc. 2016;9(4):279-87.

 

16. Sahrayi M, Panahi R, Kazemi S-s, Rostam Z-G, Rezaei H, Jorvand R. The study of Health Literacy of adults in Karaj. Journal of Health Literacy. 2017;1(4):230-8.

 

17. Saatchi M, Panahi MH, Ashraf Mozafari A, Sahebkar M, Azarpakan A, Baigi V, et al. Health literacy and its associated factors: A population-based study, Hormuz Island. Iran J Epidemiol. 2017;13(2):136-44.

 

18. Ghanbari A, Rahmatpour P, Khalili M, Mokhtari N. Health literacy and its relationship with cancer screening behaviors among the employees of Guilan University of Medical Sciences. J Heal Care. 2017;18(4):306-15.

 

19. Soto Mas F, Mein E, Fuentes B, Thatcher B, Balcázar H. Integrating health literacy and ESL: An interdisciplinary curriculum for Hispanic immigrants. Health Promot Pract. 2013;14(2):263-73.

PMid:22982707

PMCid:PMC3587681

 

20. Falgas I, Ramos Z, Herrera L, Qureshi A, Chavez L, Bonal C, et al. Barriers to and correlates of retention in behavioral health treatment among Latinos in two different host countries: US and Spain. J public Heal Manag Pract JPHMP. 2017;23(1):e20.

PMid:26910867

PMCid:PMC5320890

 

21. Rikard R V, Thompson MS, McKinney J, Beauchamp A. Examining health literacy disparities in the United States: a third look at the National Assessment of Adult Literacy (NAAL). BMC Public Health. 2016;16(1):975.

PMid:27624540

PMCid:PMC5022195