دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سواد سلامت معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر قم و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1398

مهدیه خویی؛ زهرا جعفری ندوشن؛ خدیجه علیپور ندوشن