بررسی برخی عوامل موثر برسواد سلامت مردم شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی ایلام

3 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

 زمینه و هدف: سواد سلامت به عنوان ظرفیت افراد در درک، تفسیر اطلاعات اولیه و خدمات سلامت که برای تصمیم گیری متناسب لازم است تعریف می شود. افراد با سواد سلامت ناکافی، با احتمال کمتری اطلاعات نوشتاری و گفتاری ارایه شده توسط متخصصان سلامتی را درک می کنند در نتیجه امروزه سواد سلامت ناکافی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار می آید. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سوادسلامت و شناسایی عوامل مرتبط و تاثیر گذار بر سواد سلامت ساکنان شهرستان کرمانشاه در سال 1395انجام شد .
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی است، ابزار مورد استفاده دراین مطالعه پرسشنامه روا و پایای سواد سلامت بزرگسالان بود. پس از جمع آوری داده ها وارد نرم افزار16SPSS شد. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آماری ANOVA، تی مستقل و رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل ازاین بررسی  نشان دادکه درمجموع میانگین نمره سوادسلامت افراد مورد مطالعه 51.93 با انحراف معیار 6.31 است. براساس یافته های حاصل رابطه سواد سلامت با  تحصیلات(0/05>p)، منطقه سکونت (0/05>p) و بعدخانوار (0/05>p) رابطه معنی دار داشت و با سن (1/02=p)، وضعیت تاهل (6/31=p) جنس  (0/5=p) و شغل (6/31=p) رابطه معنی دار نبود. (0/05>p).
نتیجه‌گیری: : بر اساس این مطالعه میانگین سواد سلامت افراد متوسط محاسبه شد. توصیه می شود با تغییرات در سطح کلان در آموزش و پژوهش در این حیطه سواد سلامت را افزایش دهیم.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1-Fathi F, Rezaee Sofi M. The Relationship between Health Literacy and Physical Activity Level of Elderly Women in the City of Urmia. Journal of Health Literacy. 2017;2(1):12-21.
2- Nkvyy Mogadam  M, Parva S, Amir Ismail, M R, Banshee MR. Health literacy and utilization of health services in the city of Kerman .fslnamh Faculty of Yazd, in the eleventh, Number Four, Winter 91
3- Ghanbari Sh, Mjlesy F, Ghaffari M, Majd Abad M .brrsy health education of pregnant women in health centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Scientific bimonthly Journal of Medicine, Shahed University, March 2012, the nineteenth year N. 97
4-Tehrani Bani-Hashemi S A , Amrikhanni MA,Hagdost AA, Alavi SM,Asghari fard H, Brotharan H, Barghamadi M, Persinia S, Fathi Ranjbar S. Health Literacy in 15 provinces and the factors affecting it. Strides in Development of Medical Education Development Center, Medical Education, Volume IV: the first issue, pp. 9-1, 2007
5-Sahrayi M, Panahi R, Kazemi S-s, Goli Rostami Z, Rezaie H, Jorvand R. The study of Health Literacy of adults in Karaj. Journal of Health Literacy. 2017;1(4):230-8.
6. Tulle A, Pour Reza A, Rahimi Forooshani A, Tavasoli. E, Assessing the effect of educational program based on small group on promoting knowledge and health literacy among women with type2 diabetes referring to selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Razi Journal of Medical Sciences, Volume 19, Number 104, Persian date Bahman 2012
7. Raisii M., Mostafavi F, Hassanzadeh A, Sharifirad GH. The relationship between health literacy, public health and health behaviors in elderly Vzyt. Journal of Preventive Medicine, Year Issue IV, NOVEMBER-DECEMBER 2012
8.Noblin AM, Wan TTH, Fottler M. The impact of health literacy on a patient’s decision to adopt a personal health record
9.Ishikawa, Hirono, Takeaki Takeuchi, and Eiji Yano. "Measuring functional, communicative, and critical health literacy among diabetic patients." Diabetes care 31, no. 5 (2008): 874-879.
10. Mlakhlyly H, Papi A, Sharifi Rad GH, Zare Farashbandi F, Hassanzadeh A. Health Literacy of Inpatients Educational Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences.Health Information Management. 11 (4): 464-7
11.Paasche-Orlow MK, Parker RM, Gazmararian JA, Nielsen-Bohlman LT, Rudd RR. The prevalence of  Limited health literacy. J Gen Intern Med 2005; 20(2):175–84
12- Thayer JF1. Yamamoto SS, Brosschot JF. The relationship of autonomic imbalance, heart rate variability and cardiovascular disease risk factors. Int J Cardiol 2010; 141:122-131