Health Literacy and Rational Drug Use in Turkey: Quantitative and Qualitative Approaches

Document Type : Original Article

Authors

1 Necmettin Erbakan Universitesi, Nezahat Kelesoglu Saglik Bilimleri Fakultesi, Saglik Yonetimi Bolumu, Konya-Turkiye

2 Necmettin Erbakan Universitesi, Uygulamalı Bilimler Fakultesi, Yonetim Bilisim Sistemi Bölümü, Konya/Turkiye

Abstract

Background and Objectives: Health literacy (HL) helps individuals to promote  their a quality life and affecting rational drug use (RDU). This study aimed to quantitatively and qualitatively determine the level of health literacy and rational drug use among indivudals  (age> 18 years) who lived in the central districts of Konya, Turkey. 

Materials and Methods: The study is the mixed research design. The sample consists of 465 people. The Health Literacy Scale and the Rational Drug Use Scale were used to conduct quantitative study. The unstructured interview method was also used to conduct the qualitative design. Statistical Package for the Social Sciences program (SPSS) and statistical tests (reliability, percentage, descriptive statistics, t-test, and ANOVA) were used to analysis data. 

Results: The Cronbach Alpha values of the HL scale and RDU scale were 0.93 and 0.82, respectively. The average level of the HL was 98.75±12.77, and the RDU was 36.94±4.47. There was a significant difference between the groups according to the results of the analysis made between the participants' gender, marital status, central districts of residence, educational status, total HL level, and RDU (p<0.05). While there was a significant difference (p<0.05) in the level of HL according to the age groups of the participants, there was no difference in RDU (p>0.05). 

Conclusion: individuals were over the age of 18 residing in the central districts of Konya province had sufficient levels of HL and RDU.

Keywords


Supporting Institution: This study is derived from the scientific research project number 201230001 supported by the Scientific Research Projects Coordination unit of Necmettin Erbakan University.

1.Gözlü K. Sağlığın sosyal bir belirleyicisi: sağlık okuryazarlığı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2020; 27 (1): 137-144.
https://doi.org/10.17343/sdutfd.569301
 
2. Jafari Y, Tehrani H, Esmaily H, Shariati M, Vahedian‐shahroodi M. Family‐centred empowerment program for health literacy and self‐efficacy in family caregivers of patients with multiple sclerosis. Scandinavian journal of caring sciences. 2020;34(4):956-63.
https://doi.org/10.1111/scs.12803
PMid:31985862  
 
3.Eslami V., Tavakoly Sany SB., Ghavami V., Peyman N. The relationship of health literacy with preventive behaviors of urinary tract infection in pregnant women. Journal of Health Literacy. Winter 2022; 6 (4): 22-31.  
 
4.Yılmaz M, Tiraki Z. Sağlık okuryazarlığı nedir? Nasıl ölçülür?. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2016; 9 (4): 142-147.  
 
5.Ratzan SC. Health literacy: communication for the public good. Health Promotion International, 2001; 16 (2): 207-214.
https://doi.org/10.1093/heapro/16.2.207
PMid:11356759  
 
6.Değer MS, Zoroğlu G. Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuranlarda sağlık okuryazarlığı ile kanser bilgi yükü ilişkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 2021; 26 (1): 108-117.  
 
7.WHO. Health promotion glossary. Geneva: Division Of Health Promotion, Education And Communications Health Education And Health Promotion Unit, World Health Organization, 1998. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HPR-HEP-98.1 , Acsess Date: 12.09.2020  
 
8.AMA. Health literacy: report of the council on scientific affairs, Journal of American Medical Association, 1999; 281 (6): 552-557.
https://doi.org/10.1001/jama.281.6.552  
 
9.IoM. Health literacy: a prescription to end confusion. Washington, DC: The National Academies Press, 2004.  
 
10.Barrett SE, Puryear JS. Health literacy: improving quality of care in primary care settings. Journal Of Health Care For The Poor And Underserved, 2006; 17 (4): 690-697.
https://doi.org/10.1353/hpu.2006.0117
PMid:17242524  
 
11.Ertem AA, Güzel A. Sağlık okuryazarlığı ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişki. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2021; 7 (1): 245-260.  
 
12.WHO. Rational use of medicines: progress in implementing the who medicines strategy.EB118/6.2006. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB118/B118_6-en.pdf. Acsess Date: 05.02.2021.  
 
