بررسی سطح سواد سلامت بلوغ در دختران 16-14 ساله پایه اول دبیرستان‌های شهرستان اقلید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری- سوپروازیر بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان اقلید- دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، مربی وعضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان، اصفهان.

3 دکتری پرستاری ،دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد خوراسگان

4 داروساز- معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: سواد سلامت، مسئله ای جهانی است و طبق بیانیه سازمان جهانی بهداشت نقشی محوری در تعیین نابرابری های سلامت، چه در کشورهای غنی و چه در کشورهای ضعیف دارد. هدف کلی این پژوهش"تعیین بررسی سطح سواد سلامت بلوغ در دختران 16-14 ساله پایه اول دبیرستان های بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه کمی- توصیفی که بر روی 186 نفر ازدختران (16-14) سال و نمونه گیری تصادفی طبقه ای به منظور دستیابی اطلاعات مورد نیاز، از 5 پرسش نامه محقق ساخته پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و با ضریب پایایی. (0/81r=) و جهت تجزیه و تحلیل از (18SPSS (V. استفاده گردیده است.
یافته‌ها: سطح سواد سلامت درک خواندن مطالب مربوط به کلیات دوران بلوغ در حد مرزی، پوست و مو و بهداشت ناحیه تناسلی وپستان، در حد کافی، سلامت قاعدگی،در حد ناکافی و سواد سلامت در عملکرد و محاسبات مربوط به کلیات دوران بلوغ، پوست و مو و بهداشت ناحیه تناسلی وپستان در حد مرزی و سلامت قاعدگی، در حد ناکافی بود. عملکرد و محاسبات مربوط به کلیات دوران بلوغ در دانش آموزان مستقل از درک خواندن مطالب بود و بین درک خواندن مطالب و عملکرد و محاسبات سلامت قاعدگی، پوست و مو، بهداشت ناحیه تناسلی، ارتباط مستقیم و معنی داری با (0/05 P <)وجود داشت.
نتیجه‌گیری: پژوهش سطح سواد سلامت بلوغ دختران نوجوان شهرستان اقلید را مرزی ارزیابی نمود و دختران نوجوان به علت سطح سواد سلامت مرزی بلوغ می توانند دچار مشکلات جسمی و روحی بسیاری گردند که در سلامت باروری و رشد اجتماعی آنان در آینده موثر باشدو باید در مدارس آموزش مناسب در باره بلوغ انجام پذیرد.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.    Majlesi F, Rahimi A, Mahmoodi M. The impact of lecture and educational package methods in knowledge and attitude of teenage girls on puberty. Journal of Hormozgan University of Medical Sciences 2012;15(4) :327-332.
2.    Khoshemehry G, E. T. G., Tehrani H, Fatin S. (2010). A survey of the knowledge and attitude of student of Elmi-Karbordi higher education center at Tehran Jahad-e-Daneshgahi about Ecstasy. journal of Jahrom University of Medical Science, 8(3), 29-33.
3.    Davariytanha F, Pour Matroud A. women Dieses- Burke and Novak 2012. Printing. Tehran: Artin Medicine, Davriy Tanha F, Pour Matroud A. women Dieses- Burke and Novak 2012. Printing. Tehran: Artin Medicine,1391. Vol 2, 267. [Persian]
4.    Tehran University of Medical Sciences and Health Services Department of Health Department of Health, The Youth and schools 1. puberty Health in girls. In 1390. Page 28.
5.    Nasr Esfahani M, Shbayy A, Aziz Ahari A, Rezaiian M.1388.Mayo Clinic Family Health Book of. Volumes 1 and 2. Compilation – S Cott C Litin, Denis. A. Cortes, George. B, Hughc Smith. Third edition. Tehran: publisher Teimourzadeh - Medic Publishing, 1335 p. 1335-1338.
6.    Marshall WA, Tanner JM. Variations in patterns of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-301.
7.     Mohite RV, Kumbhar SM1, Ganganahalli P11Dept. Common Menstrual Problems among Slum Adolescent Girls of Western Maharashtra. of Community Medicine, Krishna Institute of Medical Sciences,2Krishna Institute of Nursing Sciences, Karad - 415539  (Maharashtra) India. KIMSU, 2013; 2(1): 2231-4261.
8.    Abioyekuteyi E A. Menstrual knowledge and practices amongst secondary school girls in Ile Ife, Nigeria. Journal of the Royal Society of Health; 2000,120:. 23-26.
