ارتباط سواد سلامت و کیفیت زندگی دربازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان،ایران

2 استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان

3 استادیار ،مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان،ایران

4 کارشناس ارشد پرستاری،مربی ،دانشکده پرستاری، رفسنجان،ایران

چکیده

 زمینه و هدف: سواد سلامت میزان ظرفیت هر فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه از خدمات سلامتی است که برای تصمیم گیری متناسب در این حوزه ضروری می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط  سواد سلامت و کیفیت زندگی در بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفت
مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 137 نفر از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی شهر رفسنجان انجام شد. روش نمونه‌ گیری به صورت سرشماری بود. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان TOFHLA، و پرسشنامه  36 SF  انجام شد. اطلاعات جمع ‌آوری شده از طریق نرم افزار SPSS18 و با به کارگیری آزمون‌ های آماری آنوا ، و کای اسکور و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نمره کلی کیفیت زندگی و سطح سواد سلامت در سالمندان به ترتیب   9047/58 و 57/07±45100/60   بود. سواد سلامت به‌عنوان پیشگویی کننده نمره کیفیت زندگی بود(001 /=0p و  064/0r=).  آزمون آنالیز واریانس یک طرفه بین سطح سواد سلامت با جنس،  و آزمون کای اسکوئر  نشان داد با متغیرهای نحوه­ی زندگی، تحصیلات، کارآمد دانستن خود، دچار بیماری بودن رابطه­ی معنی­داری دارد. ولی سطح سواد سلامت با متغیرهای وضعیت تأهل، جنس، رضایت از وضعیت اقتصادی، و مصرف دارو رابطه معنی­داری دارد.
نتیجه‌گیری: با برنامه ریزی و طراحی برنامه هـای آموزشـی مفیـد در زمینه سواد سلامت متناسـب بـا سالمندان می توان جهت  توسعه مهارت های سـواد سـلامت در جامعه گامی مؤثر برداشت  و کیفیت زندگی سالمندان را ارتقا داد.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.    Adib-Hajbaghery M, Rajaei M. Lived experiences of elderly home residents: a qualitative study. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2011;15(5).
2.    Haery SM, Tehrani H, Olyaeimanesh A, Nedjat S. Factors Influencing the Social Health of Employees of the Ministry of Health and Medical Education in Iran. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2016;3(4):311-8.
3.    Matlabi H, Shaghaghi A, Amiri S. A Pilot Physical Activity Initiative to Improve Mental Health. Health Promotion Perspectives. 2014;4(1):68-76. PubMed PMID: 25097839.
4.    Abbasimoghadam MA, Dabiran S, Safdari R, Djafarian K. Quality of life and its relation to sociodemographic factors among elderly people living in Tehran. Geriatrics & gerontology international. 2009;9(3):270-5.
5.    Knussen C, Tolson D, Brogan CA, Swan IR, Stott DJ, Sullivan F. Family caregivers of older relatives: Ways of coping and change in distress. Psychology, Health and Medicine. 2008;13(3):274-90.
6.    Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F. The Quality of Life Among Rural Elderlies; A Cross-sectional Study. Iranian Journal of Ageing. 2011;6(2):0-. eng %@ 1735 - 806X %[ 2011.
7.    Amir-Sadri A, Soleimani H. Elderly phenomena and its outcomes in Iran. The Journal of Hygin and Health. 2005;1(2):19-35.
8.    hmyra S, A. B. quality of life in elderly women. Quarterly monitoring. 1385; ;fifth year (second number):105-8.
9.    Wu T-Y, Chie W-C, Liu J-P, Liaw C-K, Netuveli G, Blane D. Association of quality of life with laboratory measurements and lifestyle factors in community dwelling older people in Taiwan. Aging & mental health. 2015;19(6):548-59.
10.    Deshmukh PR, Dongre AR, Rajendran KP, Kumar S. Role of Social, Cultural and Economic Capitals in Perceived Quality of Life Among Old Age People in Kerala, India. Indian Journal of Palliative Care. 2015 Jan-Apr;21(1):39-44. PubMed PMID: PMC4332126.
11.    Top M, Dikmetaş E. Quality of life and attitudes to ageing in Turkish older adults at old people's homes. Health Expectations. 2015;18(2):288-300.
12.    Xavier FM, Ferraz M, Marc N, Escosteguy NU, Moriguchi EH. Elderly people s definition of quality of life. Revista Brasileira de Psiquiatria. 2003;25(1):31-9.
13.    Lee TW, Ko IS, Lee KJ. Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies. 2006;43(3):293-300.
14.    Lee C, Chien LY, Chaou YH, Tai CJ, Liou YM. Development and psychometric Properties of the Chinese language version of the TAPQOL: a health - related quality of life instrument for pre school children. Int J Nurs Stud. 2005;42:457-65.
15.    Selden C, Zorn M, Ratzan S, Parker R. Health Literacy. Current Bibliographies in Medicine. No 2000–1. Bethesda, MD: National Library of Medicine. 2000.
16.    Habibi A, Savadpoor MT, Molaei B, Samshiri M, Ghorbani M. Survey of physical functioning and prevalence of chronic illnessesamong the elderly people. Iranian Journal of Ageing. 2009;4(13):
17.     Peyman N, Abdollahi M. The relationship between health literacy and self-efficacy physical activity in postpartum women. Journal of Health Literacy. 2016;1(1):5-12.
18.    Wolf MS, Gazmararian JA, Baker DW. Health literacy and functional health status among older adults. Archives of internal medicine. 2005;165(17):1946-52.
19.    Kooshyar H, Shoorvazi M, Dalir Z, Hosseini M. Health Literacy and its Relationship with Medical Adherence and Health-Related Quality of Life in Diabetic Community-Residing Elderly. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (JMUMS). 2014;23.
20.    Kutner M, Greenburg E, Jin Y, Paulsen C. The Health Literacy of America's Adults: Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy. NCES 2006-483. National Center for Education Statistics. 2006.
21.    Kim SH. Health literacy and functional health status in Korean older adults. Journal of clinical nursing. 2009;18(16):2337-43.
22.    Song L, Mishel M, Bensen JT, Chen RC, Knafl GJ, Blackard B, et al. How does health literacy affect quality of life among men with newly diagnosed clinically localized prostate cancer? Cancer. 2012;118(15)
23.    Rouhani S, Zoleikani P. Socioeconomic status and quality of life in elderly people in rural area of Sari-Iran. Life Science Journal. 2013;10(2s).
24.    Capuron L, Moranis A, Combe N, Cousson-Gélie F, Fuchs D, De Smedt-Peyrusse V, et al. Vitamin E status and quality of life in the elderly: influence of inflammatory processes. British journal of nutrition. 2009;102(10):1390-4.
25.    Agha nouri A, Mahmoudi M, Salehi H, Jafarian K. Quality of life in the elderly people covered by health centers in the urban areas of Markazi Province, Iran. Iranian Journal of Ageing. 2012;6(4):20-9.
26.    Dickson VV, Howe A, Deal J, McCarthy MM. The relationship of work, self-care, and quality of life in a sample of older working adults with cardiovascular disease. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 2012;41(1):5-14.