پیش بینی کننده های مراقبت‌های دوران بارداری بر اساس سواد سلامت در زنان باردار شکم اول در بلوچستان در سال 1395

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم پزشکی زاهدان

2 دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سواد سلامت مادران عامل کلیدی و مهمی در تضمین انجام مراقبت های دوران بارداری، سلامتی دوران بارداری و پیامدهای موفقیت آمیز این دوران می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش­ بینی کننده مراقبت­های دوران بارداری بر اساس سواد سلامت و عوامل دموگرافیک در زنان باردار بلوچستان انجام شد.
مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی-تحلیلی در بین 430 زن باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهری بلوچستان ایران، که به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، در فواصل زمانی خرداد تا شهریور سال 1395 انجام گردید. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش­نامه سنجش سواد سلامت بزرگسالان;HELIA)  (Health literacy for Iranian  و پرسش­نامه محقق ساخته سنجش مراقبت­های دوران بارداری بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آماره­ های توصیفی و تحلیل رگرسیون لجستیک دو وجهی انجام شد.
یافته­ ها: میانگین(انحراف معیار) رفتارهای مراقبتی دوران بارداری و سواد سلامت به ترتیب 13/11(2/18) از 22 و 65/97 (17/49) از 100 بود. 17/3% (75 نفر) زنان باردار سواد سلامت ناکافی، 30/6% (132 نفر) نه چندان کافی، 5/35% (153 نفر) سواد سلامت کافی و 27/16% (70 نفر) دارای سواد سلامت عالی بودند. از بین متغیرها، تنها سواد سلامت پیش­بینی کننده رفتارهای مراقبتی دوران بارداری بود (1/027=P=0/004، OR)، که نشان می­دهد با 1 واحد افزایش در این متغیر، رفتارهای مراقبتی دوران بارداری به اندازه 1/027 برابر افزایش می یابد.
نتیجه­ گیری: با توجه به پیش­بینی کنندگی سواد سلامت بر رفتارهای مراقبتی دوران بارداری، ضرورت آموزش در ابعاد وسیع، مبتنی بر استراتژی­های افزایش سواد سلامت به منظور بهبود مراقبت­های دوران بارداری، بیش از پیش احساس می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


1. Roozbeh N, Nahidi F, Hajiyan S. Barriers related to prenatal care utilization among women. Saudi Med J 2016; 37(12): 1319–1327.

2.  Bostani Khalesi Z, Rafat F, Pakseresht S. Relationship between adequacy of prenatal care utilization index and neonatal outcomes. J Holist Nurs 2015; 25(76): 8-15.

3.  Centers for Disease Control and Prevention. Core State Preconception Health Indicators Pregnancy Risk Assessment Monitoring System and Behavioral Risk Factor Surveillance System, 2009. Morb Mortal Wkly Rep 2014; 63(3): 1-62.

4.  Kim J, Chagarlamudi H, Patil S, Bray E. Gestational Weight Gain and Pregnancy Risk Factors among Low Income women. The FASEB Journal 2017; 31(1): 789-97.

5.  Jabbari-Beyrami H,  Alizadeh M, Bakhshian F,  Khanlarzadeh E,  Heidari F, Khamnian Zh. Adequacy of prenatal care and its association with pregnancy outcomes: A comparison of indices in Tabriz, Iran. J Anal Res Clin MED 2015; 3(1): 12-6.

6.  Zhianian A, Zareban I, Ansari-Moghaddam A, Rahimi S. Improving Self-care Behaviors in Pregnant Women in Zahedan: Applying Self-efficacy Theory. Caspian J Intern Med 2015; 1(1): 18-26.

7. ShamshiriMilani H, Khazaie F, Rassouli M, Ramezankhani A. Explanation of women’s and family health care personnel’s perception of the barriers of pre-pregnancy care coverage: a qualitative study. Journal of Health in the Field 2016; 4(3): 18-27.

8.  Pandey S, Karki S. Socio-economic and Demographic Determinants of Antenatal Care Services Utilization in Central Nepal. IJMA 2014; 2 ( 2): 212-19.

9. Jody RL, Henrietta OD, Carol JB,Tanima B, Richard  MK. Improving health literacy through group antenatal care: a prospective cohort study. BMC Pregnancy and Childbirth 2017; 17  (228): 1-9.

