آگاهی پرستاران از روش های صحیح تزریق خون در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجوی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 مرکز توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:خون یکی از عناصر ویزه بدن میباشد مخصوصا در در مواقع بحرانی که سبب نجات جان بیماران میباشد. لذا پرستاران نقش مهم و اساسی در فرایند انتقال خون دارند که این نقش نیازمند دانش و تجربه میباشد. هدف از این پژوهش بررسی میزان آگاهی پرسنل پرستاری از شیوه های صحیح تزریق خون در مراکز آموزشی و درمانی شهر کرمان بود.
 
مواد و روش­ها:این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود و جامعه مورد پژوهش را کلیه پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهرستان کرمان(351 نفر) در سال 97 تشکیل میدادند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. . داده ها پس از جمع آورری توسط نرم افزار Spss 20 و با استفاده از آمار توصیفی ، تی تست و آزمون کای دو  در سطح معنی داری p<0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
نتایج:در این تحقیق 351 نفر از پرسنل پرستاری اقدام به تکمیل پرسشنامه ها نمودند که تعداد 286 نفر زن(81.5%)و تعداد65 نفر مرد(18.5%) بودند. نمره کل آگاهی پرسنل  2.3±8.76 و نمره کل خود ارزیابی پرسنل  3.7±37.31 بود. طی نتایج بدست امده بین متغیر سابقه خدمت با نمره آگاهی پرسنل و هچنین  بین متغیر های سن و بخش خدمت با نمره خود اریابی رابطه معنی دار وجود داشت .
 
نتیجه ­گیری:طبق نتایج دانش و آگاهی پرسنل پرستاری متوسط بود که نیاز به افزایش دانش پرسنل در مورد جنبه های مختلف تزریق خون ضروری به نظرمی رسد.این مهم با برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی قابل دستیابی میباشد.

کلیدواژه‌ها


1.    Haematology BCfSi, Milkins C, Berryman J, Cantwell C, Elliott C, Haggas R, et al. Guidelines for pre‐transfusion compatibility procedures in blood transfusion laboratories. Transfusion Medicine. 2013;23(1):3-35.
2.    Aslani Y, Etemadyfar S, Noryan K. Nurses’ knowledge of blood transfusion in medical training centers of Shahrekord University of Medical Science in 2004. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2010;15(3):141.
3.    Ferraris VA, Ferraris SP, Saha SP, Hessel II EA, Haan CK, Royston BD, et al. Perioperative blood transfusion and blood conservation in cardiac surgery: the Society of Thoracic Surgeons and The Society of Cardiovascular Anesthesiologists clinical practice guideline. The Annals of thoracic surgery. 2007;83(5):S27-S86.
4.    Weinberg PD, Hounshell J, Sherman LA, Godwin J, Ali S, Tomori C, et al. Legal, financial, and public health consequences of HIV contamination of blood and blood products in the 1980s and 1990s. Annals of internal medicine. 2002;136(4):312-9.
5.    Salimi S, jabbarzade M, Fotohi A, Fafahini F. Evaluation of the knowledge level of Iranian medical graduates about transfusion medicine. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization. 2009;5(4):275-9.
6.    Tabiee SH, Nakhaie M, Sadatjoo AR, Yaghoubi S. Nurses’ knowledge and practice about blood transfusion in Birjand University of Medical Sciences hospitals, 2003. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2001; 8(1): 13-6.
7.    Zamani A, Kabirzadeh A, Khademloo M, Hashemi Maad M. Frequency of blood transfusion and its products in Emam Hospital of Sari. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2008;18(67):91-5.
8.    Weinberg PD, Hounshell J, Sherman LA, Godwin J, Ali S, Tomori C, et al. Legal, financial, and public health consequences of HIV contamination of blood and blood products in the 1980s and 1990s. Annals of internal medicine. 2002;136(4):312-9.
9.    Teimuri Naghadeh H, Imani F, Maghsudlu M, Kia Daliri K. Evaluation of appropriate blood administration in hospitalized patients. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization. 2006; 3(3): 253-8. [Article in Farsi]
10.    Asadi Fakhr A, Bikmoradi A, Zandieh M, Mozafari H. The assessment standards related to blood transportation, storage, preparation, and administration in operating rooms of Hamedan educational treatment centers. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization. 2012; 9(1): 63-71.
11.    Siuki HA, Peyman N, Vahedian-Shahroodi M, Gholian-Aval M, Tehrani H. Health education intervention on HIV/AIDS prevention behaviors among health volunteers in healthcare centers: An applying the theory of planned behavior. Journal of Social Service Research. 2018:1-7.
12.    Lyaqatdar MJ, Ashourioun V, Salimi SH. Learning opportunities for medical students in Iranian Blood Transfusion Organization. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization. 2011; 8(2): 122-9.
13.    Watson D, Hearnshaw K. Understanding blood groups and transfusion in nursing practice. Nursing Standard (through 2013). 2010;24(30):41.
14.    Purfarzad Z, Farmahini Farahani M, Ghamarizare Z,Ghorbani M, Zamani M. Nurses’ knowledge and practice of blood transfusion in hospitals of Arak in 2010. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization. 2012; 9(3): 337-45
15.    Z. Amouzeshi, S.M. Mohsenizadeh *, D. Sherafatifar, Dr. A. Nasiri Forg , A. Parsanasri. Students knowledge about blood transfusion in Birjand University of Medical Sciences. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization. 2015;11(4):343-351.
16.    N. Yousefian, R. Nikbakht, Kh. Fazeli, A. Nootizehi, H. Salehinia, M. Yaghoobi *, Dr. S. Khosravi, Dr. E. Sanei Moghaddam , B. Hasanzadeh Sooreh. Awareness of health care staff in hospitals of Zahedan about blood transfusion. The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization. 2015;11(1):71-76. [Article in Farsi]
17.    Hijji B, Parahoo K, Hossain MM, Barr O, Murray S.Nurses’ practice of blood transfusion in the United Arab Emirates: an observational study. J Clin Nurs 2010; 19(23-24): 3347-57.
18.    Saillour‐Glénisson F, Tricaud S, Mathoulin‐Pélissier S, Bouchon B, Galpérine I, Fialon P, et al. Factors associated with nurses' poor knowledge and practice of transfusion safety procedures in Aquitaine, France. International Journal for Quality in Health Care. 2002;14(1):25-32.
19.    Conry‐Cantilena C, Klein HG. Training physicians in the discipline of transfusion medicine—2004. Transfusion. 2004;44(8):1252-6.