بررسی رفتار جستجوی اطلاعات سواد سلامت در بین دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران‬‬‬‬‬

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران‬‬‬‬‬

چکیده

 زمینه و هدف: دسترسیپذیر ساختن اطلاعات علمی و توجه به فرایند اطلاعیابی در حوزه بهداشت و سلامت، میتواند شرایط را برای افزایش و ارتقای سطح سواد سلامت و نیز سلامت افراد در جامعه امروزی فراهم نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار اطلاعیابی سواد سلامت در میان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه صورت گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری مطالعه حاضر را دانشجویان دانشگاه رازی شهر کرمانشاه تشکیل میدهند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه، 374 نفر انتخاب شدهاند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمونهای آماری و نرم افزار SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که دانشجویان دانشگاه رازی به ترتیب با هدف "اطلاع از روشهای درمان بیماری"، "اطلاع از نوع بیماری"، "اطلاع از روشهای پیشگیری از بیماری" و "اطلاع از وضعیت بهداشتی خود" اقدام به اطلاع یابی سواد سلامت میکنند. همچنین پزشکان متخصص و فوق تخصص، کتاب، تلویزیون، وبسایتها و نیز شبکه اجتماعی تلگرام با بالاترین میانگینها، به عنوان مهمترین مجاری کسب اطلاعات سلامت شناسایی شدهاند.
نتیجه‌گیری: از آنجایی که مجاری و منابع کسب اطلاعات بهداشتی و سلامت در ارتقای سواد سلامت دانشجویان مورد بررسی تاثیرگذار بوده است، میتوان با آموزش جستجوی منابع اطلاعاتی و نیز تقویت فرایند اطلاعیابی آنها، به ارتقای سواد سلامت و به تبع آن سطح سلامت افراد کمک فراوانی نمود.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.    Broussard R, Doty P. Toward an understanding of fiction and information behavior. Proceedings of the Association for Information Science and Technology. 2016;53(1):1-0.
2.    Scheibe K, Fietkiewicz KJ, Stock WG. Information behavior on social live streaming services. J. Inf. Sci. Theory Pract. 2016;4(2):6-20.
3.    Miri A, Ghanbari MA, Najafi A. The relationship between health literacy and the recovery rate of cardiovascular patients after bypass surgery. Journal of Health Literacy. 2016;1(2):83-91.
4.    Reisi M, Javadzade H, Mostafavi F, Tavassoli E, Sharifirad GH, Health Literacy and healthpromoting behaviors among older adults, Journal of Syst Res, 2013; 9(8): 827-836.
5.    Tehrani H. Media Health Literacy. Journal of Health Literacy. 2016;1(3):141-6.
6.    Mahmoudi H, Taheri A. Relation between Information Literacy and Health Literacy of Students in Ferdowsi University of Mashhad. HII. 2015; 2 (2): 31-41.
7.    Ramezankhani A, Ghafari M, Rakhshani F, Ghanbari S, Azimi S. Comparison of health literacy between medical and non-medical students in Shahid Beheshti Universities in the academic year 92-93 . Pajoohandeh Journal. 2015; 20 (2) :78-85
8.    Khosravi A. Health literacy development. Bushehr medical science University. 2014.
9.    Tehrani H, Majlessi F, Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Kabootarkhani MH. Applying Socioecological Model to Improve Women’s Physical Activity: A Randomized Control Trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;18(3).
10.    Amini M, Mostafavizade M. Survey on Health Literacy of Librarians in Tehran University and Tehran University of Medical Sciences. Depiction of Health 2017; 7(4): 37-45.
11.    Alipour A. The role of Health and medical program on TV answering's physical and mental health. Master Thisis, Allame University.2012. 18-22.
12.    Kahouei M, Babamohamadi H, Ghazavi S, Mehdizadeh J. A survey on barriers to access health information resources of nursing care from the perspectives of nurses and nursing students. JHA. 2012; 15 (49) :27-38
13.    Zare Gavgani V, Gheysari E, Asghari Jafar Abadi M. A Study on the Information Seeking Behavior of Members of Qazvin Public Libraries on Health Related Topics . Pub Lib J; 2014 (1) :93-112
14.    Riahi A, Hariri N, Nooshinfard F. Study of health Information needs and barriers to access among afghan and iraqi immigrants in Iran. JNKUMS. 2016; 7 (3) :597-610
15.    Ha S, Jung Lee Y. Determinants of consumer-driven healthcare: Self-confidence in information search, health literacy, and trust in information sources. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing. 2011; 5(1):8-24.
16.    Lam MK, Lam LT. Health information-seeking behaviour on the Internet and health literacy among older Australians. Electronic journal of health informatics. 2012 19;7(2):15.
17.    Akhu‐Zaheya LM, Jagbir MT, Othman A, Ahram M. Media use for seeking health/cancer‐related information: Findings from knowledge, attitudes and practices towards cancer prevention and care survey in Jordan. International journal of nursing practice. 2014;20(6):608-615
18.    St. Jean B, Subramaniam M, Taylor NG, Follman R, Kodama C, Casciotti D. The influence of positive hypothesis testing on youths’ online health-related information seeking. New Library World. 2015;116(3/4):136-54
19.    Riahi A, Hariri N, Nooshinfard F. Health Information Needs of Immigrant Patients with Cancer in Iran. Journal of Modern Medical Information Science. 2016; 2 (1) :11-20
20.    Tucker CA, Martin MP, Jones RB. Health information needs, source preferences and engagement behaviours of women with metastatic breast cancer across the care continuum: protocol for a scoping review. BMJ open. 2017 Feb 1;7(2):e013619.
21.    Tehrani Banihashemi S, Amirkhani M A, Haghdoost A A, Alavian S, Asgharifard H, Baradaran H, et al . Health Literacy and the Influencing Factors: A Study in Five Provinces of Iran. Strides Dev Med Educ. 2007; 4 (1) :1-9
22.    Coffman MJ, Norton CK. Demands of immigration, health literacy, and depression in recent Latino immigrants. Home Health Care Management & Practice. 2010;22(2):116-122.
23.    Riahi A, Hariri N, Nooshinfard F. Immigrants and Information Needs: Health Information Needs of Immigrants admitted to Health care Centers of Medical Sciences Universities in Iran. j.health. 2016; 7 (4) :435-445