9.     Frhykhth R A M, M, Shmsy Deilami K, mhrbanyFar, zyayyha M. 1390. Knowledge of teachers in primary schools in the city of Qazvin adolescent health changes during 87 years. Perception, Journal of Qazvin University Research Committee, 6 (21): pp. 45-54.
10.    Maleki A, Delkhoush M, Haji Amini Z, Ebadi A, Ahmadi Kh, Ajali A. Effect of puberty health education through reliable sources on health behaviors of girls. Journal of Behavioral Sciences. 2011; 4 (2) :23-24.
11.    Aka Yousefi A, Alipour A, Najariy H F , 1388. Effectiveness of health education on public health, puberty and menstruation girls third period. Psychological research. Fall, 1380; 1 (3): Pp. 118-105. [Persian].
12.     Delvarian Zadeh M, Khosravi A, Bolbolhaghighi N, Ebrahimi H. Relationship between Anthropometric Parameters with Menarche Age of School Girls (11-14 Years Old) in Shahroud Bottom of form .Knowledge and Health Journal, 2008; 3 (3 - 4): 43-47.
13.    Sadeghian E, Moghadari Kosha M, Gorji S.  The Study of Mental Health Status in High School Female Students in Hamadan City. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, 2010; 17(3 - 5): 39-45.
14.     Alavi M, Poushaneh K, Khosravi A A. knowledge, attitude and practice of the adolescent girls in Tehran, Iran,1387; 59, 8 (1): 65.
15.    Salek Ardestani M , Rostampour N,  Hashemipour M, Hosseini M, Moaddab M H, Hassanzadeh Kashan H, Memar  rdestani P, Nejadnik H,  Abdeyazdan  Z. Age of Puberty in School-age Girls Living in Isfahan.Journal of Isfahan Medical School 2007;25(86):1-8.
16.    Liu GR. An investigation of adolescent healthfrom China. Journal of Adolescent Health. 1997; 20: 306-8.
17.    Sakka F, Chelly H..Age and experience of puberty in young Tunisian girls. La Tunisie; 2000; 78: 191-94.
18.    Sharma M, Gupta S..Menstrual pattern and abnormalities in the high school girls of Dhahran: across sectional study in two boarding schools. Nepal Medical College; 2003. 5:34-36.
19.    Hosayni M, Rohani K, Hosaynzade S. Family health nursing. Tehran: Boshra Publication. [Persian]; 2007.
20.    20-Paige B Consumer Health Inter Active. New York: Women’s Health Menstrual ramps; 2009.
21.    Paige B. Dys  menorrhea. New York: Women's Health Menstrual Cramps; 2009.
22.     Basirat Z, Haji Ahmad M. Evaluation of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome in High School Girls in Babol. Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2008 ; 9 (1), 15.
23.     Tiwari H, Oza UN, Tiwari R..Knowledge, attitudeand beliefs about menarche of adolescent girl’s inAband district Gujarat. East Mediterranean Health; 2006;12: 428-33.
24.    Ahangarzadeh Rezai S, khalilzadeh H. Enhancing Mangemeht of mothers  During adolescent of Their Daughters  Guidance Schools of  URMIA. Journal  School of Nursing and Midwifery of  URMIA . 1390. 9 (6): 423 -417. [Persian].
25.    Dongri A R, Deshmukh P R, Garg B S “The effect of communety – based health education intervention on management of menstrual hygiene among rural Indian adolescent girls”. World Health Popul; (2007); 9(3): 48 -54.    
26.    26-Adhikari p, kadel B, Dhungel Sl, Mandal A. knowledge and practiceregarding menstrual hygiene in rural adolescent girls of nepal. Kathmandu univmed J ( kumy). ); 2007; Jul – sep. 5 :3pp: 382-60.
27.    Noori Sistani M, Merghati Khoi E, Taghdisi M H . The impact of peer-based educational approaches on girls' physical practice of pubertal health. Arak Medical University Journal (AMUJ) Original Article Winter 2010; 12(4): 129-135
28.     Ghahremani L, Heydarnia A, Babaie G, Nazary M. Effects of puberty health education on health behavior of secondary school girl students in Chabahar city. ISMJ. 2008; 11 (1) :61-68.
29.    Gallant, M. P. (2015). Health Literacy's Role in Chronic Illness Self-Management among Adults and Older Adults: A Literature Review. Paper presented at the 2015 APHA Annual Meeting & Expo (Oct. 31-Nov. 4, 2015).