تأثیر نقش دانش آموزان بر عملکرد والدین در تفکیک زباله در شهرستان مراغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ،ایران.

2 استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 مربی آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

 زمینه و هدف: امروزه بازیافت به عنوان یک روش موثر در مدیریت مواد زائد مورد توجه بوده است. آموزش بازیافت  برای دانش آموزان به دلیل نقش مهم این گروه در جلب مشارکت والدین ، دارای اهمیت بسزایی است. این مطالعه به بررسی تاثیر  آموزش  بازیافت توسط  دانش آموزان در عملکرد  والدین  می پردازد
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، از بین کل مدارس ابتدایی، 2 مدرسه به عنوان گروه ازمون و گروه کنترل به روش تصادفی انتخاب شدند. که از والدین دانش آموزان  انتخاب شده  تعداد  100 نفر  (50 نفر گروه آزمون و 50 نفر گروه کنترل) در مطالعه شرکت داده شدند. بعد از نیاز سنجی توسط پرسشنامه  محقق ساخته  شامل مشخصات دموگرافیک، آگاهی ،نگرش، عملکرد و مشارکت  بود، یک جلسه بحث و گفتگو با والدین جهت جلب مشارکت و همکاریشان با دانش آموزان و همچنین برنامه  اموزشی مدونی در زمینه تفکیک زباله  برای دانش اموزان اجرا  شد. سپس  تاثیر مداخله آموزشی بر روی والدین  ، یک  ماه  و سه  ماه بعد از مداخله  در هر دو گروه توسط پرسشنامه سنجیده شد و اطلاعات حاصل  با نرم‌افزار spss16  و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. 
یافته‌ها: بعد از  اجرای مداخله آموزشی، جداسازی زباله‌های قابل بازیافت از غیرقابل بازیافت با 58% بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد و همچنین میانگین نمرات  آگاهی ، نگرش، مشارکت و عملکرد  والدین  پروهش مداخله   تغییرات معنی داری  مشاهده گردید شد(0/001>p)
نتیجه‌گیری: یافته ها نشان دهنده  تاثیر مثبت دانش آموزان بر مشارکت والدین در زمینه بازیافت از مبدا بود.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.    Pham L. Design a Solid Waste Management Course for Primary School focus on Reduce-Reuse-Recycle: Project: WastED–Export of Education, Waste Management-Target market: Vietnam. 2014. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201503223424
2.    Van Niekerk IM. Waste management behaviour: a case study of school children in Mpumalanga, South Africa: North-West University; 2014. http://hdl.handle.net/10394/12081
3.    Latif SA, Omar MS, Bidin YH, Awang Z. Environmental Problems and Quality of Life: Situational Factor as a Predictor of Recycling Behaviour. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012;35:682-8. doi:10.1016/j.sbspro.2012.02.137
4.    Cucchiella F, D’Adamo I, Koh SL, Rosa P. Recycling of WEEEs: An economic assessment of present and future e-waste streams. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015;51:263-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.06.010
5.    Sidique SF, Joshi SV, Lupi F. Factors influencing the rate of recycling: An analysis of Minnesota counties. Resources, Conservation and Recycling. 2010;54(4):242-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2009.08.006
6.    Krisnawati YK, Susilowati SS, Al Muhdhar MHI, Rochman FR, Budiasih EB. The Implementation of 6M Based Waste Management Module to Support Adiwiyata School Program. Journal of Studies in Education. 2015;5(1):92-107. DOI: http://dx.doi.org/10.5296/jse.v5i1.6725
7.    Legault L, Pelletier LG. Impact of an environmental education program on students' and parents' attitudes, motivation, and behaviours. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement. 2000;32(4):243. http://dx.doi.org/10.1037/h0087121
8.    Hart RA. Children's participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care: Routledge; 2013.
9.    Rakotomamonjy S, Jones J, Razafimanahaka J, Ramamonjisoa B, Williams S. The effects of environmental education on children's and parents' knowledge and attitudes towards lemurs in rural Madagascar. Animal Conservation. 2015;18(2):157-66. DOI: 10.1111/acv.12153
10.    Banga M. Household Knowledge, Attitudes and Practices in Solid Waste Segregation and Recycling: The Case of Urban Kampala. Zambia Social Science Journal. 2011;2(1):4. Available at:http://scholarship.law.cornell.edu/zssj/vol2/iss1/4
11.    Lynch J, Eilam E, Fluker M, Augar N. Community-based environmental monitoring goes to school: translations, detours and escapes. Environmental Education Research. 2016:1-14. http://dx.doi.org/10.1080/13504622.2016.1182626
12.    Knafo A, Galansky N. The influence of children on their parents’ values. Social and Personality Psychology Compass. 2008;2(3):1143-61. DOI: 10.1111/j.1751-9004.2008.00097.x
13.    Damerell P, Howe C, Milner-Gulland E. Child-orientated environmental education influences adult knowledge and household behaviour. Environmental Research Letters. 2013;8(1):015016. http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/1/015016
14.    Greaves E, Stanisstreet M, Boyes E, Williams T. Children's ideas about rainforests. Journal of biological Education. 1993;27(3):189-94. http://dx.doi.org/10.1080/00219266.1993.9655332
15.    Avcı DE, Çeliker HD. Waste Management in Ancient Times and Today from the Perspective of Teachers: Reflections to Diaries. Waste Management. 2015;1(1).
16.    Evans S, Gill M, Marchant J. Schoolchildren as educators: the indirect influence of environmental education in schools on parents' attitudes towards the environment. Journal of Biological Education. 1996;30(4):243-8. http://dx.doi.org/10.1080/00219266.1996.9655512
17.    Tali Tal R. Community‐based environmental education—a case study of teacher–parent collaboration. Environmental Education Research. 2004;10(4):523-43. http://dx.doi.org/10.1080/1350462042000291047
18.  Zoller U. Science and Technology Education in the STES Context in Primary Schools: What Should It Take? Journal of Science Education and Technology. 2011;20(5):444-53. doi:10.1007/s10956-011-9306-3