بررسی سواد سلامت و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی شهر بابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

2 مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده سلامت، بخش ارتودنسی،دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 مرکز تحقیقات سلامت دهان، پژوهشکده سلامت،دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

 زمینه و هدف: مدرسه مکان مناسبی برای آموزش اصول اولیه مهارت‌های زندگی از جمله مهارت‌های سلامت می‌باشد، بنابراین یکی از راه­های بهبود وضعیت سلامت دهان کودکان، افزایش سواد وابسته به سلامت دهان و بهبود عادات بهداشت دهان معلمان است. هدف از انجام این مطالعه بررسی سواد سلامت دهان و رفتارهای مرتبط با سلامت دهان معلمان مدارس ابتدایی شهر بابل بوده است.
روش بررسی:  این مطالعه مقطعی بر روی410 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی 1396-1395 با نمونه­ گیری ساده انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش­نامه سواد سلامت دهان بالغین ( (OHL-AQجمع ­آوری گردید. از آزمون های T-test ، ANOVA و Pearson correlation جهت تحلیل آماری داده ­ها استفاده گردید.
 
یافته­ ها: : 78/8 درصد از معلمان از سواد سلامت دهان کافی برخوردار بودند. میانگین نمره سواد سلامت دهان معلمان در این پژوهش برابر 2/86±13/98 با بازه ی 17-2 به دست آمده است. سواد سلامت دهان در معلمین زن و معلمین دارای مدرک تحصیلی بالاتر بیشتر بود (0/001>P). بین سواد سلامت دهان و سن معلمان همبستگی منفی معنادار مشاهده شد(0/19- =r و 0/001>P) . معلمینی که وضعیت سلامت دهان خود را خوب ارزیابی کردند و معلمانی که حداقل یک بار در روز مسواک می­زدند از سواد سلامت دهان بالاتری برخوردار بودند.
 
نتیجه گیری: بیش از دو سوم معلمان مقطع ابتدایی شهر بابل از سطح سواد سلامت دهان کافی بر خوردار بودند. معلمین زن، معلمین دارای مدرک تحصیلی بالاتر و معلمینی که عادات بهداشت دهان مناسبی داشتند از نمره سواد سلامت دهان بهتری برخوردار بودند.
 

کلیدواژه‌ها


1.Naghibi Sistani MM, Montazeri A, Yazdani R, Murtomaa H. New oral health literacy instrument for public health: development and pilot testing. Journal of investigative and clinical dentistry. 2014;5(4):313-21.

2.Horowitz AM, Kleinman DV. Oral health literacy: the new imperative to better oral health. Dental Clinics. 2008;52(2):333-44.

3.Baur C, Comings J, Evans C, Garcia R, Horowitz A, Ismail A, et al. The invisible barrier: literacy and its relationship with oral health. Journal of public health dentistry. 2005;65(3):174-82.

4.Buunk‐Werkhoven YA, Dijkstra A, van der Schans CP. Determinants of oral hygiene behavior: a study based on the theory of planned behavior. Community dentistry and oral epidemiology. 2011;39(3):250-9.

5.Institute of Medicine, Health literacy: A prescription to end confusion. Washington, DC: National Academies Press, 2004.

6.National Consumer Council, Health Literacy: being able to make the most of health. London: National Consumer Council, 2004.

7.Sabbahi DA, Lawrence HP, Limeback H, Rootman I. Development and evaluation of an oral health literacy instrument for adults. Community Dent Oral Epidemiol 2009; 37(5): 451-62.

8.Tehrani Banihashemi S-A, Amirkhani MA, Haghdoost AA, Alavian S-M, Asgharifard H, Baradaran H, et al. Health literacy and the Influencing Factors: A study in five provinces of Iran. J Dev Medl Edu. 2007;4(1):1-9.

9.Jones M, Lee JY, Rozier RG. Oral health literacy among adult patients seeking dental care. The Journal of the American Dental Association. 2007;138(9):1199-208.

10.Atchison KA, Gironda MW, Messadi D, Der‐Martirosian C. Screening for oral health literacy in an urban dental clinic. J Public Health Dent. 2010;70(4):269-75.

11.Lee JY, Divaris K, Baker AD, Rozier RG, Lee SYD, Vann Jr WF. Oral health literacy levels among a low‐income WIC population. J Public Health Dent. 2011;71(2):152-60.

12. Naghibi Sistani MM, Yazdani R, Virtanen J, Pakdaman A, Murtomaa H. Oral health literacy and information sources among adults in Tehran, Iran. Community Dent Health. 2013;30(3):178-82.

 13.Saied Mz, Haghighi M. The study of oral health literacy of Isfahan citizens . Journal of Isfahan Dental School .2015:12(3):268-279.

14.Jagan P, Fareed N, Battur H, Khanagar S, Bhat M. Conceptual knowledge of oral health among school teachers in South India, India. European journal of dentistry. 2018;12(1):43.

15.Ramandeep G, Arshdeep S, Vinod K, Parampreet P. Oral health literacy among clients visiting a Rural Dental College in north India-A crosssectional study. Ethiopian journal of health sciences. 2014;24(3):261-8.

16.Saied-Moallemi Z, Murtomaa H, Virtanen JI. Change in conceptions of Iranian pre-adolescents’ oral health after a school-based programme: challenge for boys. Oral  Health Prev Dent 2014; 12(1): 21-8.

17.Sabbah W, Tsakos G, Chandola T, Sheiham A, Watt R. Social gradients in oral and general health. J Dent Res 2007;86(10);992-6.

18.Atchison KA, Gironda MW, Messadi D, Der Martirosian C. Screening for oral health literacy in an urban dental clinic. J Public Health Dent 2010; 70(4): 269-75.

19.Lee KE, Yom YH, Kim SS, Han JH. Gender differences in oral health literacy related factors among elderly people . J  Korean Acad Community Health Nurs 2014; 25(1): 54-64.

20.McQuistan MR, Qasim A, Shao C, Straub-Morarend CL, Macek MD. Oral health knowledge among elderly patients. The Journal of the American Dental Association. 2015;146(1):17-26.

21.Reshmi Haridas SS, Ajagannanavar SL, Tikare S, Maliyil MJ, Kalappa AA. Oral health literacy and oral health status among adults attending dental college hospital in India. Journal of international oral health: JIOH. 2014;6(6):61-6.

22.Ueno M, Takeuchi S, Oshiro A, Kawaguchi Y. Relationship between oral health literacy and oral health behaviors and clinical status in Japanese adults. Journal of Dental Sciences. 2013;8(2):170-6.

23.Holtzman JS, Atchison KA, Gironda MW, Radbod R, Gornbein J. The association between oral health literacy and failed appointments in adults attending a university‐based general dental clinic. Community dentistry and oral epidemiology. 2014;42(3):263-70.