اثربخشی پیام های سلامت ارائه شده از رسانه های جمعی در بین مخاطبان قائم شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مدیریت رسانه، قائم شهر ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: پیام سلامت به آن دسته از پیام­های که مستقیم یا غیر مستقیم به بحث سلامت فردی و اجتماعی مردم از جمله شیوه زندگی سالم، پیشگیری و یا درمان بیماری­ها می­پردازد اطلاق می­شود، این مطالعه با هدف  بررسی میزان اثربخشی پیام های سلامت ارائه شده از رسانه های جمعی در بین مخاطبان قائم شهری انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شهروندان 16 سال و بالاتر قائم شهر که به تعداد 450 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. که پس از تایید روایی ، پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ 83% به دست آمد. داده ها با کمک نرم افزار spss  و با به کار گیری آزمون تی تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: مخاطبان ،پیام های سلامت ارائه شده از رسانه ها را در زمینه های آگاهی بخشی(3/92=M)، آموزشی(3/46=M) و اقناعی(3/29=M) موثردانسته اند. همچنین میزان اثربخشی پیام های سلامت در نزد زنان (3/71=M ) ، بیشتر از مردان  بود.افراد با سطح تحصیلات بالاتر میزان بهره مندی خود را از پیام های سلامت بهتر ارزیابی کردند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، پیام های سلامت ارائه شده از رسانه ها  توانسته اند در بعد آگاهی بخشی،آموزشی و اقناعی برای مخاطبان مفید و موثر واقع شوند، لذا پیشنهاد می شود میزان برنامه های مرتبط با آموزش سلامت در رسانه ها به ویژه رادیو و تلویزیون  افزایش یابد.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1. Noar SM. A 10-year retrospective of research in health mass media campaigns: Where do we go from here? Journal of health communication. 2006;11(1):21-42.
2. Tehrani H, Majlessi F, Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Kabootarkhani MH. Applying Socioecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;18(3).
3. Randolph W, Viswanath K. Lessons learned from public health mass media campaigns: marketing health in a crowded media world. Annu Rev Public Health. 2004;25:419-37..
4. Wakefield MA, Loken B, Hornik RC. Use of mass media campaigns to change health behaviour. The Lancet. 2010;376(9748):1261-71.
5. Deephouse DL. Media reputation as a strategic resource: An integration of mass communication and resource-based theories. Journal of management. 2000;26(6):1091-112.
6. TehraniI H, Gholian-Avval M, Hasani-Kabootarkhani M, Peyman N, Vahedian-Shahroodi M. The impact of new communications technology on promoting women’s physical activity. Payesh. 2016;15(3):293-700.
7. Solhi M, Jormand H, Gohari M. The Impact of Media Literacy Intervention on the Students' Attitudes about Self-Medication of Slimming Supplements. Journal of Health Literacy. 2016;1(1):13-24.
8. Dutta-Bergman MJ. Primary sources of health information: Comparisons in the domain of health attitudes, health cognitions, and health behaviors. Health communication. 2004;16(3):273-88.
9. Lupton D. Health, illness and medicine in the media. Sage Publications London, Thousand Oaks and New Delhi; 1999.
10. Kline KN. A decade of research on health content in the media: the focus on health challenges and sociocultural context and attendant informational and ideological problems. Journal of health communication. 2006;11(1):43-59.
11. Khodamoradi S, Abedi M. The role of information and communication technologies (ICT) in rural development. Life Science Journal. 2011;8(2):75-80.
12. Sarabi S. Development Optimal Strategies for Media Policy of IRIB on Issue of Climate Change. Modern Applied Science. 2016;10(2):115.
13.- Peyman N, SamieeRoudi K. Investigating the status of health literacy among health providers of rural area. Journal of Health Literacy. 2016;1(1):46-52.
14. Kreuter MW, Lukwago SN, Bucholtz DC, Clark EM, Sanders-Thompson V. Achieving cultural appropriateness in health promotion programs: targeted and tailored approaches. Health Education & Behavior. 2003;30(2):133-46.
15. Jorm A. Mental health literacy: public knowledge and beliefs about. British Journal of Psychiatry. 2000;177(396):317-27.
16. Izadkhah YO, Hosseini M. Towards resilient communities in developing countries through education of children for disaster preparedness. International journal of emergency management. 2005;2(3):138-48.
17. Moorhead SA, Hazlett DE, Harrison L, Carroll JK, Irwin A, Hoving C. A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of medical Internet research. 2013;15(4).
18. Zareban I, Izadirad H. Evaluation of health literacy, health status and health services utilization in women in Baluchistan region of Iran. Journal of Health Literacy. 2016;1(2):71-82.
19. Abutaleb-joula S, Rasi-Tehrani H. The Evaluation of the Attitude of TV Audiences toward the various Appealing of Health Messages. socio-cultural Development Studies. 2013;2(2):67-93.
20. Gerbner G, Gross L, Morgan M, Signorielli N, Shanahan J. Growing up with television: Cultivation processes. Media effects: Advances in theory and research. 2002;2:43-67.
21. Khancheh Sepehr S, Naseri E, Ghazizadeh A. Children Motivations for Using Traditional & Modern Media (A case study of children of 5-10 age in Sanandaj City). Communication Research. 2012;19(72):37-63.