سواد رسانه ای سلامت

نوع مقاله: نامه به سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 زمینه و هدف: بسیاری از افراد موافق این هستند که رسانه ها بزرگترین آموزش دهنده در جوامع امروزی هستند .یک فرد در جوامع امروزی بعد از خواب بیشترین وقت خود را صرف دیدن رسانه ها می کند . بنا براین محتوی این رسانه ها بایستی در حوزه های مختلف بویژه سلامت مورد توجه قرار گیرد.
سواد رسانه ای را می توان تقویت تجارب رسانه ای دانست. از سوی دیگر برخی سواد رسانه ای را چنین تعریف کرده اند: توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی و برقراری ارتباط با پیام های رسانه ای در اشکال مختلف. به بیان دیگر سواد رسانه ای مجموعه ای از چشم اندازهاست که ما به طور فعالانه برای قرارگرفتن در معرض رسانه از آن ها بهره برداری می کنیم تا معنای پیام هایی که با آنها مواجه می شویم را تفسیر کنیم.  از اینرو این مقاله با هدف  تبیین مفهوم سواد رسانه ای سلامت نگاشته شده است
نوع مطالعه: نامه به سردبیر.

کلیدواژه‌ها


1. Gonzales R, Glik D, Davoudi M et al. Media literacy and public health: integrating theory, research, and practice for tobacco control. Am Behav Sci 2004; 48: 189–201.

2. Higgins JW, Begoray D. Exploring the borderlands between media and health: Conceptualizing ‘critical media health literacy’. Journal of Media Literacy Education. 2013;4(2):4.

3. Hayes M, Ross IE, Gasher M, Gutstein D, Dunn JR, Hackett RA. Telling stories: news media, health literacy and public policy in Canada. Social science & medicine. 2007;64(9):1842-5.

4. Levin-Zamir D, Lemish D, Gofin R. Media Health Literacy (MHL): development and measurement of the concept among adolescents. Health Education Research. 2011;26(2):323-35.

5 . Yates BL. Media literacy: a health education perspective. Journal of Health Education. 1999;30(3):180-4.