13.Ekenler Ş, Koçoğlu D. Bireylerin akılcı ilaç kullanımıyla ilgili bilgi ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016; 3 (3): 44-55.  
 
14.İlhan MN, Aydemir Ö, Çakır M, Aycan S. Akılcı olmayan ilaç kullanım davranışları: Ankara'da üç ilçe örneği. Turk J Public Health, 2014; 12 (3): 188-200.
https://doi.org/10.20518/thsd.91650  
 
15. Farahbod B, Rahmati-Najarkolaei F, Balvardi M, Imanigoghary Z, Farahbod F, Zeidabadi R. The Effect of Education on Knowledge, Attitude and Practice of Sirjan School of Medical Sciences Staff Regarding the Use of Food Labels. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2021;9(1):33-44.
https://doi.org/10.52547/ijhehp.9.1.33  
 
16.Şantaş F, Demirgil B. Akılcı ilaç kullanımına ilişkin bir araştırma. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 2017; 5 (1): 35-48.
https://doi.org/10.22139/jobs.286671  
 
17.Aslan R, Ilıman E, Arslan A. Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı ve akılcı ilaç kullanım düzeylerinin belirlenmesi. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 2019; 5 (21): 1107-1134.
https://doi.org/10.31576/smryj.323  
 
18.Abacıgil F, Turan SG, Adana F, Okyay P ve Demirci B. Rational use of drugs among inpatients and its association with health literacy. Meandros Med Dent J, 2019; 20: 64-73.
https://doi.org/10.4274/meandros.galenos.2018.35119  
 
19.İncesu E. Akılcı ilaç kullanımında sağlık okuryazarlığı: bir kamu hastanesinde yatan hastalar üzerine bir araştırma. Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 2017, 4 (1): 28-38.  
 
20. TUİK, https://www.tuik.gov.tr/, Acsess Date: 05.02.2021  
 
21.Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım, E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Adapazarı, Sakarya Yayıncılık, 2012.  
 
22.Erdoğan İ. Pozitivist Metodoloji, Ankara, Pozitif Maatbacılık, 2007.  
 
23.Sorensen K, Van den Broucke S, Pelikan JM, Fullam J, Doyle G, Slonska Z, Kondilis B, Stoffels V, Osborne RH, Brand H. Measuring Health literacy in populations: illuminating the design and development process of the european health literacy survey questionnaire (HLS-EU-Q). BMC Public Health, 2013; 13: 948.
https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-948
PMid:24112855 PMCid:PMC4016258  
 
24.Toçi E, Burazeri G, Sorensen K, Jerliu N, Ramadani N, Roshi E, Brand H. Health literacy and socioeconomic characteristics among older people in transitional Kosovo. British Journal of Medicine&Medical Research, 2013; 3 (4): 1646-1658.
https://doi.org/10.9734/BJMMR/2013/3972  
 
25.Aras Z, Bayık Temel A. Sağlık okuryazarlığı ölçeğinin türkçe formunun geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2017, 25 (2), 85-94.
https://doi.org/10.17672/fnhd.94626  
 
26.Demirtaş Z, Dağtekin G, Sağlan R, Alaiye M, Önsüz MF, Işıklı B, Kılıç FS, Metintaş S. Akılcı ilaç kullanımı ölçeği geçerlilik ve güvenilirliği. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, 2018; 3 (3): 37-46.  
 
27.Tanrıöver M, Yıldırım H, Ready FND, Çakır B, Akalın, E. Türkiye sağlık okuryazarlığı araştırması, Sağlık-Sen Yayınları- 25, 2014.  
 
28.T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı. Türkiye sağlık okuryazarlığı ölçekleri güvenilirlik ve geçerlilik çalışması: Avrupa sağlık okuryazarlığı ölçeği türkçe uyarlaması (ASOY-TR). Edt. Okyay P, Abacıgil F. 2016, Sağlık Bakanlığı Yayın No. 1025, 2016.  
 
29.Yeşildal M, Kaya ŞD. Yetişkin bireylerde dijital okuryazarlık ve sağlık okuryazarlığı arasındaki ilişki: Konya Örneği. Sağlık Bilimleri Dergisi, 2021; 30 (2): 174-181.
https://doi.org/10.34108/eujhs.774808  
 
30.Bükecik N, Adana F. Hastane çalışanlarının sağlık okuryazarlık düzeyleri ve ilişkili faktörler: Konya ili örneği. Caucasian Journal of Science, 2021; 8 (1): 1-13.
https://doi.org/10.48138/cjo.759578  
 
31.Kaya ŞD, Uludağ A. The relationship between the health and media literacy: a field study. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017; 9 (22): 194-206.  
 
