دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1398 
1. ارتباط سواد سلامت و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان در زنان

صفحه 9-17

ناهید آقائیان؛ مرحمت فراهانی نیا؛ سارا جان محمدی؛ حمید حقانی


2. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان دبیرستان های دخترانه شهر قزوین

صفحه 18-26

لیلا دهقانکار؛ رحمن پناهی؛ لیلی یکه فلاح؛ نرگس حسینی؛ الهام حسن نیا


3. بررسی ارتباط نگرش نسبت به رفتارهای خودمراقبتی و سواد سلامت در بیماران قلبی بستری در بیمارستان‌های آموزشی

صفحه 27-34

کلثوم محمدنیامطلق؛ فاطمه رئیسی دهکردی؛ محسن شمسی؛ مهدی بیرجندی؛ نادیا رضایی؛ فاطمه الماسی مقدم


5. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1397

صفحه 44-48

فاطمه مهدی زاده؛ فائزه مهدیزاده؛ مریم تاتاری؛ سیدمحمد اسحاق زاده نامقی؛ مصطفی شیخ الطایفه


6. بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در بزرگسالان شهر بوشهر

صفحه 49-60

همام الدین جوادزاده؛ مرضیه محمودی؛ عبدالله حاجی وندی؛ صدیقه قائدی؛ مهنوش رئیسی