10. World Health Organization. Health promotion glossary. Geneva [Switzerland]: World Health Organization; 1998. Available at: http://www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en/.Accessed May 6, 2016

11. Kharazi SS, Peyman N, Esmaily H. An Evaluation of the Validity and Reliability of the Maternal Health Literacy and Pregnancy Outcome Questionnaire. J Health Syst Res 2017; 12(4): 512-9.

12. Kharazi SS, Peyman N, Esmaily H. Association between maternal health literacy level with pregnancy care and its outcomes. IJOGI  2016; 19(37): 40-50.

13.  Mojoyinola  JK. Influence of  Maternal Health Literacy on Healthy Pregnancy and Pregnancy Outcomes of Women Attending Public Hospitals in Ibadan, Oyo State, Nigeria. AFRREV 2011; 5(3): 28-39.

14. Sajjadi H, Hosseinpour N, Sharifian Sani M, Mahmoodi Z. Association between Health Literacy and Life Style in Married Rural Women in Izeh, Iran. Journal of Health 2016; 7(4): 479- 89.

15. Safari –Moradabadi A, Aghamolaei T, Ramezankhani  A, Dadipoor  S. The Health  Literacy of Pregnant Women in Bandar Abbas, Iran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2017; 15 (2): 121-32.

16.  Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, Azin SA, Jahangiri K, Ebadi M, et al. Health Literacy for Iranian Adults (HELIA): develoment and psychometric properties. Payesh 2014; 13(5): 589-600.

17.  Zareban I, Izadirad H, Araban M. Psychometric evaluation of health literacy for adults (HELIA) in urban area of Balochistan. Payesh 2016; 15)6): 669-76.

18. Izadirad H, Niknami Sh, Zareban I, Hidarnia AR. Investigating Women's Pregnancy Care Behaviors Based on the Health Belief Model and Social Support Patterns in Pregnant Women Referring to Health Centers Covered. PCNM  2017; 7(1): 59-66.

19. Izadirad H, Zareban I. The Relationship of Health Literacy with Health status, Preventive Behaviors and Health services Utilization in Baluchistan, Iran. J Educ Community Health  2015; 2(3): 43-50.

20.  Zareban I, Izadirad H, jadgal K. Evaluation of health literacy, health status and health services utilization in women in Baluchistan region of Iran. Jhl  2016; 1(2): 71-82.

21.  Amiresmaili M, Nekoei Moghadam M, Saberi anari SH, Sadeghi A, Saber M,Taheri G, et al. Study of health literacy level of women referring to health centers-2010. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 5(3): 1071-8.

22. Jacqueline MH, Jessica YL, Kimon D, Diane B, William F, Vann J. Oral health literacy and knowledge among patients who are pregnant for the first time. JADA 2012; 143(9): 972-80.

23.  Paasche-Orlow MK,  Parker RM,  Gazmararian JA, Nielsen-Bohlman LT, Rudd RR. The preva-lence of limited health literacy. J Gen Intern Med 2005; 20(2): 175-84.

24. Afshari M, Khazaei S, Bahrami M, Merati H. Investigating Adult Health Literacy in Tuyserkan City. JECH 2014; 1(2): 48-55.

25. Kimberly AK, Michelle VB, Rachel O, Stacy CB. Health Literacy and Women’s Reproductive Health: A Systematic Review. J Womens Health  2016; 25(12): 1237–55.

26. Solhi M, Abbasi K, Ebadi Fard Azar F, Hosseini A. Effect of Health Literacy Education on Self-Care in Pregnant Women: A Randomized Controlled Clinical Trial. IJCBNM 2019;7(1):2-12.

27.  Ashraf-Ganjoei T,  Mirzaei F,  Anari-Dokht F.  Relationship between prenatal care and the outcome of pregnancy in low-risk pregnancies. Open J Obstet Gynecol 2011; 1(3): 109-12.

28.  Panahi R,  Ramezankhani A,  Tavousi M,  Osmani F,  Ghazanfari E,  Niknami Sh. Evaluation of Health Literacy and its Influencing Factors on Dormitory Students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. JECH 2016; 3(3): 30-6

29.  Panahi R, Ramezankhani A, Tavousi M, Koosehloo A, Niknami Sh. Relationship of Health Literacy with Knowledge and Attitude toward the Harms of Cigarette Smoking among University Students. J Educ Community Health 2016;3(4): 38-44.