ارتباط بین سواد سلامت مادری با مراقبتهای پیش از زایمان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه عوم پزشکی اصفهان

3 آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: سواد سلامت مادری شامل مهارتی شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی زنان باردار را برای دسترسی، درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی فراهم می اورد. با توجه به تاثیر سواد سلامت مادری بر سلامت مادران و فرزندانشان، شناسایی سطح سواد سلامت مادری در زنان باردار بسیار مهم و ضروری می باشد . بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت مادری با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن در بین زنان تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت استان یزد در سال 1396 انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی –تحلیلی است   که   بر روی 390 زن تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت استان یزد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه سواد سلامت مادری (MHLAP)  و نتایج بارداری بود.  داده ها با استفاده از نرم افزار spss/21 تجزیه و تحلیل شد و از ازمون های تی تست ، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. سطح معناداری 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره سواد سلامت 85/9±67/54 و میانگین نمره نتیجه بارداری 6±41/47 بود و  آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت و نتیجه بارداری.نشان داد (R=0.633, P  نتیجه گیری:  با توجه به اینکه سواد سلامت مادری با نتیجه بارداری ارتباط معناداری داشت. لذا با توجه به این امر باید سعی شود که با ارائه اطلاعات بهداشتی مناسب، به روز و مطابق با نیاز مادران باردار در مراکز جامع سلامت ، مادران باردار را جهت انجام مراقبت ای بارداری تشویق نمایند .

کلیدواژه‌ها


 1. Lael-Monfared E, Tehrani H, Moghaddam ZE, Ferns GA, Tatari M, Jafari A. Health literacy, knowledge and self-care behaviors to take care of diabetic foot in low-income individuals: Application of extended parallel process model. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(2):1535-41.
 2. Baker DW. The meaning and the measure of health literacy. Journal of general internal medicine. 2006;21(8):878-83. J Gen Intern Med. 2006 Aug; 21(8): 878–883. doi:  [10.1111/j.1525-1497.2006.00540.x
 3. Fransen M, Van Schaik T, Twickler T, Essink-Bot M. Applicability of internationally available health literacy measures in the Netherlands. J Health Commun. 2011;16 Suppl 3:134-49. doi: 10.1080/10810730.2011.604383.
 4. Jafari Y, Vahedian-Shahroodi M, Tehrani H, Haresabadi M, Shariati M. The relationship between caregivers’ health literacy and the behavior of women with multiple sclerosis. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2018;21(7):71-64.
 5. Shieh C, Halstead JA. Understanding the impact of health literacy on women's health. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2009 Sep-Oct;38(5):601-10; quiz 610-2. doi: 10.1111/j.1552-6909.2009.01059.x.
 6. Yin H. S, Dreyer B. P, van Schaick L, Foltin G. L, Dinglas C, Mendelsohn A. L. Randomized controlled trial of a pictogram-based intervention to reduce liquid medication dosing errors and improve adherence among caregivers of young children. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2008;162(9):814-22.
 7. Carthery-Goulart MT, Anghinah R, Areza-Fegyveres R, Bahia VS, Brucki SM, Damin A, et al. Performance of a Brazilian population on the test of functional health literacy in adults. Revista de Saúde Pública. 2009;43(4):631-8.
 8. Akbarinejad F, Soleymani MR, Shahrzadi L. The relationship between media literacy and health literacy among pregnant women in health centers of Isfahan. J Educ Health Promot. 2017;19(6):17.
 9. Pati S, Feemster KA, Mohamad Z , FiksA, Grundmeier R, Cnaan A. Maternal Health Literacy and Late Initiation of Immunizations Among an Inner-City Birth Cohort. Matern Child Health J. 2011;15:386–94.
 10. Bennett I, Switzer J, Aguirre A, Evans K, Barg F. Breaking it down: patient-clinician communication and prenatal care among African American women of low and higher literacy. Ann Fami Med 2006;4(4):334-40
 11. Boss DJ, Timbrook RE. Clinical obstetric outcomes related to continuity in prenatal care. J Am Board Fam Pract. 2001;14(6):418-23
 12. Kharazi S.S, Esmaily p. An Evaluation of the Validity and Reliability of the Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome Questionnaire. Journal of Health System Research 2016;12(4):512-19.
 13. Kohan S, Ghasemi S, Dodangeh M. Associations between maternal health literacy and prenatal care and pregnancy outcome. Iran J Nurs Midwifery Res. 2007;12(4):33-43
 14. Ghanbari S, Majlessi F, Ghaffari M, Mahmoodi Majdabadi M. Evaluation of health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid Beheshti Medical University. Daneshvar. 2012;19(97):1-12.
 15. Mojoyinola JK. Influence of maternal health literacy on healthy pregnancy and pregnancy outcomes of women attending public hospitals in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Afr Res Rev 2011; 5(3):28-39.
 16. Charoghchian Khorasani E, Peyman N, Habibollah Esmaily H. Relations between Breastfeeding Self-efficacy and Maternal Health Literacy among Pregnant Women. Evidence Based Care Journal. 2017;6(4):18-25.
 17. Moshki M, Mirzania M, Kharazmi A. The Relationship of Health Literacy to Quality of Life and Demographic Factors in pregnant women: A Cross-sectional Study. Journal of Health Literacy. 2018;2(4):203-15.
 18. Amiresmaili M, Moghadam MN, Anari SM, SAdeghi A. Study of health literacy level of women referring to health centers-2010. J North Khorasan Univ Med Sci 2013;5(5):1071-8.
 19. Safari Morad Abadi A, Agha Molaei T, Ramezankhani A, Dadipoor S. The Health Literacy of Pregnant Women in Bandar Abbas, Iran. SJSPH. 2017;15(2):121-32.
 20. Masoumy M, Jokar Z, Hamedi S, Raisifar A, Zeratpisheh F, Ghaedi F. The relationship between maternal health literacy with Prenatal  Cares in pregnant women referring to health centers Journal of Health Literacy. 2018;3(2):113-23.
 21. Mojoyinola JK. Influence of maternal health literacy on healthy pregnancy and pregnancy outcomes of women attending public hospitals in Ibadan, Oyo State, Nigeria. Afr Res Rev. 2011;5(3):28-39.
 22. Zaree F, Karimi F, Mohseni Sh, Mdani Sh, Dadipoor S, Mdani A.H. Health literacy of pregnant women and some related factors in pregnant women referred to Minab health centers. Journal of Preventive Medicine. 2017;4(2):40-6.
 23. Mohamadi Z, Javadzade H, Marzban M, Kiani J, Reisi M. Relationship between Health Literacy and the Socioeconomic Status among primiparous pregnant women referring to comprehensive health services centers in Bushehr. Journal of Health Literacy. Winter 2019; 3(4):55-65.
 24. Maddah M, Karandish M, Mohammadpour-Ahranjani B, Neyestani TR, Vafa R, Rashidi A. Social factors and preg-nancy weight gain in relation to infant birth weight: a study in public health centers in Rasht, Iran. Eur J Clin Nutr 2005; 59(10):1208-12.
 25. Ashraf-Ganjoei T, Mirzaei F, Anari-Dokht F. Relationship between prenatal care and the outcome of pregnancy in low-risk pregnancies. Open J Obstet Gynecol 2011;1(3):109-12.
 26. Chajaee F, Pirzadeh A, Hasanzadeh A, Mostafavi F. Relationship between health literacy and knowledge among patients with hypertension in Isfahan province, Iran. Electron Physician. 2018 Mar 25;10(3):6470-6477. doi: 10.19082/6470. eCollection 2018 Mar.
 27. McNaughton CD, Jacobson TA, Kripalani S. Low literacy is associated with uncontrolled blood pressure in primary care patients with hypertension and heart disease. Patient Educ Couns 2014; 96(2): 165-70.
 28. zadirad H, Zareban I. The Rela-tionship of Health Literacy with Health Status, Preventive Behav-iors and Health Services Utiliza-tion in Baluchistan, Iran. J EducCommunity Health. 2016; 2)3):43-50. DOI: 10.20286/jech-02036
 29. Izadirad H, Niknami Sh, Zareban I, Hidarnia A, Masoudy Gh. Relationship between health literacy and prenatal care in young pregnant women. Journal of Health Literacy. 2017;2(3):141-7
 30. Nelson WR, Behrman RM, Klicman R. Nelson essentials of pediatrics: Philadelphia: Saunders; 2002.