ارزیابی سواد سلامت در جوانان استفاده کننده از شبکه اجتماعی تلگرام با سایر جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دوره Dual دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جوانان در مقایسه با دیگر افراد خانواده از نظر سنی تمایل و علاقه بیشتری به کار با اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی دارند. بنابراین گسترش استفاده و کاربرد این رسانه ها در آموزش سلامت و ارتقا سلامت امری ضروری و غیر قابل انکار است.  این مطالعه با هدف مقایسه سواد سلامت جوانان عضو شبکه اجتماعی تلگرام با سواد سلامت سایر جوانان انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 400 نفر از  جوانان 18-29 سال شهر تبریز از طریق نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سنجش سواد سلامت ایرانیان(HELIA) جمع آوری شد.  داده ها از طریق نرم افزار spss21  و با آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
.
یافته‌ها: یافته ها نشان داد که 22/20 درصد(88نفر) از افراد مورد مطالعه سواد سلامت ناکافی، 23/20 درصد(93نفر) سواد سلامت نه چندان ناکافی، 42/40درصد(170 نفر) سواد سلامت کافی و 12/10 درصد (49نفر) سواد سلامت عالی داشتند. بین سواد سلامتی(0/065p=) و خرده مقیاس های ارزیابی، تصمیم گیری و فهم در جوانان عضو و غیر عضوکانال تلگرام تفاوت معناداری وجود نداشت. اما در خرده مقیاس های دسترسی و مهارت خواندن در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد(0/05).

نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن سواد سلامت و اهمیت نقش جوانان در جامعه، لازم است برنامه های آموزشی جامع،  مدیریت اطلاعات سلامت در شبکه های مجازی با هدف ارتقای مهارت های سواد سلامت در آنان، طراحی و اجرا گردند
.
نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی.

کلیدواژه‌ها


1.    Sheikh Sharafi H, Seyed amini B. Assessment of health literacy and self-care in heart failure patients . J Health Lit. 2017; 1 (4) :203-219


2.    Kutner M, Greenburg E, Jin Y, Paulsen C. The Health Literacy of America's Adults: Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy. NCES 2006-483. National Center for Education Statistics 2006:1-76.


3.    Tehrani Banihashemi S-A, Amirkhani MA, Haghdoost AA, Alavian S-M, Asgharifard H, Baradaran H, et al. Health Literacy and the Influencing Factors: A Study in Five Provinces of Iran. Strides in Development of Medical Education 2007; 4(1):1-9 .


4.     Marmot M, Friel S, Bell R, Houweling TA, Taylor S.Commission on Social Determinants. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. The Lancet. 2008; 372(9650)꞉ 1661-9.


5.    Peyman N, Rezai-Rad M, Tehrani H, Gholian-Aval M, Vahedian-Shahroodi M, Miri HH. Digital Media-based Health Intervention on the promotion of Women’s physical activity: a quasi-experimental study. BMC public health. 2018;18(1):134.


6.    Racha A, Nabeel Al Q, Noha R. Privacy issues in mobile social networks. Procedia Computer Science 2012;10:672-9.


7.    Tehrani Hadi G-aM, Hasani-kabootarkhani Marzieh, Peyman Nooshin, Vahedian-Shahroodi Mohammad. The impact of new communications technology on promoting women’s physical activity. PAYESH. 2016;15(3):293-300.


8.    Peerson A, Saunders M. Health literacy revisited: what do we mean and why does it matter? Health Promot Int 2009; 24(3): 285-96.


9.     Saeedi Koupai M, Motaghi M. Comparing Health Literacy in High School Female Students and Their Mothers Regarding Women’s Health . J Health Lit. 2017; 1 (4) :220-229


10.    Sahrayi M, Panahi R, Kazemi S, Goli Rostami Z, Rezaie H, Jorvand R. The study of Health Literacy of adults in Karaj. J Health Lit. 2017; 1 (4) :230-238.


11.    Baker DW, Gazmararian JA, Williams MV, Scott T, Parker RM, Green D, et al. Functional health literacy and the risk of hospital admission among medicare managed care enrollees. Am J Public Health 2002; 92(8): 1278-83.


12.     Reisi M, Mostafavi F, Hasanzadeh A, Sharifirad G. The relationship between health literacy, health status and healthy behaviors among elderly in Isfahan. Health Syst Res 2011;7(4):469-70. (Persian).


13.    Montazeri A, Tavousi M, Rakhshani F, et al. Health Litracy for Iranian Adults (HELIA):Development And Pcychometric properties. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2014; 13(5):589-599 (Persian).


14.    Tehrani Banihashemi SA, Amirkhani MA, Haghdoost AA, Alavian S-M, Asgharifard H, Baradaran H, et al. Health Literacy and the Influencing Factors: A Study in Five Provinces of Iran. Strides in Development of Medical Education. 2007;4(1):1-9.


15.    Nekoei-Moghadam M, Parva S, Amiresmaili, Baneshi M. Health Literacy and Utilization of health Services in Kerman urban Area 2011. Tolooebehdasht. 2013;11(4):123-34. eng %@ 1728-5127 %[ 2013.


16.    Tavousi M, Haeri Mehrizi A A, Rafiee Far Sh, et al. Health Litracy in Iran: Finding from National Study. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2016; 15(1): 95-102 (Persian).


17.    Paasche-Orlow MK, Parker RM, Gazmararian JA, Nielsen-Bohlman LT, Rudd RR. The preva-lence of limited health literacy. J Gen Intern Med.2005; 20(2):175-84.


18.    Shieh C, Halstead JA. Understanding the impact of health literacy on women's health. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2009; 38(5): 601-12.


19.    Zare Gavgani V, Gheysari E, Asghari Jafar Abadi M. A Study on the Information Seeking Behavior of Members of Qazvin Public Libraries on Health Related Topics. Research on Information Science and Public Libraries. 2014;20(1):93-112.