همکاران دفتر نشریه

دبیر اجرایی

دکتر هادی طهرانی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

tehranih@mums.ac.ir
0000-0001-8747-8717

h-index: