بررسی سواد تغذیه ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی در سال 1397

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سواد تغذیه­ای توانایی افراد برای کسب، درک و ارزیابی اطلاعات مناسب در زمینه تغذیه می­باشد که وضعیت تغذیه ­ای ورزشکار را تحت تأثیر قرار می­دهد. لذا هدف این تحقیق، سنجش سواد تغذیه­ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1397 می­باشد.
مواد و روش­ها: در این تحقیق 340 دانشجوی ورزشکار در 14 رشته ورزشی (فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال، تنیس ­روی میز، بدمینتون، دو و میدانی، شطرنج، کاراته، تکواندو، شنا، جودو، کشتی آزاد و کشتی فرنگی) به روش نمونه­ گیری در دسترس و هدف­ دار انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری داده­ ها پرسشنامه سواد تغذیه­ ای  بود که به روش مصاحبه تکمیل گردید. برای تجزیه­ و تحلیل داده­ ها از آزمون­های t تک نمونه­ای، تحلیل واریانس یک­ طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد به ترتیب 42/44%، 32/17 % و 25/39 %  از دانشجویان دارای سواد تغذیه­ای ناکافی، متوسط و خوب بودند. دانشجویان با سابقه ورزشی بالاتر و تحصیلات بیشتر سطح بالاتری از سواد تغذیه ­ای داشتند. کمترین درصد پاسخ­های صحیح  به ترتیب مربوط به بخش درک مطلب تغذیه­ ای، تعیین گروه ­های غذایی، انجام محاسبات و خواندن برچسب‌های غذایی بود.
نتیجه ­گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت سواد تغذیه­ ای دانشجویان مرد ورزشکار شرکت­ کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان، ضعیف است و همه ورزشکاران صرف ‌نظر از رشته ورزشی و سطوح تحصیلات نیاز مبرم به آموزش­ های نظری و کاربردی تغذیه ­ای دارند.

نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی

کلیدواژه‌ها


 1. Heikkilä M, Valve R, Lehtovirta M, Fogelholm M. Development of a nutrition knowledge questionnaire for young endurance athletes and their coaches. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2018;28(3):873-80.
 2. Bachman J, Karpinski C, Dolins K. Development and Validation of a 49-Item Sports Nutrition Knowledge Instrument (49-SNKI) for Adult Athletes. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2017;117(10):143-148.
 3. Rodriguez NR, Di NM, Langley S. American College of Sports Medicine position stand. Nutrition and athletic performance. Medicine and science in sports and exercise. 2009;41(3):709-31.
 4. Loprinzi PD, Cardinal BJ, Cardinal MK, Corbin CB. Physical Education and Sport: Does Participation Relate to Physical Activity Patterns, Observed Fitness, and Personal Attitudes and Beliefs? American Journal of Health Promotion. 2018;32(3):613-20.
 5. Armstrong M, Lambert M, Lambert E. Relationships between different nutritional anthropometric statuses and health-related fitness of South African primary school children. Annals of human biology. 2017;44(3):208-13.
 6. Dunn D, Turner LW, Denny G. Nutrition knowledge and attitudes of college athletes. Sport Journal. 2007;10(4): 10-21.
 7. Petróczi A, Naughton DP, Pearce G, Bailey R, Bloodworth A, McNamee M. Nutritional supplement use by elite young UK athletes: fallacies of advice regarding efficacy. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2008;5(1):22-26.
 8. Spronk I, Heaney SE, Prvan T, O’Connor HT. Relationship between general nutrition knowledge and dietary quality in elite athletes. International journal of sport nutrition and exercise metabolism. 2015;25(3):243-51.
 9. Trakman GL, Forsyth A, Devlin BL, Belski R. A systematic review of athletes’ and coaches’ nutrition knowledge and reflections on the quality of current nutrition knowledge measures. Nutrients. 2016;8(9):570-575.
 10. Lael-Monfared E, Tehrani H, Moghaddam ZE, Ferns GA, Tatari M, Jafari A. Health literacy, knowledge and self-care behaviors to take care of diabetic foot in low-income individuals: Application of extended parallel process model. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews. 2019;13(2):1535-41.
 11. Hemati M, Akbartabar Toori M, Shams M, Behroozpour A, Rezaei A. Measuring Nutritional Literacy in Elementary School Teachers in Yasuj: A Cross-Sectional Study. Armaghane danesh. 2018;23(1):124-33. [In Persian]
 12. Lee SL, Lee SH. Survey on health-related factors, nutrition knowledge and food habits of college students in Wonju area. Korean Journal of Community Nutrition. 2015;20(2):96-108.
 13. Basami M, Ebrahim K, Maleki A. The nutritional knowledge, attitude and practice of male students’ athletes in 2014, IR- university games. Physiology of Exercise and Physical Activity. 2016; 17 (3): 1345-1354. [In Persian]
 14. Amir Sasan R, Jafari A, Pour Razi H, Zarghami A, Nabilpour M, Astani N, Roozitalab T, et al. Survey of nutritional knowledge, attitudes and practices and its influencing factors in elite athletes of East Azerbaijan province. Physiology of Exercise and Physical Activity. 2013;12 (2): 895-902. [In Persian]
 15. Cho YI, Lee S-YD, Arozullah AM, Crittenden KS. Effects of health literacy on health status and health service utilization amongst the elderly. Social science & medicine. 2008; 66(8):1809-16.
 16. Olives T, Patel R, Patel S, Hottinger J, Miner JR. Health literacy of adults presenting to an urban ED. The American Journal of Emergency Medicine. 2011;29(8):875-82.
 17. Gilis JT. Nutrition knowledge and interest of collegiate athletes at a division I university: Bowling Green State University. 2012;12:23-30.