32.Güner TA, Kuzu A, Bayraktaroğlu T. Diyabetli bireylerde sağlık okuryazarlığı ve akılcı ilaç kullanımı arasındaki ilişki. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 2020; 4 (3): 214-223.
https://doi.org/10.25048/tudod.775075  
 
33.Namazi A. Social Health Status and Health Literacy in Non-Medical Students of Islamic Azad University. Journal of Health Literacy. Summer 2020; 2 (5): 54-63.  
 
34.Jeong SH, Kim HK. Health literacy and barriers to health information seeking: a nationwide survey in south Korea. Patient Education and Counseling, 2016; 99: 1880-1887.
https://doi.org/10.1016/j.pec.2016.06.015
PMid:27373962  
 
35.Protheroe J, Whittle R, Bartlam B, Estacio EV, Clark L, Kurth J. Health literacy, associated lifestyle and demographic factors in adult population of an English city: a cross-sectional survey. Health Expectations, 2016; 20: 112-119.
https://doi.org/10.1111/hex.12440
PMid:26774107 PMCid:PMC5217902  
 
36.Yağız, E. Kocaelı̇ ünı̇versı̇tesı̇ öğrencı̇lerı̇nı̇n sağlık okuryazarlığı düzeylerı̇ ve bu durumun akılcı ı̇laç kullanımıyla olan ı̇lı̇şkı̇sı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇. Uzmanlık Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2020.  
 
37. Lee CH, Chang FC, Hsu SD, Chi HY, Huang LJ, Yeh MK. Inappropriate self-medication among adolescents and its association with lower medication literacy and substance use. Plos one, 2017; 12(12): 1-14.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189199
PMid:29240799 PMCid:PMC5730183  
 
38.Özyiğit F, Arıkan İ. Kütahya ilinde üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi, tutum ve davranışları. Bozok Tıp Dergisi, 2015; 5 (1): 47-52.  
 
39.Isaapare O., Ehsanbakhsh H., Kassani A., Najafi Fard SH., Poraein R., Gholami M. Evaluation of Health Literacy and Some of Its Associated Factors among 18-65 Years Old. Journal of Health Literacy. Winter 2020; 4(4):30-37.  
 
40.Schaeffer D, Berens EM, Vogt D. Health literacy in the German population: results of a representative survey. Deutsches Ärzteblatt International, 2017; 114(4), 53.
https://doi.org/10.3238/arztebl.2017.0053  
 
41.Vandenbosch J, Van den Broucke S, Vancorenland S, Avalosse H, Verniest R, Callens M. Health literacy and the use of healthcare services in Belgium. J Epidemiol Community Health, 2016; 70 (10):1032-1038.
https://doi.org/10.1136/jech-2015-206910
PMid:27116951  
 
42.Palumbo R, Annarumma C, Adinolfi P, Musella M, Piscopo G. The Italian health literacy project: insights from the assessment of health literacy skills in Italy. Health Policy, 2016; 120 (9): 1087-94.
https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2016.08.007
PMid:27593949  
 
43.Berens EM, Ganahl K, Vogt D, Schaeffer D. Health literacy in the domain of healthcare among older migrants in Germany (North Rhine-Westphalia). Findings from a cross-sectional survey. International Journal of Migration, Health & Social Care, 2021; 17 (1): 62-74.
https://doi.org/10.1108/IJMHSC-09-2019-0078  
 
44.İşler AO. 18-65 yaş arası kişilerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin ve sağlık okuryazarlığı düzeylerinin akılcı ilaç kullanımı üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Uzmanlık tezi, İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 2019.  
 
45.Tavakoly Sany SB., Behzhad F., Ferns G., Peyman N. Communication skills training for physicians improves health literacy and medical outcomes among patients with hypertension: a randomized controlled trial. BMC Health Services Research, 2020; 20 (60): 1-10.
https://doi.org/10.1186/s12913-020-4901-8
PMid:31973765 PMCid:PMC6979365  
 
46. Olyani S, Gholian Aval M, Tehrani H, Mahdiadeh M. School-based mental health literacy educational interventions in adolescents: A systematic review. Journal of Health Literacy. 2021;6(2):69-77.