بررسی سطح سواد سلامت دانشجویان در ارتباط با بیماری آنفولانزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، معاون پژوهشی دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده


زمینه و هدف: ظهور آنفولانزای A جدید H1N1 موجب نگرانی در رابطه با همه‌گیری آن می‌باشد. دانشجویان به‌عنوان جمعیت وسیع مؤسسات آموزش عالی، در جهت مدیریت بیماری آنفولانزا می‌توانند نقشی حیاتی در کنترل بیماری داشته باشند. لذا این مطالعه، با هدف بررسی سطح سواد سلامت دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی نسبت به بیماری آنفولانزا انجام گردید.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی توصیفی در بهمن ماه 1394 انجام شد. جامعه پژوهش دانشجویان رشته‌های مدارک پزشکی، فیزیوتراپی، رادیولوژی، فناوری اطلاعات سلامت، گفتاردرمانی و بینائی‌سنجی در دانشکده علوم پیراپزشکی بوده است، پس از توزیع پرسشنامه تعداد 139 پرسشنامه از دانشجویان دانشکده گردآوری گردید. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پیمایش پاندمیک آنفولانزا استفاده گردید که توسط پژوهشگران به فارسی برگردان و بومی سازی شده است. در بخش اول پرسشنامه اطلاعات هویتی پاسخ‌دهندگان و در بخش دوم منبع اطلاعاتی، سطح دانش، درک پاسخ‌دهندگان از آنفولانزا و نیز نقش دولت و رسانه در مدیریت بیماری آنفولانزا سلامت مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: بررسی دانش پاسخ‌دهندگان درباره آنفولانزا نشان داد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان علائم آنفولانزا (تب 95.1 درصد، درد بدن 51.2 درصد، سرفه 46.3 درصد و سردرد 43.9 درصد) را به‌درستی شناخته‌اند. 87.8 درصد پاسخ‌دهندگان انتقال از یک فرد به ‌فرد دیگر و 68.3 درصد تماس با به اشیا آلوده را به‌عنوان عامل انتقال شناسایی کردند. در انجام اقدامات پیشگیری و انجام احتیاطات لازم، پوشاندن دهان و بینی (87.8 درصد)، شستشوی دست با آب و صابون (80.5 درصد)، دور انداختن دستمال در سطل (39 درصد) مطرح گردید. در ضمن، 48.6 درصد پاسخ‌دهندگان معتقد بودند؛ آنفولانزا کشنده نیست و در مقابل 88.9 درصد آنفولانزا را یک بیماری جدی می‌دانستند. در بررسی نقش دولت و رسانه، 39 درصد معتقد بودند وزارت بهداشت، متولیان سلامتی برنامه خوبی برای کنترل آنفولانزا داشته‌اند؛ 51.4 درصد اطلاع‌رسانی در خصوص اقدامات لازم در حین بروز آنفولانزا را شفاف دانسته‌اند.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که دانشجویان اطلاعات مؤثری در خصوص آنفولانزا دارند و به سواد سلامت مناسبی در این خصوص دست‌یافته‌اند. مطلوب است که نحوه انتقال، گروه‌های در معرض خطر و اقدامات احتیاطی بیشتر اطلاع‌رسانی گردد و رسانه‌ها نیز نقش مؤثرتری در این زمینه ایفا نمایند.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.    Akan H, Gurol Y, Izbirak G, Ozdatlı S, Yilmaz G, Vitrinel A, et al. Knowledge and attitudes of university students toward pandemic influenza: a cross-sectional study from Turkey. BMC Public health. 2010;10(1):1.
2.    World Health Organisation. Global outbreak and alert and response network. http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/.
3.    Jhummon-Mahadnac ND, Knott J, Marshall C. A cross-sectional study of pandemic influenza health literacy and the effect of a public health campaign. BMC research notes. 2012; 5(1), p;377.
4.    NoroozianH, Vasfi Marandi M. Detection of avian influenza virus of H9 subtype in the feces of experimentally infected chickens by RT–PCR. Archives of Razi Institute.2007; 62(4),p: 181-189
5.     Centers for Disease Control and Prevention. US outbreak of swine origin influenza A (H1N1) virus infection-Mexico March-April 2009. Available at: http://www.cdc.gov/ mmwr/preview7mmwr html/mm58d0430a2.html.
6.    Nadim M. Acquiring Influenza In Shiraz In 1918 Ad (1336 Ha). journal of research on history of medicine. 2013; 2(3), P: 95-102. [Persian]
7.    Kristiansen IS, Galvorsen PA, Gyrd-Hansen D: Influenza pandemic: perception of risk and individual precautions in a general population. Cross sectional study. BMC Public Health 2007, 7:48.
8.    Kamate SK, Agrawal A, Chaudry H, Singh K, Mishra P, Asawa K: Public knowledge, attitude and behavioral changes in an Indian population during the influenza a (H1N1) outbreak. J Infect Dev Ctries 2010, 4(1):007-014.
9.     Paek H-J, Hilyard K, Freimuth VS, Barge JK, Mindlin M: Public support for government actions during influenza pandemic: lessons learned form a statewide survey. Health Promot Pract 2008, 9:60S-72S.
10.    Kilbourne ED: Influenza Pandemics of the 20th century. Emerging Infect Dis 2006, 12:9-14