نویسنده = شیخ الطایفه، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سواد سلامت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1397

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 44-48

فاطمه مهدی زاده؛ فائزه مهدیزاده؛ مریم تاتاری؛ سیدمحمد اسحاق زاده نامقی؛ مصطفی شیخ الطایفه