رابطه بین سواد اطلاعات سلامت و سرعت بهبود بیماران قلبی عروقی بعد ازجراحی بای پس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

2 کارشناس ارشد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده

زمینه و هدف: سواد سلامت شامل مجموعه ای از مهارت های خواندن، شنیدن، تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و توانا یی به کارگیری این مهارت ها درموقعیت های سلامتی است .هدف از مطالعه ی حاضر تعیین رابطه بین سواد سلامت و سرعت بهبود بیماران قلبی عروقی پس از انجام جراحی بای پس می باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع کاربردی به روش پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی کرونر بود که جراحی بای پس رادر بیمارستان قائم مشهد در نیمه اول سال 1394 انجام داده بودندو دست کم یک پنج روز از عمل جراحی آنان گذشته بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سواد سلامت عملکردی در بزرگسالان و پرسشنامه محقق ساخته سرعت بهبود بیماری بود که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده ها به روش پرسشگری بر بالین بیماران جمع آوری و بااستفاده از نرم افزارspss و آزمون های Chi-Squarو Mann Whitney تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: تفاوت معنی داری بین گروه های مختلف سنی و جنسیت از نظر سواد سلامت وجود نداشت . اما بین افراد با سطوح تحصیلات متفاوت، از نظر میزان سواد سلامت تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین،  تفاوت معنی داری بین عوارض بعد از عمل جراحی و مدت زمان بستری در بخش جراحی، از نظرمیزان سواد سلامت وجود داشت.
نتیجه‌گیری: : اغلب بیماران مورد بررسی دارای سواد سلامت ناکافی و مرزی بوده اند.  این بیماران برای فهم و به کاربردن اطلاعات بهداشتی نیازبه توضیحات بیشتر دارند و لازم است زمان بیشتری را صرف برقراری ارتباط با کادر درمانی خود جهت کسب اطلاعات به زبان ساده ترو قابل فهم تر کنند.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1-Taylor Lemelin E. Life course socioeconomic position and cardiovascular health. PhD[dissertation]. TheUniversity of Michigan; 2008.
2-Fakhrzadeh H, Larijani B, Bandarian F, Adibi H, Samavat T, Malekafzali H, et al. The relationship between ischemic heart disease and coronary risk factors in population aged over 25 in Qazvin: a population-based study. J Qazvin Univ Med Sci 2005; 9(2): 26-34. [In Persian]
3-Yorke J, Wallis M, Cert C, Lean B. Patients, perceptions of pain manegment after cardiac surgery in an Australian critical care unit. Heart Lung 2004; 33(1): 33-41.
4-Mollakhalili H, Papi A, Zare-Farashbandi F, Sharifirad Gh, HasanZadeh A. A survey on health literacy of inpatient's educational hospitals of Isfahan University of Medical Sciences in 2012. Educ Health Promot 2014; 3: 66. [In Persian]
5- Kickbush I. Health literacy: an essential skill for the twenty- first century. Health Educational 2008; 108(2): 101-04.
6- Kohan Sh, Ghasemi S, Dodange M. The relationship between health literacy and maternal prenatal care andLabor. Iranian Journal of Nursing & Midwifery Research 2006; 3(32): 33-42. [In Persian]
7--Mollakhalili H, Papi A, Sharifirad Gh, Zare Farashbandi Z, HasanZadeh H. A Survey on Health Literacy of Inpatients Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences.Health Inf Manage 2014; 11(4):473
8-Tol A, Pourreza A, Tavasoli E, Rahimi Foroshani A. Determination of knowledge and health literacy amongwomen with type 2 diabetes in teaching hospitals of TUMS. Hospital Quarterly 2012; 11(3): 45-52.[In Persian]
9- Williams MV, Davis T, Parker RM, Weiss BD. The Role of Health Literacy in Patients – physicianCommunication. Fam Med 2002; 34(5):383-9.
10- Jovic-Veranes A., Bejgovic- Mikanovic V, Marinkovic J, Kocev N. Health literacy in a Population of PrimaryHealthcare Patients in Belgrade, Serbia. Int J Public Health 2011; 56(2):201-7.
11-.Edwards M, Wood F, Davies M., Edwards A. The Development of health Literacy in Patients with Long-termHealth Condition: the Health Literacy Pathway Model. BMC Public Health 2012; 12:130.