بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدآموزش بهداشت ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت، ایران

2 دانشیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان, رشت, ایران

3 استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 مربی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سواد سلامت بیانگر طیف وسیعی از مهارت ها ومنابعی است که در ارتباط با توانایی افراد برای پردازش اطلاعات مرتبط با بهداشت و سلامتی است. این پژوهش باهدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر سطح سواد سلامت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سیاهکل در سال تحصیلی95-96

مواد و روش‌ها: در این پژوهش کارآزمایی شاهد دار تصادفی 132 نفر (71 گروه مداخله و 61 گروه کنترل) به شیوه نمونه گیری در دسترس  از بین دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر سیاهکل انتخاب و به طور تصادفی در یک گروه مداخله و یک گروه کنترل اختصاص یافتند. اطلاعات با استفاده  از پرسشنامه سنجش سواد سلامت نوجوانان HELMA)) در دو مرحله(پیش آزمون و پس آزمون) جمع آوری گردید. برای گروه مداخله چهار جلسه آموزشی سواد سلامت اجرا گردید.برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمونهای تی زوجی، تی مستقل و من ویتنی با استفاده از نرم افزار spss21 استفاده شده است.

یافته‌ها: در بررسی همبستگی حیطه­های مورد مطالعه با حیطه سواد سلامت، قبل از آزمون همبستگی معناداری بین حیطه محاسبه با حیطه کلی سواد سلامت دیده نشد.(0/210=P) اما پس از آزمون بین همه حیطه­ها با حیطه کلی سواد سلامت ارتباط معنی داری دیده شد. در مقایسه میانگین حیطه­ها در دو گروه مداخله و کنترل قبل از آزمون، حیطه مهارت خواندن(0/013=P)، حیطه ارزیابی(0/015=P)، حیطه محاسبه(0/0001=P)، تفاوت معناداری دیده شد. همچنین مقایسه میانگین حیطه­ها در دو گروه مداخله و کنترل پس از آزمون، تفاوت معناداری در حیطه های مورد بررسی در دو گروه دیده شد.(0/05>P). کل حیطه­ها در گروه مداخله بجز حیطه استفاده دارای میانگین بالاتری بودند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که استفاده از مداخله آموزشی بر توانمند سازی وارتقاء سواد سلامت دانش­آموزان دختر موثر است. بطوریکه در حیطه درک، محاسبه و ارزیابی تاثیرات مداخله مشهود می باشد.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.    Olyani S, Tehrani H, Esmaily H, Rezaii M, Vahedian-Shahroodi M. Assessment of health literacy with the Newest Vital Sign and its correlation with body mass index in female adolescent students. International journal of adolescent medicine and health. 2017.
2.    Tehrani H. Media Health Literacy. Journal of Health Literacy. 2016;1(3):141-6.
3.    Fransen M, Van Schaik T, Twickler T, Essink-Bot M. Applicability of internationally available health literacy measures in the Netherlands. Journal of Health Communication. 2011;16(sup3):134-49.
4.    Schulz PJ, Nakamoto K. Health literacy and patient empowerment in health communication: the importance of separating conjoined twins. Patient education and counseling. 2013;90(1):4-11.
5.    zarrinkolah A, Dashti F, Abedi H, Masoudi SM. A Study of Puberty Health Literacy Level of the First 14-16 Year Girls Grade High School Students in the Eghlid City. Journal of Health Literacy. 2016;1(3):164-71.
6.    Keramati M.R, Esfandyari M.R, Eshratabadi M.H. The effect of educational program of maturity’s hygiene on knowledge, approach and general health f teenagers. educational new thoughts 2009;5(1):35-50.
7.    Eckman MH, Wise R, Leonard AC, Dixon E, Burrows C, Khan F, et al. Impact of health literacy on outcomes and effectiveness of an educational intervention in patients with chronic diseases. Patient education and counseling. 2012;87(2):143-51.
8.    Ghanbari S, Ramezankhani A, Mehrabi Y, Montazeri A. The Health Literacy Measure For Adolescents (Helma): Development And Psychometric Evaluation. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2016;4:388-402.
9.    Paasche‐Orlow MK, Parker RM, Gazmararian JA, Nielsen‐Bohlman LT, Rudd RR. The prevalence of limited health literacy. Journal of general internal medicine. 2005;20(2):175-84.
10.    Neter E, Brainin E. eHealth literacy: extending the digital divide to the realm of health information. Journal of medical Internet research. 2012;14(1).
11.    Hamayeli Mehrabani H, Mirmiranl P, Alaiin F, Azizi F. Changes in nutritional knowledge, attitude, and practices of adolescents in district 13 of Tehran after 4 years of education. Iranian Journal of endocrinology and metabolism. 2009;11(3):235-43.
12.    Karimi S, Keyvanara M, Hosseini M, Jafarian M, Khorasani E. Health literacy, health status, health services utilization and their relationships in adults in Isfahan. Health Inf Manage. 2014;10(6):862-75.
13.    Javadzade H, Sharifirad G, Reisi M, Tavassoli E, Rajati F. Health literacy among adults population of Isfahan. J Health Syst Res. 2013;9(5):540-9.
14.    Tehrani Banihashemi S-A, Amirkhani MA, Haghdoost AA, Alavian S-M, Asgharifard H, Baradaran H, et al. Health literacy and the influencing factors: a study in five provinces of Iran. Strides in Development of Medical Education. 2007;4(1):1-9.